Rikala “Ngantiang Ujan” lan “Satyaning Ati” ring Karangasem

Acara bedah buku "Ngantiang Ujan" lan "Satyaning Ati" ring Karangasem

Sukra (4/11), titiang sareng pangawi saking Tabanan, I Gedé Putra Ariawan, mamargi jam 6 semeng saking Singaraja nuju ka Tabanan sadurungé titiang nyujur genah tetujon utama inggih punika Karangasem. Ring marginé, titiang keni sabeh, lan indiké punika wantah sipta becik riantukan dinané punika ring STKIP Agama Hindu Amlapura pacang kalaksanayang acara bedah buku “Ngantiang Ujan” lan “Satyaning Ati”.
Kirang langkung jam 11 wau titiang sareng kalih mamargi ka Karangasem saking Tabanan nuju ka genahné Ketut Sandiyasa, lan rauh ring genah acara bedah buku jam 13.30 sinarengan sareng Ketut Sandiyasa. Daweg punika, ring Karangasem matan ainé masunar nyentak, nénten sakadi rikala mamargi saking Singaraja nuju Tabanan keni sabeh. Ring genah acara, sampun nyantos IBW Widiasa Kenitén sané pacang maosin “Ngantiang Ujan” lan mahasiswa STKIP sané kantun nyiagayang genah acara. Rikala acara punika, pangawi Karangasem sané rauh minakadi IDK Raka Kusuma, Widiasa Kenitén, Sandiyasa, Wayan Paing, Agus Sudipta, Sutéja Naréndra, Ariés Pidrawan, Supartika, miwah sané lianan. Taler rauh pangawi-pangawi sastra Bali modéren saking jaba Karangasem, minakadi saking Klungkung wénten Madé Suar-Timuhun, lan Komang Adnyana, saking Tabanan wénten Putra Ariawan, miwah Ari Dwijayanti, saking Bangli wénten Nengah Jati, Alit Juliartha miwah Agus Darma Putra, lan saking Dénpasar wénten Gita Purnama.
Acara kakawitin jam 3, lan sausan pembukaan, kelanturang antuk ngwacén puisi. Sané ngwacén puisi wantah ketua yayasan STKIP, sané ngwacen puisi kakawian WS Rendra, kalanturang antuk Supartika sané ngwacén puisi “Mabalih Bali” lan Sutéja Naréndra antuk puisi “Jaen Idup di Bali (?)”
Acara sané kaénter olih Ari Dwijayanti punika, kawawanin antuk bedah buku “Ngantiang Ujan” kakawian saking 10 pangawi Karangasem, inggih punika Supartika, Ariés Pidrawan, Agus Sudipta, Wayan Paing, Ketut Sandiyasa, Wayan Tojan, Madé Gawati, IB Wayan Putu Adnyana, IBW Widiasa Kenitén, miwah IDK Raka Kusuma. Widiasa Kenitén nguningayang indik tema miwah kelebihan saking soang-soang cerpén sané wénten ring pupulan punika. Ring téma pendidikan wénten cerpén “Paplajahan ané Tusing Nyidaang Kaengsapang”, “Toh”, “Mutasi”, “Sertifikasi”, “Numbrag”, miwah “Kak Dagi”. Ring téma tanah lan krama Bali wénten cerpén “Ngadep Mémé”, “Mr.Kavling”, “Proyék”, “Ngadol Liang”, “Ngantiang Ujan”, “Ngalih Suwung”, “Duwara Duwari”, “Gagéndong Ayu”,”Pekak Subak”. Manut Ida, maosin pupulan “Ngantiang Ujan” wantah sakadi maosin kawéntenan pakibeh jagat lan krama Baliné. Tanah sampun katah kaadol, krama Bali nénten malih nuénang palemahan, lan wénten taler pakibeh kauripan hédonis sané sampun ngancuhin rasa pikayun parajana Baliné.
Sausan bedah buku “Ngantiang Ujan”, raris kalanturang antuk maosin novél “Satyaning Ati” kakawian pangawi saking Bangli, I Komang Alit Juliartha. Sané maosin novél kakawian pamucuk Bangli Sastra Komala punika wantah Gedé Gita Purnama Arsa Putra, pangawi, dosén lan penyuluh basa Bali. Gita maosang yéning ngwacén novél “Satyaning Ati” sakadi ngwacén pajalan urip i manusa ring jagaté antuk samian gagodannyané. “Novél puniki kawangun antuk plot saderana, nanging akéh titik lemahnyané sané ngawinang sang sané ngwacén oleg,” baos Gita rikala punika. Dané taler ngwewehin, sudut pandang sané kaanggén wantah sudut pandang orang pertama: tiang, sané dados tokoh utama, sané ngawinang pangawiné prasida antar rikala negesang indik karakter, miwah konflik batin tokohnyané. Carita ring novél punika sakadi FTV, sané ngawinang sang sané kapertama ngwacén kakawian Alit pacang marasa kahibur, nanging ring sang sané sampun naanin ngwacén kakawiannyané sané dumunan pacang uning yéning pola satua utawi carita sané kaanggén Alit wantah pateh.  Lianan ring daging satua, Gita taler negesang indik sampul novél punika, lan dané taler nguningayang yéning akéhan sampul buku utawi cakepan sastra Bali modéren nénten ja kagarap “serius”.
Dr. Ida Ayu Gayatri pinaka pemucuk utawi réktor STKIP Agama Hindu Amlapura, marasa bagia sangkaning kampus sané kapimpin punika kajudi dados genah bedah buku miwah genah “pertemuan” pangawi sastra Bali modéren ring sajebag Bali. “Dumogi bénjang pungkur acara sakadi puniki tetep kamargiang. Titiang pinaka pamucuk marasa gargita pisan, duaning kampus puniki prasida kajudi dados genah peluncuran lan bedah buku sastra Bali, miwah pertemuan penulis sastra Bali modéren sa-Bali. Indiké puniki dumogi prasida dados panuldul majeng ring mahasiswa basa Bali iriki, mangda sareng-sareng ngremba sastra Bali modéren,” ucap Dayu Gayatri rikala acara sambutan. Ring panguntat acara, Jatiyasa, sané dados ketua prodi Basa Bali irika, taler marasa bagia, sangkaning acara sakadi punika wantah acara kapertama sané kalaksanayang ring STKIP Agama Hindu Amlapura, lan dané taler ngarepang dumogi mahasiswa prodi basa Bali irika prasida ngamedalang cakepan sastra Bali modéren sakadi pangarsa Dayu Gayatri, pemucuk STKIP Agama Hindu Amlapura.

Mangda kauning kémanten, acara bedah buku punika, wantah kerjasama saking kampus STKIP Agama Hindu Amlapura sareng Sanggar Buratwangi Amlapura, Komunitas Bangli Sastra Komala (BASKOM), miwah Paiketan Penyuluh Basa Bali Kabupatén Karangasem. (sup)

No comments