Bapa, Déwan Titiang

Olih: Ketut Sariani
Boya ja tiang nombang, Bapa ker ngaé liang.Tuuh Bapa ngancan negehang. Pianak cucu patut masih polih pitresnan Bapa sané tulus. Duk lintang Bapa ngedénang tiang sareng semeton panyamaan tiang. Bapa wantah déwan tiang sané mautama. Lugrayan tiang ngawales tresnan Bapa antuk kaluihan. Bungan natah sampun usan kembang. Buah nyambu sada paceruduk, ulung, ngebekin sok luun tiangé.

Tiang nyampat, Bapa pedih. ”Ngaduk aduk dogén”, bangras raos Bapa rauh saking tatajénan. Ngetohin siap biing sané kalah mapalu misi tegil manyakitin. Bapa rauh nyingakin natah bersih. Nénten pedas tiang mapineh dados Bapa likad nyingakin natah masampatan kedas. Luu asiki nénten wénten ngamedalang kayun Bapa liang, déwan tiang, mamedih. Sepet Bapa ngraos wawu nyingakin tiang munduhang ulungan don nyambu, don cempaka, miwah don sadat. Don sané ulung saking punyannyané. Pamegat nika wastanin Bapa molihang untung ngaduang siap. 

Bapa, déwan tiang, puputan amon nika Bapa nyakitin pangurip Ida. Siap tegulin Bapa antuk tegil, siap cekuk Bapa baan kalah masiat. Siap punika wantah yakti pianak Bapa. Sayang Bapa kéning siap pateh patehang sayang Bapa kening pianak. Preténin Bapa siapé sané pacang adu, tuanang jinah siapé sané pacang mapalu. Nanging, bekel pianak masuk nénten singgah di kantong baju seragamnyané. Nika ké sané ngawinang legan kayun Bapa. ”Kanggoang cening, kemu majalan suba masuk. Nyén nawang mani puan ada Widhi ceningé singgah”, dabdab alus raos méme sané ngedénang keneh pianak masuk. Mangkin raos dab-dab nika ten kapireng malih. Ibu sané asambat méme sampun budal tur mabesikan sareng Ida. ”Mémé, cingakin pajalan titiang saking drika. Méme timpalin keneh tiangé yén sagét tiang sampun ten mrasidayang nabdabin raga”. 

Mangkin Bapa madué kurungan patpat. Sampun wenten pepineh Bapa pacang ngetohin aduannyanv lima ratus ribu. Mimih..... jinah amonto dados anggén tiang ngabénang ibu sané sampun maraga angin. Lima ratus ribu, mimih... jinah amonto punduang tiang ping patpat anggén ngatehang ibu ka genah Ida. 

Bapa, déwan titiang sayang, sampunang lali, sami solah lan tingkah Bapa kacingakin olih mémé. ”Duh déwan titiang, niki saput putih taler bunga atanding durus ratu ngaturang bhakti nunas sinampura ring Ida. Sedih` kalangkung yan Bapa durung matur kaiwangan Bapa. Titiang sayang Bapa. Wantah Bapa sané kajungjung tiang”. 

Legan Bapa mamargi ka tongos anak matajen. Drika Bapa mamanah liang, yadiapin Bapa nenten labasang wareg antuk nasi. Balih-balihan siap mapalu ngaduang taji, saling gebogin, mukupin jinah siap menang. Gih menang sampun Bapa drika, liang suba manah Bapa nyuryakin siapé menang, matbat matemahan siapé kalah. Siap nyelempoh dados laut kasabatang, katigtig, laut kaentungan pesu uli tongosé mapalu. Nénten maarti jinahé lima ratus ribu. Bapa, déwan titiang, banget sayangang tiang, lemuh sajan Bapa nglemesin tiang yén Bapa sampun nenten magembelan jinah. Prajani Bapa, déwan titiang, nyambatang suratan tangan sané nénten kaolohin suka. Duka kalara-lara, wantah Bapa rasayang yan sampun lambih Bapa ten ngisep roko. Nyama pisaga bakat Bapa sambat nénten inget masemeton. 

Titiang sané mangkin matakén, ”Sira ké semeton Bapa rikala Bapa agembelan jinah lima ratus ribu, sira pisaga Bapa sané satya rikala Bapa mamargi ka tajén, sira ké nyaman Bapa rikala wénten upakara musapa ring mrajan”? Titiang nunas mangda Bapa matolihan rikala Bapa madué rasa liang, matolihan ring pisaga, macapatan ring nyama, taler masakapan sareng semeton. Bapa, déwan titiang sayang, yadin makuéh laksanan Bapa sané nyebetang kayun titiang, Bapa wantah déwan titiang mangkin.


No comments