Ngempi ka Alas Bojog

Gagambaran Olih Supartika

Timpal tiangé dados wartawan nyeritayang indik pikobet idupné. Uli nyumunin dadi kuli tinta, kurenanné sasai pedih. Tusing ja karuan unduk pedihné. Timpal tiangé ento marasa tusing taén keni masalah. Apa makada pedih, tusing tawanga neked jani. Kurenané  lebihan nengil tusing pati nyautin munyi, pragat ka tengah kamaré tur ngunci pintu.
Kadék Sugih sané sampun petang tiban dados wartawan di Dénpasar, marasa suba beneh dadi nak muani. Lemah peteng seleg magaé, munduhang bekel anggona pianak lan kurenanné jumah. Dompétné tusing taén puyung,  bungut paonné sabilang wai makudus. Makadua pianakné sing taén telat mayah SPP. Balé daja suba marénovasi, paonné suba makramik, sanggahné di jumah suba ngrénéb mabatu sikat. Tusing pragat amontoan, Kadék Sugih jani milu asuransi lan ngelah tabungan masa depan, nyidang nyicil roda papat lan ngelah bisnis batako. Apa buin kuangan?
Kadék Sugih sujatiné bagia ulian dakin limané padidi nyidang ngaé idup kaluwargané melah. Nanging rasa bagiané ento ilang rikala nepukin kurenané mamedih.
“Ngudiang pedih? Da ja ngaé tiang buduh cara kéné. Tegarang sambat dija pelihé apang ada dasar nyikutang awak.  Da pragat masemu galak, demen ngedésem ngaé kenehé ucem!”
“Sabar Dék!” Kéto tiang masaut.
Pedalem nepukin timpalé. Prajani tiang inget tekén pasangan artis selebritis di televisiné. Ngaku idupné bagia, ngelah bisnis magenepan, pamér kasugihan lan marasa idupné melah. Pamuputné, kaluawarganyané benyah latig, kawin cerai, mapisah ngajak pianak lan kurenan ulian pihak ketiga.
Lamun ngomongang pihak ketiga patuh asané ngomongang leteh di déwék padidi. Dugasé pidan, tiang suba taén ngasanin. Telung tiban idup di kapal pesiar ulian nepukin pipis di tengah pasih. Kenehé pidan tuah a besik, lakar mulih ngaba dollar a kampil. Tiang bani ngalahin pianak lan kurenané di Bali. Magaé  di kapal pesiar bagian laundry, sakancan baju lan celana turis bakat umbah. Liu san maan pipis dugasé ento.
Saja anaké ngorahang, arta brana lan kasugihan tusing ada artiné. Cara raos guyu-guyu lamun magaé ditu, suami digoyang ombak istri digoyang tetangga. Lacur dugasé ento, kadén nak bagia lakar tepukin. Kurenan tiangé plaibang timpal di pisaga. Pipisé telah, sertifikat tanah magadé, mobil ilang, pisagané  ané mupu tiang cara leluu. Benyah latig kaluwargané jumah ulian pihak ketiga.
Ento ané bakat kenehang tiang jani. Dumadak ja Kadék Sugih tusing patuh nasibné cara tiang. Lamun ada pihak ketiga, ngudiang Kadék Sugih lan kurenanné sing mapalasan? Timpal tiangé boya ja artis, gobané biasa-biasa dogén, magaé dadi kuli tinta koran lokal di Dénpasar. Tongos magaéné masi paek. Uli Tabanan neked ka Dénpasar tuah telung dasa menit. Tusing kanti ngalahin pianak lan kurenan kanti a peteng.
Pecuk alisné Kadék Sugih ngenehang kurenanné jumah. Timpal tiangé jani bes kaliwat berpikir kanti ngekoh magaé. Uli tuni lebihan bengong tepukin. Tiang jejeh mani puan ia buduh utawi strés-strésan. Jani liu anaké ngantung iba ulian strés. Dumadak timpal tiangé mapineh dawa, tusing nyemak gaé boya-boya ané nyakitin ibané padidi.
 Ajakin tiang ia ngorta. Nyén nawang nyidang ngemang solusi lakar mragatang masalahé. Seduhang tiang kopi apang ada nimpalin nutur.
“Dabdabang mapineh Dék! Lan dini nutur sambil ngopi mumpung tamuné sepi. Pesuang makejang masalahé apang galang. Nyén nawang icang nyidang ngemang solusi.” Kéto tiang ngemalunin nutur apanga Kadék Sugih nyak pesu munyi.
Kadék Sugih makenyem. Kenyemné tusing cara biasané. Uli cerik sasai ajak sirep bangun, tumbén jani nepukin timpalé cara kéné. Tiang nawang ia makita ngeling nanging tanggehanga. Paningalanné sinah makaca-kaca, yéh paningalanné ngembeng.
“Énggalang inem kopiné Dék!”
Mara lakar siupa kopiné, sagétan ada bojog makecos uli duur raabé. Makesiab bayun tiangé. Kadék Sugih masi tengkejut  nepukin bojogé ngemalunin nyagrep gelasé, magarang ngajak timpal-timpalné kanti kopiné mabéyok di duur méjané. Ngénggalang tiang nyemak kayu, ngulahin bojogé apanga tusing ngarusuh di kios.
“Kanggoang Dék, magaé di umah bojog, bojog ajak magarang. Jelékan nasibé, bisa tain bojog aba mulih. Do takut tekén bojog! Hé…”Kéto tiang masaut. Kadék Sugih makenyir. Prajani inget tekén lagu Bali “Takut Ajak Bojog” ané gendinganga tekén Ray Péni.
“Pertama, beli takut adi khianati cinta kita. Kedua, beli takut cinta kita diganggu orang ketiga. Beli takut adi plaibang bojog. Bojog sugih, bojog nakal, bojog terkenal, bojog ngaba pélét. Ané paling takutin Beli bojog madasi. Dumadak ja adi satya pertahankan cinta kita. Jangan sampai kita bubaran gara-gara uyak bojog.” Kéto tiang magending sambilang ngulahin bojog-bojogé ané rusip. Buin tiang inget pajalan idupé pidan. Mapasahan ngajak kurenan gara-gara uyak bojog.
“Nyak asané kéto Dék?”
“Pas!” Gencang Kadék Sugih nyautin tur ngédéngang inan limané.
Liang kenehé nepukin timpalé jani suba pesu munyi. Diastun tiang idup padidi, tiang tusing jejeh kaukina duda. Tiang precaya, jodohé ada ané ngatur. Ada dasa tiban sasukat mapisah ngajak kurenan, tiang suud luas ka kapal pesiar. Med nepukin pipis matumpuk-tumpuk nanging pamuputné benyah latig. Kanggoang magaé di jumah, nyaga alas bojog di objék Wisata Alas Kedaton.
Dini tiang ngayah,  sawai-wai ngemang bojog-bojogé ngamah. Nyéwa kios cerik  tongos ngadep dedaran lan minuman. Tiang masi ngadep cindera mata marupa kerajinan seni khas Bali. Lamun tamuné ramé, tiang ngrangkep dadi juru foto. Hasilné tusing ja liu gati, nanging idupé tenang. Santai, bedik bakat kenehang lan tusing ruwet makeneh.
“Suba taén maubad ka Bali?” Kéto tiang matakon.
“Bali?”
Kadék Sugih ngancan pecuk alisné, tusing ngerti patakon tiangé.
“Balian maksudné!”
“Oh…Icang tusing percaya ané kéto-kéto! Suba med ningeh balian sonténg ngaku ririh, ngelah ajian sakti. Pamuputné kurenan timpal ajaka sirep. Nyeb basang icangé ngenot. Balian pengeng, ajian nas bedag adané ento! Ané pasti-pasti dogén omongan. Do ngomongang ané sing pasti.” Kéto timpal tiangé masaut. Munyiné jengat sada nengkik.
“Né adané wartawan lebihan uyak kasus! Tusing makejang baliané pengeng. Icang di Bangli ngelah guru spiritual. Jero Alit adané, lan maubad kemu!”
“Kadén buduh awaké? Icang nu waras. Enu tegteg bayuné, nu inget tekén iba!”
Prajani tiang kedék ingkel-ingkel ningeh pasautné Kadék Sugih. Mara inget, di Bangli ada Rumah Sakit Jiwa tongos anaké buduh maubad. Miriban kadéna lakar ngajakin kemu.
“Nah pokokné bedikin ngomong. Mai ajaka ka Bangli. Alihang déwasa ayu. Né boya balian pengeng cara sambatang cai i tunian. Jero Alit tuah guru spiritual, nyidang ngemang solusi pasutri apanga idupné setata harmonis.” Kéto tiang mamaksa ngajakin timpalé kemu.
Suba ping telu Kadék Sugih kemu. Jero Alit boya ja balian sané ngiring sesuhunan. Ipun tusing kayun sambatanga balian. Anaké maubad liunan anggota DPR, artis-artis, pengusaha, kanti pejabat-pejabat penting pemerintahan. Liu anaké ngorahang Jero Alit boya ja balian nanging guru spiritual modéren.
Neked ditu, Kadék Sugih nyeritayang pikobetné. Tiang nimpalin dogén. Jero Alit boya ja balian tenget mapanggo sarwa putih, selem, kuning, utawi barak. Ipun mapanggo sarwa modéren, nyéntrik rapi, macelana jeans, masepatu kulit, makeméja putih, seneng nganggén topi koboi. Lengut san tuturné ajak ngorta,  cara ngajak timpal padidi. Tiang masi tusing ngerti dadi bisa ada balian gaul cara kéné. Bin sada tusing nuntut sasari utawi upah.
Jero Alit akéh maduwé lontar. Tiang inget, dugasé ngateh Kadék Sugih kemu, Jero Alit mesuang lontar Smara Gni. Buuk san goban lontaré mawadah kotak cerik. Tiang tusing baanga nawang apa isiné. Orahina tiang ngantiang di sisi. Pasienné dogén ané dadi macelep ka kamar suci. Kadék Sugih dingeh tiang ngakak kedék ingkel-ingkel sareng Jero Balianné. Miribang saja, timpal tiangé ento suba buduh kanti sing pegat-pegat nanggehang kedék.
“Lan mapamit!” Kéto Kadék Sugih ngajakin tiang mapamit uli umah balianné. Tusing baanga tiang nawang apa dogén tuturina tuni ngajak balianné ditu.

***
Nem bulan suba liwat, Kadék Sugih tusing taén makabar. Pedalem bena nepukin timpalé cara kéto. Liu ngelah pipis nanging idupné tusing bagia. Kurenan suba ngelah, pianak suba ada, warisan liu, bisnis lancar, ngelah mobil, gagaén melah, apa kuangan? Malénan san cara idup tiangé, makejang kuangan.  Diastun kuangan, tiang tusing taén ruwet berpikir. Ané penting jani tiang seger, séhat jasmani lan rohani, enu jaen ngalih nasi.
 Depang idupé cara jani, ngayah di alas bojog matimpal bojog. Né penting bojogé dini dadi atur boya bojog sugih, bojog nakal, bojog terkenal, bojog ngaba pélét apa buin bojog madasi. Né seken-seken bojog, bojog Alas Kedaton tongos tiangé ngempi, ngalih ketenangan idup.
Né jani tiang suba nyampat di jaba sisi Pura Alas Kedatoné, ngaé tongosé dini apang kedas tur galang. Di tongosé ené turisé demen mapotrék.  Sujatiné tiang iri nepukin bojogé kema-mai ngajak pasanganné tusing nawang elek. Macanda, kecas-kecos di punyan-punyananné, saling pagandongin, macanda ngajak panak-panakné. Uli jaba purané, tiang ngiwasin ada tamu teka, marérod uli ba daja ngajak pianak lan kurenanné. Tumbén semengan ada tamu. Tiang suba sayaga lakar nyangra tamuné. Nyén nawang tamuné lakar mapotrék. “Om Swastyastu!”
Makelo tiang nlektekang, asané taén tepuk. Mimih Dewa Ratu, sagétan Kadék Sugih ngajak pianak lan kurenanné. Tepukin tiang pianak-pianakné suba kelih. Inget dugasé pidan, sasai makadua pianakné bakat empu, né dapetang suba kelih. Miribang jani kurenanné Kadék Sugih sedeng misi. Basangné sinah nyantung cara kempul.
“Icang suba suud dadi wartawan Tut! Apa lakar kepungin lemah peteng? Luungan jumah, mapunduh ngajak pianak lan kurenané. Icang suba nyéwa kios dini, lakar madagang ngajak kurenanné. Lan ajaka ngempi dini, bareng-bareng ngalih ketenangan idup.”
Tiang tusing masaut.


Singaraja, 21 Oktober 2016
No comments