Jatma Pangumbara (2)

Olih: I Putu Supartika
Gagambaran Olih Supartika

==oo0oo==
Dumun, ring Désa Sembung sané kaiterin olih petang bukit, inggih punika Bukit Pucak Sari, Bukit Celuk, Bukit Yéh Labuh, lan Bukit Pedalit wénten padépokan gedé sané mawasta Padépokan Langsar. Padépokané punika kawangun olih Guru Pencak saking dauh segara sané mawasta Bapang Solas utawi Pan Langsar. Saking padépokané punika embas ksatria utawi pendékar sané waged ilmu pencak. Nyabran warsa padépokané punika nerima sisia saking makudang-kudang désa. Satondéné Pan Langsar punika ngumbara lan nongos ring Désa Sembung, ipun maguru sareng Baung Raung, lan Pan Langsar punika masawitra sareng Gégér Manik gurun pendékar sané macapil.
Pan Langsar polih kurenan ring Désa Sembung sané mawasta Ni Catri lan ipun maduwé pianak patpat sané mawasta Wayan Jelantik, Madé Gunung, Komang Catra, lan Ketut Gentuh. Maka patpat pianakipuné punika embas dados ksatria mautama ring padépokané punika. Maka patpat pada-pada waged pencak lan nénten wénten sané nandingin ring désané punika. Sapaninggal Ni Catri nyujur gumi wayah, Pan Langsar marasa sedih lan mamilih mararéan dados guru pencak. Pinaka pangentos, maka patpat pianaknyané kadadosang guru ring padépokané punika ngentinin déwékné.
Sangkaning pianakné maka patpat punika, Padepokan Langsar manados padépokan gedé lan maduwé akéh pisan sisia. Kantos wénten anak saking dauh utawi dangin segara sané maguru ring padépokané punika.
Matuwuh pitung tiban sasukat Pan Langsar mararéan dados guru pencak, ipun nyujur gumi wayah. Indiké punika minab sangkaning ipun setata inget ring kurenan ipuné Ni Catri sané sampun dumunan ninggalin ipun. Lan sasukat punika taler ring keneh pianakné Pan Langsar sané kaping kalih kantos kaping pat metu manah jagi ngedum padépokané punika. Nanging Wayan Jelantik pianak kapertamané Pan Langsar, nénten setuju sareng indiké punika. Lan sasukat punika Wayan Jelantik sareng adinnyané setata magerengan.
Marasa dados pianak sané paling gedéna lan sepantesné ngalah, Wayan Jelantik mamilih magedi saking padépokané punika sareng sisiané lan makarya padepokan anyar ring désa sandingané sané magenah ring bongkol sisi kauh Bukit Pucak Sariné, lan padépokané punika kawastanin padépokan Langsar Kauh.
Ring Padépokan Langsar sané jati mula, sapaninggal Wayan Jelantik ka désa sandingané, padépokané punika benyah latig. Indiké punika sangkaning adin-adinipuné nénten dados kalahang, lan pada-pada kenyat marebutin padépokané punika. Indiké punika taler ngawinang akéh para sisiané sané malaib lan wénten taler sisiané sané nénten percaya malih sareng guruné punika, mamilih magabung sareng pemberontak lan makeneh ngebug padépokané punika. Nyabran wai, akéh sisia saking padépokané punika sané malaib lan magabung sareng pemberontak, kantos pemberontaké punika manados kuat tur makeneh jagi ngebug Padépokan Langsar ring galah sané sampun katentuang. Pemimpin pembrontaké punika wantah Pan  Sager saking Désa Sengkudi sané marasa sakit ati sareng Pan Langsar sangkaning dumun ipun katundung saking padépokané punika ulian kapelihan akidik. Tuah nyakcak silih sinunggil sisia ring padépokané punika kantos batisné lung. Lan sasukat punika ipun masumpah jagi ngebug padépokané punika.
Rikala galah sané sampun katentuang rauh, lan indiké punika kadukung olih kawéntenan ring Padépokan Langsar sané nyansan benyah, semeng Pan Sager sareng sekutuné rawuh saha sregep senjata majalan nuju Désa Sembung jagi ngebug Padépokan Langsar. Lan sasemengé punika, Padépokan Langsar kebarat-kebirit ngarepin pembrontakan saking Pan Sager. Samian sisia sané kantun wénten ring padépokané punika kakalahang lan akéh taler sané séda.
Marasa nénten ja mersidayang nambakin pembrontaké punika, Madé Gunung, Komang Catra, lan Ketut Gentuh malaib nyelametang déwék nuju Padépokané Wayan Jelantik sareng sisiané sané kantun masisa. Ipun sareng tiga malaib ngaliwatin alas sané bet sané wénten ring durin padépokané lan nuju ka Bukit Yéh Labuh. Saking Bukit Yéh Labuh ipun ngrereh jalan ka Bukit Pucak Sari lan nuunin sisi kauh bukité punika.
Rikala punika ring Padépokan Langsar Kauh, Wayan Jelantik kantun ngajahin sisiané ilmu pencak ring natah padépokané, lan saking angkul-angkul padépokané rauh sisia sané majaga irika sahasa makta kabar yéning adin-adinipuné merika dot matemu sareng ipun. Wayan Jelantik majalan nuju angkul-angkul padépokané lan manggihin adinipuné sareng tatiga baan angkihané sané noos.
“Ada apa adi? Nguda tumbén adi teka mai disubané makelo tusing taén makabar, lan nguda angkihané noos buka kéto?”
“Anu bli..., Padépokan Langsar kagebug pemberontak ané kapimpin olih Pan Sager. Jani padépokané benyah lan liu sisiané ané mati ditu.”
“Pan Sagerrr...!” Wayan Jelantik ngemelang limané tekek pesajan sambil naanang gedeg basangné, “jalan jani gebug balikin kemu, apang tawanga nyén pianak-pianakné Pan Langsar.”
“Ndén malu bli, adéng-adéng. I raga pasti lakar kalah ngalawan Pan Sager, krana liu sisian-sisian i raga ané milu pembrontakané totonan, lan ento kalah tekéning liun sisian-sisian i ragané ané enu satia tekén Padepokan Langsar, yén jani i raga kemu, patuh tekén nyerahang atma. Luungan i raga ngaé padépokan ané kuat malu anggon nandingin Pan Sager ané ngalahang padépokan i raga. Yéning padépokan i raga suba kuat mara gebug balikin.”
Malu-maluné, Wayan Jelantik tetep kukuh jagi ngebug balik pembrontakané Pan Sager, sakéwala karan adiné maka tatelu nesek sumangdané nénten ja matingkah gangsaran tindak kuangan daya, Wayan Jelantik dados kenduk lan nyak nuutin munyin adiné.
Lan sasukat punika, ipun sareng patpat makarya rarincikan jagi ngalahang pembrontakané Pan Sager sané kuat punika. Risampuné marembug sareng patpat kapanggih rarincikan sané pinih becik inggih punika makarya padépokan ngiterin Désa Sembung, sakéwanten padépokané punika magenah ring bongkol bukité lan di tengah alasé sané méweh kauningin olih anaké lianan. Sisiané Wayan Jelantik kakepah dados patpat lan apempatan sisiané punika nyarengin soang-soang guruné punika jagi ngwangun padépokan anyar lan kaimbuhin baan sisiané sané selamet. Wayan Jelantik tetep ngisiang lan dados guru ring Padépokan Langsar Kauh. Madé Gunung majalan beneng kaja lan makarya padépokan ring bongkol Bukit Yéh Labuhé sisi kajané, lan padépokané punika kawastanin Padépokan Langsar Kaja. Kénten taler Komang Catra miwah Ketut Gentuh nuju beneng kelod sareng sisiané. Komang Catra lantas makarya padépokan ring bongkol sisi kelod Bukit Celuk sané mawasta Padépokan Langsar Kelod. Lan Ketut Gentuh majalan beneng kangin saking Bukit Celuk nuju Bukit Pedalit. Irika ring bongkol sisi kangin Bukit Pedalit Ketut Gentuh makarya padépokan sané mawasta Padépokan Langsar Kangin.

==oo0oo==
Masambung
No comments