Jatma Pangumbara (3)

Gagambaran Olih Supartika


==oo0oo==
            Pendékar sané macapil lantas nyaungin kléwangné punika lan nyeletang malih ring bangkyang tengébotné. Raris ipun majalan nuju bukit Pucak Sari ngalahin pendékaré sareng tatiga sané kantun naanang sakit. Nanging wau majalan limang tindakan, saget wénten kapak makeber nuju déwékné. Kapaké punika mapincer ring duriné maakin sirah pendékaré sané macapil punika. Pendékaré punika makipekan lan tangkejut nyingakin wénten kapak makeber nuju gidatné. Sadurungé kapaké punika polih selah jagi nanceb ring gidatné, ipun ngaud kléwangné lan nangkis kapaké punika. Kapaké mabalik lan mapincer nuju ka anaké sané maduwé, lan saking bet-beté wénten anak nyerit lan pesu saking beté lan ditangkahné nanceb kapak sané kabalikan olih pendékar sané nganggén capil punika. Anaké punika nylémpoh, makasahan ring tanahé lan mati. Getihné kantun ngepah saking tangkah anaké punika rikala wénten anak sareng lelima makecos tur ngiterin pendékar punika. Maka lelima anaké punika makta kapak, lan tigang pendékar sané kakalahang punika malih bangun lan kedék ngakak, sambil mamunyi kenyat: Matiang...!
            Mara ngeléb munyin pendekaré sané makta kléwang punika, maka lelima anaké sané makta kapak ngebug pendékar sané macapil. Ngénggalang ipun ngaud kléwangné sané makilat-kilat lan nglawan. Pendékaré punika karebut, nanging ipun nénten ja nyidaang kakalahang. Indiké punika mabukti, rikala silih sinunggil anaké sané makta kapak punika keni tebesan kléwang lan nylémpoh nénten ja bangun-bangun malih baan getih sané ngecah saking baongné. Anaké sané kantun masisa punika sayan ganas ngebug pendékaré sané macapil punika. Sakéwanten tetep kémanten kalah, krana maka patpat anaké punika nylémpoh di tanahé lan nénten ja bangun-bangun malih baan getih sané tetep membah. Pendékaré sané sareng tatiga punika bangun kisah-kisah lan ngambil kapak sané wénten ring maluné raris makecos. Pendékar sané nganggén capil punika taler makecos negehin pendékaré saréng tatiga lan natunin sislih sinunggil pendékaré punika.
            Pendékaré sané matatu punika nénten ja nyak kalah, krana ipun nyamparang kapakné, lan kapaké punika katangkis baang kléwang. Raris pendékaré sané macapil nendang kapak sané wénten ring malun matan baisné. Kapaké punika makeber lan nanceb ring pendékaré sané sampun matatu lan langsung mati.
            Nyingakin timpalné mati, ipun sareng kalih nyabatang kapak sibarengan. Pendékar sané nganggén capil makecos jagi makelid, sakéwala kapaké punika nyasab lengen tengébotné kantos metatu. Pendékaré sané macapil gedeg lan makecos sahasa nendang makakalih pendékaré punika kantos maleketik lan makapluk ring batuné sané wénten ring tebingé. Makakalih pendékaré punika nutugin pajalan timpalné sané sampun malunan nuju gumi wayah.

            Risampuné ngalahang pendékaré punika,  ipun nyaungin malih kléwangné, lan mamanah jagi ngalanturang pajalané. Rikala jagi nyelet kléwangé punika ring bangkyang tengébotné, ipun marasa sirahné lempag kayu lan ipun nylémpoh. Di duriné,  anak muani tengah umur lan jénggotan makenyem sambil nagelang kayu.

==oo0oo==
Masambung...3 comments: