Meték Iga-Iga

Nā ling sang dyah kadi-kadi wulangun, 
wetning śoka ng hati kaséken uneng.
..
Umanis Galungan. Menék jurang, tuun pangkung, inget tiang padaduanan ngajak Bli. Mirig bukit nuju Tirta Bima. Bungan gadungé cara matanja nagih sumpangang. Suaran kékéré ngengkik, tulia tanguran gentan padanda. Sepi jampi tuara ada anak majlawatan. Toyané ening buka membah uli suargan. Langité biru galang ngluntang. Bungan pandané miik ngalub.Tiang ngisi, nandan liman Bliné. Nrugtag tangkah tiangé. Nolih kenyem Bliné tulia kenyem Prabu Salia. Di sisin telagané mentik kayu puring, kasanding kayu mas. I Kekupu sedek ngisep sari.
Usan malukat, nadak keneh tiangé runtag. Rasa tiang lakar kélangan gedé. Kélangan panegulan keneh, buka sanggah kaonin leluhur. Keneh tiangé puyung, tan bina kungkungan kalahin nyawan. Tiang ngeling, matédoh di pabinan Bliné. Bli ngusap-usap bok tiangé. Ngetél yéh paninggalan Bliné nepen pipin tiangé. "Bli, tiang mula tresna tekén Bli, sampunang tiang kalahina. Né bungan sungéngéné aba, celekang di keneh Bliné, siram sakayang-kayang. Tiang matantu, Umanis Galungané buin cepok tiang lakar buin ngajak Bli mai".
Sasukat janjin tiangé ento, suba selikur tiban Bli tuara taén ngajak tiang ngorta. Bli nglila ulangun nguber sastra tanpa awak. Buka nguber enjekan sampi di pasisi Jumpai. Inget tiang, Bli nitipin tiang Kidung Sebun Bangkung, pakaryan Ida Dang Hyang Nirartha. Pabesen Bliné, baca né, ajak medem bangun, anggon galeng lima, satmaka Bli suba nunggalang semara ngajak Luh. Tiang tanpa sastra, napi ko pikolih tiang maca tutur kasujatian. Geginan tiang tuah ipil-ipil, ngalih saang dulu kangin, apang ada anggona nyakan tekén I Mémé.
Uling sasukat ento, sabilang wai tiang meték iga-iga, gulak-gulik di pedeman, mepes yéh mata. Ngenehang Bli tuara taén ngenah. Né jani keneh tiangé satmaka umah tuduh. Mula Bli ané antos tiang dadi raab, ngetisin kenehé kena panyungkan raat. Bli ubad ané satata ajap-ajap tiang. Ratu Panembahan, suécanin déwék titiang..! Titiang boya ja luh jalir, buka kedis krekuak buang nyaluk sandikala. Titiang boya ja bungan lading ané mentik di rurungé. Titiang bajang gunung nguber tresna sujati. Pawakan pradana tiang, dot keni panyupatan purusa. Pradana mulih ka purusa. Kadi tapasuwi kadaut suaran genta pinara pitu.
Bajeg surya tiang negak di bongkol kepuhé, nyanding sétra, ngantosang lawat Bliné teka. Suba panyatusan ada pepaga, negen krama; tua kelih tanpa urip, Bli tondén masi karuan teka. Seslegukan tiang ngeling, ngalahin mémé bapa, nyama tugelan, misan mindon, kakanténan. Bli mula nak muani batu, tuara tawang sayangang. Bli salah narka tiang, kadén Bli tiang dot tekén kasugihan. Tiang cager tekén Bli, Bli ngelah kasugihan ané tan sida juang pandung. Bli salah tampi, anggep Bli tiang anak luh pangéténgan, barang udu, sisan pilih di Peken Klungkung. Bli apang nawang, lebihan tekén limolas anak muani maekin tiang, tiang tuara nyak. Baan tresnan tiangé sanget tekén Bli.
Sasih Kaulu ujan angin ngempakang kayu-kayu, keneh tiangé masi empak, ngelut tanah, ngilgil saput dingin. Kelambi, kamen tuh di awak. Bli dadi ati tuara ngalih tiang mai. Tiang suba nawang, Bli lek tekén déwék, jejeh kakedékin, kadén Bli tiang anak luh surudan. Ampurayang tiang Bli, tiang boya ja barang rongsokan, tiang luh okan tapasuwi uli Bukit Abah. Tiang nawang, Bli tuara nyidaang ngengsapang tiang. Tiang yéh ané satata ngetisin keneh Bli. Tiang alas ané nyayubin Bli. Tiang Saraswati ané sesai ajap Bli rikala Bli nyurat. Tiang angkihan Bli.
Gulemé nyasan atub, matan tiangé bengul tuara nyidaang pules, seraina mepes yéh mata. Tiang ngadakang ada gentuh, blabur gedé ané nganyudang Bli mai, ka batan kepuhé, tuara joh tekén Sétra Ganem Ayu, di sisin Tukad Undané.

Gunaksa, 23-11- 2014

Redité Umanis, Warigadéan, Sasih Kenem


No comments