Ada Bayu Runtag

 
Gagambaran Olih Supartika
Ada bayu runtag kala ipit baan makejang pajalan ané suba liwat. Glitik mulpulang sakancan ingetan ané makelo suba anyud ka tebénan papineh. Anyud ulian suluk palaib galah ané tusing bakat baan nguberin. Mirib anyudné suba joh neked di tanggun tukadé. Mirib suba neked di loloané ba delod. Lantas nyemplung ka tengah pasih. Yéning sajan suba neked di pasihé ané dalém ento, apa buin ané nyidaang lakar duduk dini?

Bayu runtag nguluh awak ka tengah wana madurgama. Jejeh maekin kaukud déwéké. Peluh matah-matah ngecor uli tengahing gidat. Peluh nyrékcék ngliwatin kuping ulung melusin baong. Masiat wanéné nglawan jejehé. Nyobak ngedénang bayu. Nanging, jejehé tuara masi ngejoh. Jejehé ngancan paek. Ngancan paek. Saget jejehé ngelut ukudan. Sing buungan jerihé lekad nyekala. Tusing sajan nyidaang makiba. Makita ngidem prajani…

Paliaté joh nambung suung langit. Kenehé dalem nyilem di dasar pasih. Di gabluran ombak pasihé, pulang ancita kenehé. Buka tusing ngelah papineh dadi jelema. Sing pendah kadi leluu kayu ané kampih di bibih pasih. Buin nuturang pasih, buin nuturang ada jerih ngendih. Nyeburin yéh pasih karasa jejah ulian ngelangi i déwék tuara nawang kerana tuara taén ngrasayang mandus di tukad apa buin pasih.

Glitik nuduk sisan-sisan gulungan ombak. Laut ka tengah-tengah pasih nganyudang awak. Di tengah-tengah pasih, tepuk yéh kélangan sulukné, ombak pawah sing nyidaang makpak. Ri kala ento malajah ngeningang papineh. Ningé ada ri kala kedas yéhé pasaja. Malajah nyuluhin goba di yéh ning ento. Ané tepuk sing ada lén sajabaning mua padidi, awak padidi, batis lan lima padidi. Rug mabriug kenehé. Runtagé tan patanding!

Jerihé kaliwat! Jerihé kaliwat! Pelihé katonang di sabilang bucun papineh. Makatah tepuk pajalané. I merkak masiat nglawan nyama! I loba magarang warisan! I bogbog magarang tegakan! I belog punyah ngadep tanah! Makejang ulian pipis. Tusing marasa pipisé buka yéh. Anyud… uli  tukad anyud ka tebénan nyujuh pasih. Paid ombak kangin kauh. Ancit silemanga baan ombaké. Anyud ka tengah pasihé sisan-sisané. Tuah selsel ané dadi sisa.  

No comments