Bulané Gelah Cening

Olih: I Gst Bgs Wéda Sanjaya


To nguda cening ngepungin bulan?
Nerajang bangun kapupungan
Tusingké damar di kamar masunar samar-samar?

Entegang bayuné, petékin angkihané
Dibi sirep subaké magaleng maulu luan?

Eda pati purug, malaib gradag-grudug
Di margané liu bangbang nongklang-nongklang
Eda nganti ulung macemplung klincang-klincung
Adéngang tindaké, plapanang solahé
Idup eda ulah ngalih énggal
Énggal kelih, énggal dueg
Énggal bajang, énggal layu
Énggal ngantén, énggal balu
Énggal tua, énggal pikun
Énggal legak-legak....

To nguda bulan kepungin?
Ia tusing lakar ilang, juang anak dauh jurang
Jani cening né kuasa
Rérénang plaibé, entegang batisé
Tekekang enjekané
Tolih nuléngék
Bulané gelah cening....

NB: Puisi puniki naanin kawedar ring rubrik Bali Orti (Bali Post) Redité Kliwon, 28 Oktober 2012
No comments