Tan Wénten Cihna Yasa

Olih: Agung Wiyat S. Ardhi
:Katur ring Iratu, Ibu
"Ibu dan Anak" Gagambaran Basuki Abdullah

Ibu, iratu nyambehang wija kinasih ring jenyanan tityangé
Ngungkab peteng dedeté,
Ngukir arsa
Nyinarang widya
Muponin hita, nglambung ngambara
Nglimbakang shanti

Ibu, iratu ngendihang suar galang
Téjannyané tumus rauh ring bucu-bucu  samar
Sané tan pantara nglikadin

Iratu sampun ngalgal lisiké nyibak segara
Rauh ring Nusa Apti
Tan enti
Tan lesu
Tindakané tan rarianan.

Yéning iratu lina, ibu
Puspa puspita kasturi cendana arum Kasekarurayang mayasin layoné Makukus dupa sarining acintya
Tangis kinasih nembangang kidung duhkita Ngampakang  dwara swargané kapendak apsari Dulur semar pagulingan

Ibu, iratu déwan tityang
Saking garba nyambehang amerta ring tityang, Dénpasar.

Bhadrika Ashrama
25 Juli 2013


NB: Puisi puniki kaambil saking cakepan “Dénpasar lan Don Pasar” kaca kaping 9


No comments