Engkebang Bulan di Buléléng (6)

 
Gagambaran Olih Supartika
Jam lima semengan Madé Suamba suba bangun. Ibi petengné, sirepé sing nyak leplep ulian ngenehang dinané jani. Ngantiang semengan karasayang makelo gati. Madé Suamba itunian sirep sambilan metékin jaum jam ané magantung di tembok kamarné. Cara a tahun dogén ngantian petengé maganti lemah. Mara liwat a menit karasayang suba a tiban. Petengé jani karasayang caket, sing cara biasané majalan gencang lan makepung-kepungan. Mara masriepan, Madé Suamba ngénggalang bangun kadéna suba semengan. Buin kidemanga paningalanné apanga nyak sirep, kanti petengé maganti lemah Madé Suamba sing dadi sirep. Kelik-kelik paningalanné uli tuni.
Mara bangun, Madé Suamba nyemak sampat, kedasina kamarné apanga sinah galang. Sabang kawa ané maumah di bucu temboké sampatanga kanti kedas, sing masisa kanti ka abu-abuné. Di betén kasur ané liu misi kertas, plastik-plastik, klopok sabun, lan bungkus mie prajani jemaka wadahina tas krések barak,  dadianga besik lantas entunganga ka sisi.
“Makaon… makaon… makaon!”
Madé Suamba ngamikmik mersihin luluan di durin lemariné. Cara ngulahin butakala dogén, mara maan nyampat a bedik sagétan i Jero Ketut makecos uli duri lemariné. Madé Suamba lantas ngisidang lemariné apanga ada selah mersihin leluu. Pantesan durin lemariné bolong sagétan dini Jero Ketut masebun.
“Mimih!”
Madé Suamba makesiab nepukin Jero Ketut buin makecos. Luluanné liu gati di durin lemariné. Mara maan selah nyampat sagétan temuyukanné suba sambrag kema-mai, ada ané macelep ka tengah lemariné. Madé Suamba lantas ngénggalang ngebur baju lan celanané apang tusing uyak temuyukan. Makejang  isin lemariné gebura pesuanga ka sisi, buin tampihanga lan  semprotina  parfum snapy apang kadéna suud malaundry. Lamun rapi lan mabo miik sinah kadéna Madé Suamba anak muani ané peduli tekén kebersihan. Putu Utari pasti demen ngelah tunangan cara Madé Suamba, setata tepukina kedas luar lan dalam.
Buku-buku kuliah ané bek lan mageburan di duur méjané lantas  jemaka tur wadahina kampil. Made Suamba mara makeneh, lamun bukuné wadahina kampil sinah kamarné sing misi buku. Tawanga nyanan males sing demen maca buku. Elek atinné dadi anak muani orahina males tekén tunangan padidi. Prajani jemaka buku-buku ané suba wadahina kampil, buin tumpukanga di duur mejané apang kadéna kutu buku. Madé Suamba makenyem nepukin buku kuliahné suba rapi lan matumpuk-tumpuk. Tumpukan paling saduur isinina buku novel, cerpen, lan kumpulan puisi.   Nyén nawang ulian buku novel, cerpen, lan puisi, kadéna ia muani romantis.
Kamaré jani suba kedas, Madé Suamba inget jam kutus semengan majanji lakar nyemput tunanganné ka kos. Sledétina jam di témbokné, suba jam pitu semengan. Madé Suamba lakar manjus, satondén manjus ia nyemak lulur bengkoang di betén kasuré ané paling aliha ibi peteng tekén tuan rumahné. Telah jani uapa awakné aji lulur bengkoang apanga kulitné alus tur mabo miyik. Lulur ané itunian enu bin tenga prajani telah anggona ngusap awakné aukud. Uli di mua kanti di muncuk batisné. Nyén nawang ulian lulur, tunanganné ento nagih magelut, tusing nyak kelés setata reket cara prangko.

***
Jam kutus kuang lima menit, Madé Suamba suba markiran montorné di Jalan Bisma Gang Delima nomer satu. Dini tunanganné ané madan Putu Utari ento ngekos, adan kosné  dogén Wisma Bidadari ané maarti umah utawi tongos dedari mapupul ngajak timpal-timpalné. Sing pelih Putu Utari ngekos dini, ulian saja tunanganné ento kadi widyadari ané nyalantara ka Buléléng. Aget san jani hari Sabtu, makejang mahasiswané libur, sedeng melaha lakar ngajak Putu Utari malali sig tongos Madé Suambané ngekos.
Madé Suamba ngantian di sisi. Ia tusing juari macelep ka tengah kos tunanganné. Dugasé né maan iseng macelep ka tengah kamar tunanganné ulian ajakina ngajeng tipat cantok, nanging jelék nasibé dugasé ento nadak tuan rumahné teka. Kadéna Madé Suamba nyemak gaé boya-boya, tusing ja opaka nanging baanga munyi makulit. Tuan rumahé dini pengertian, malénan san ngajak tuan rumahé di Jalan Lingga.
Tuan rumahé  ané madan Pak Ping ento taén mabesen, sing baanga Madé Suamba nyemak gagaén lebih ulian liu san anak kosé jani nyemak gaé lembur, siang lan malam. Tengainé seleg ka kampus lan petengné lés di kos ngajak tunanganné. Madé Suamba maan makeneh, apa maksud tuan rumahé ngorahang mahasiswané lés di kos ngajak tunangan bin sada peteng-peteng. Mara tawanga, lés di petengé ento boya ja lés privat utawai lés bimbel ané biasa tepukina nanging ngelés celana maksudné. Madé Suamba elek padidi ngenehang munyi tuan rumahé ento.
Nak saja, liu san jani mahasiswané ngawag-ngawag ngaba parisolah. Mara matunangan suba nyak ajakina sirep, nyemak gegaén lebih. Liwat telung bulan jek dapetang suba beling. Lamun kéto, rugi reramané nyekolahang pianakné joh kanti ka Buléléng. Kuliah batal, tondén tamat kuliah suba maan gelar sarjana nyangkol kempul ulian basangé gedé ngaba belingan.
Madé Suamba suba majanji lakar nyaga Putu Utari kanti tamat kuliah. Tusing bani macem-macem apa buin kanti nyemak gaé kéné-keto. Diastun matunangan mengkeb-mengkeb, Madé Suamba suba ngelah prinsip idup lakar matunangan ané sewatas wajar. Tusing bani nyemak gaé lebih cara sesai sambatanga ngajak tuan rumah tunanganné ento. Luungan biasa-biasa dogén, uli jani malajah nglawan kama indria apang pajalan tresnané setata galang.
“Ayo nae Dék, berangkat!”
Madé Suamba bengong nepukin Putu Utari mara pesu uli kamarné, sing misi basa-basi langsung ngajakin berangkat. Ené suba anak eluh ané edotanga uli pidan. Anak eluh jegeg alami utawi natural, payasanné tusing ja menor ulian madempul pupur lan kosmetik. Tusing cara mahasiswi kampusé ané demenan ngenahang payasan. Bin sada papayasanné ento sing nyak masanding tekén keduweganné di kampus. Uli pidan Madé Suamba marasa ibané belog sing ngelah prestasi kéné-kéto, ulian ento ia matilesan déwék. Belog maimbuh lacur ané ngranang Madé Suamba mamolos cara jani. Tusing cara muani lénan ané setata ajum lan marekak, bin sada ngaku-ngaku sugih tusing kuangan apa.
Ada ketinggalan?”
Engga!” saut Putu Utari lantas mapamit ngajak tuan rumahné.
Putu Utari ngaku-ngaku jani ngaé tugas apang tuan rumahné tusing curiga. Putu Utari anggona keponakan ngajak tuan rumahné, pada-pada uli Busungbiu. Diastun tawanga ngajak anak muani, tuan rumahné tusing ja pedih apa buin kanti mesuang munyi kangin-kauh. Putu Utari lan Madé Suamba suba tawanga polos. Sedeng melaha makadadua polos, nyén nawang jodoh.
Madé Suamba becat malaibang montor varioné. Putu Utari ané magandéngan ngénggalang ngelut bangkiang tunanganné apanga tusing ulung. Amongkén ja polosné anak muani, nak taén dogén ngenah belerné. Sabilang nepukin polisi tidur, Madé Suamba prajani ngebut.
“Aduh!”
Putu Utari maaduhan lantas nyimpit bangkiang tunanganné. Miribang nak saja anak muani ento demen ngalih kesempatan. Suba tawanga ada polisi tidur, ento nguda ngebut? Prajani bangkiang Madé Suamba geluta ngajak tunanganné. Nyuh gading Putu Utari sarasa anget, makosod-kosodan di tundun Madé Suambané.
Di jalan Bisma samping kampus tengahé liu san ada polisi tidur. Jalanné dini cenik nanging setata ramé. Lemah peteng bek mahasiswané masliweran ngaba montor, sing ada adéng-adéng makejang makepung-kepungan. Apa buin semengan nuju kuliah, cara anggona sirkuit balap dogén jalanné dini. Makejang nagih énggal-énggal, pagencangin, pawanénin ngilut gas apang énggal neked ka kampus. Ulian ento masyarakaté dini dueg, jalan Bismané bek isinina  polisi tidur apanga mahasiswané tusing ngebut ngaba montor.
Madé Suamba miribang suba nawang unduké ento, né jani nadak  pesu jailné. Sabilang nepukin polisi tidur setata ngilut gas, lakar ngalih kesempatan.
“Adeng-adeng nae sayang.”
Putu Utari sinah manying lan seleg ngisi bangkiang tunanganné. Madé Suamba girang ngasanin anget tresnané. Sing madaya kéné dadi pajalanné, nénggel buangé jani ulian Madé Suamba tumbén marasa demen, seken-seken demen kanti itunin kapupungan lan engsap ngerékang celana. Pantesan tis asané uli tuni ngaba montor. Ada angin asané macelep ka tengah celanané. Mara nyeledét tuun, sagetan celanané tonden makerékan, ngénggalang Madé Suamba nepekin celanané aji jaket apang tusing ketara. Aget san Putu Utari tusing rungu, lamun saja tepukina bisa ulung harga diriné dadi nak muani.
Satonden neked di kos, Madé Suamba maan singgah meli nasi kuning di terminal Banyuasri. Bungkusa, lakar ajenga di kos.Terminalé sinah sepi, bedik ada bus lan angkot nambang ngalih muatan. Tusing ada tepukina penumpangé negak di kursi halte, sepi,  tuah ada dagang canang ané seleg ngorta ngajak supir angkoté.
“Benjep suud ngajeng di kos, apa lakar jemak gaéné nah?” Kéto Madé Suamba matakon tekén ibané padidi.
Tusing bisa baan ngenehang gagaén apa ané lakar jemaka benjep di kos tekén Madé Suamba ngajak tunanganné. Né penting jani tuan rumahé tusing ada. Pidan buin maan kesempatan melah cara kéné. Ngénggalang Madé Suamba ngilut gas montorné nuju kosné di Jalan Lingga.
“Ayo nae masuk!”
Saut Madé Suamba ngajak  Putu Utari macelep ka tengah kamaré.
“Iya.” Saut Putu Utari setata kimud-kimudan. (masambung...)


Banjar Anyar, Kediri, Tabanan
Redité, 30 Agustus 2015/ 10:50 WITA 

No comments