Engkebang Bulan di Buléléng (7)

Olih: I Gedé Putra Ariawan
https://1.bp.blogspot.com/-ujpitZS2GIw/V6gM93p7FKI/AAAAAAAAAR8/7nTuRZthemsNMiEoefbJZeqcZUgq8Hx0gCLcB/s1600/
Gagambaran Olih Supartika
 “Mai dini ka tengah, jelék asané ngorta di sisi,” saut Madé Suamba, lantas ngebukakang pintu kamarné.
“Ah, sing, dini dogén. Tiang jejeh, nyanan tuan rumahé teka.”
Putu Utari tusing nyak macelep ka tengah kamar tunanganné. Ia lantas negak di kursi cenik di malun kamar kosé. Tepukina kos Madé Suambané asri, tusing ja bes gedé nanging melah ulian bek misi tanaman hias ané mawadah paso. Di duur temboké majéjér uli kangin neked kauh, bunga kembang kertas mawarna-warni lan adénium ané bongkolné sinah mabulih-bulihan. Di malun kosé pulanina palem botol kaiterin padang mutiara. Tuan rumahé mula demen taneman hias, di durin kamar kosé tuan rumahé ngaé  ambén cenik kaserung plastik anggona tongos berkebun anggrék.
“Luung san kosé dini Dék, cerik tapi asri.” Putu Utari demen nepukin kos tunanganné. Bek san ada entik-entikan. Anggrék bulan ané magantung di sisi garasiné sarasa ngenyemin déwékné.
 “Ajak kuda ngekos dini Dék?”
“Ngajak dadua kayang tuan rumahé”  saut Madé Suamba.
Cewék?”
Céwéklah, ané muani luas ka kapal pesiar! Mai di tengah ngorta, nguda di sisi?”
Madé Suamba ngajakin tunangannné macelep ka tengah kamaré. Tusing ja makeneh corah apa buin nyemak gaé lebih nanging apanga tepukina dogén kamarné jani suba kedas. Tusing rugi tuni bangun semengan, mersihin kamar ulian tunanganné lakar malali ka kos. Né jani ngentah pesu belog ajumné. Madé Suamba lantas macelep ka tengah kamarné ulian ada ané kenehanga.
“Aduh!”
Madé Suamba prajani aduh-aduh, nyaru-nyaru nyakitan sirah apang tunanganné nyak maekin ka tengah kamarné.
“Aduh!”
“Kenapa Dék?”
“Sakit san duuré.” Saut Madé Suamba uli tengah kamarné.
Putu Utari ané itunian seleg negak di sisi sambilan nolih entik-entikan, prajani macelep ka tengah kamar tunanganné. Jejeh ada kenapa-kenapa. Tepukina Madé Suamba suba ngetor tur mecik sirahné. Pedalema tunanganné ento.
Kenapa Yang?”
“Sakit san duuré, sing maan sirep ibi sanja.” Madé Suamba masaut manying lantas ngisi liman tunanganné.
“Dingin?”
“Ae dingin san asané.”
Putu Utari nyemak bédcover ané suba matampih di tebén kasuré. Ento lantas anggona nyaputin awak tunanganné kakatih. Bédcover ento ané itunian semprotina aji parfum apang tunanganné nyak paek tur perhatian. Apa kadén kenehanga jani tekén Madé Suamba, nadak gelem, nadak ngetor cara kena demam tinggi. Putu Utari lantas mecik sirah tunanganné. Balinina gidatné tusing panes.
Sing panas séh, saja gelem né?
“Saja. Sakit san duuré, jemakang kejep jaket di tengah lemariné”
Madé Suamba makeneh maayahan, orahina tunanganné nyemakang jaket ané suba matampih di tengah lemariné.
“Rapi san lemariné Dék.”
“Kadén mula rapi,” saut Madé Suamba.
Girang atin Madé Suambané ningeh tunanganné ngorahin rapi isin lemariné. Né suba munyi ané antianga uli tuni. Sing rugi, Madé Suamba itunian bangun semengan mesuang isin lemari, terika lantas tampihanga apang tusing mageburan. Baju kuliahné dadinga besik, gantunga apang rapi tur semprotina parfum.
Putu Utari tusing nepukin ada jakét di tengah lemariné.
“Cén jakété Dék?”
 “Coba ditu, di betén-beténé alihin.”
Madé Suamba lantas nujuhang dija tongos jakété kejanga. Tunanganné sinah paling, tusing ada tepukina jakét. Putu Utari lantas nguntulang awakné apanga nyidang nolih isin lemariné paling beténan, tusing masih tepukina. Madé Suamba nyelap ngaé tunanganné apang paling.
Sedeng iteha tunanganné ngalih jaket, Madé Suamba iseng nyeledét. Prajani masrieng bulu kalongé. Mimih dewa ratu, apa kadén tepukina tekén Madé Suamba kanti nadak awakné kebus dingin. Seken-seken kebus cara yéh panasé mara lebeng. Putu Utari tepukina nguntulang awakné nolih isin lemari, kaliwat nguntul kanti sing marasa nyuh gadingné ngenah uli selagan bajuné. Baju tunanganné tusing ja bes ketat nanging modél baongné lambih ka samping kanti ngenah palané. Lamun nguntulang awak, apa buin kanti makakeb pasti ngenah susuné bedik. Uli joh tepukina susuné kedas, padet, tusing ja bes gedé nanging ngaé penasaran.
Madé Suamba tusing makijepan, suba joh kenehné jani. Sedeng iteha mabalih nyuh gadingé mapalu, sagétan ada Jero Ketut makecos uli tengah lemariné.
“Ahhhhh…….!”
Kéto Putu Utari makraik lantas menék ka duur kasuré, geluta awak Madé Suambané. Tekek san gelutanné, kanti  empet-empet angkihan tunanganné.
Tikus, tikus…!” Putu Utari kaliwat jejeh, sing marasa uli tuni suba ngelut awak tunanganné.
“Beh, ajak bikul dogén jejeh,” saut Madé Suamba ané marasa anget ulian tumbén geluta cara kéné.
Diastun angkihanné empet-empet, Madé Suamba marasa demen. Pidan buin maan galah cara kéné. Tusing dadi tagih, ulian teka padidina. Miribang Jero Ketut di kos pengertian, prajani ngenahang raga apanga Putu Utari nyak magelut ngajak tunanganné. Panes bara awak Madé Suambané jani, cara entik-entikanné kasénterin matan ai a tiban, sinah layu tur tuh. Né nadak a wai kena ujan bales, sakadi maan tirta amerta ring gunung Indrakila. Madé Suamba merasa awakné suba makeber, ngambun kanti neked di suarga loka.
Sing madaya, Putu Utari  ngarasayang patuh cara asanina tekén Madé Suamba. Makadadua jani nengil, saling gelut, pada-pada nolih mata. Madé Suamba sing nyak ngelés awak tunanganné, sing marasa bibihné caket sing juari nulak kecupan bibih tunanganné. Cara misi magnet. Ngancan maekang, ngancan atep, ngancan dot asané ngerayasang madu. Madé Suamba jani sinah cara panak petingané maan mamahan, telah gutguta bibihné ngajak tunanganné. Madé Suamba sing nyak kalah, mabalik ngutgutin.
Makadadua jani kecat-kecot cara ngajeng jukut kakul. Madé Suamba prajani inget tekén reramané jumah ané sasai nyambatang, anak luh di Buléléng ento galak-galak tur aluh ajak madémenan. Lamun matunangan bisa kepungina. Apa buin suba taén ajak sirep lan bakat mahkotané. Sawai-wai bisa aliha ka kos, apa buin tawanga tunanganné anak kuliahan ané marantau uli luar Buléléng, pasti raket cara perangko. Saja kéto? Madé Suamba matakon tekén ibané padidi.
Né jani tepukina Putu Utari cara kéné, tumbén ngajakin ka kos suba bani kecat-kecot. Ngenahné dogén di sisi polos nanging sing tawanga éngkén di tengahné. Madé Suamba mara makeneh, ada rasa jejeh-jejeh bani. Lamun lanturang, jejeh ada kenapa-kenapa. Lamun nulak jelék asané ulian kapah-kapah maan kesempatan cara kené.
“Kenapa yang?”
Engga,” saut Madé Suambané lantas suud ngelut awak tunanganné. Kenehné jani macampur maadukan. Éngkén sepantesné ia jani? Makejang pelih asané.
Putu Utari prajani nekepin mua ulian elek macampur gedeg nepukin tunanganné nulak kecupanné. Malénan san, tusing cara itunian tepukina romantis. Madé Suamba jani mamegeng cara patung bayi di Sakah, miribang ada ané kenehanga. Putu Utari marasa pelih suba ngajakin tunanganné macumbu. Ia marasa makejang ento sewates wajar, nak makejang matunangan cara kéné. Né penting tusing kanti berhubungan badan.
“Ateh ka kos yuk!”
Putu Utari prajani makita ka kos. Ia merasa campahina ngajak tunangan padidi, kadéna ia dadi anak luh murahan. Tusing tawanga ia seken-seken tresna tekén Madé Suamba. Nadak tunanganné cara kéné, apa kadén pelihné. Makejang ento tuah bukti tresnané tekén tunangan. Tusing ada anak muani lénan, tuah ada Madé Suamba ngidang ngaenang tresna. Putu Utari nekep muanné aji saput, nyaruang ngeling. Bengul paningalanné jani.
“Suamba…! Suaaaamba!”
“Tin…tin…tin!”
“Suaaambaaa…!”
Sagétan ada anak ngaba montor ngaukin uli di sisi. Madé Suamba lan Putu Utari prajani bangun nyerajang, kadéna tuan rumahé teka. Madé Suamba itunian engsap ngunci pagar kosé ulian suba ejoh kenehné. Ngénggalang Putu Utari ngusap yéh paningalanné, lantas nyaru-nyaru ngaé tugas. Dapetang jani pintu kamaré suba mabukakang, Wayan Golo suba majujuk di malun pintu kamaré.
“Ciééééééh! Ngajak tunangan nie yé?”
Madé Suamba lan Putu Utari tusing masaut. Makadadua nengil, elek-elekan. Muanné prajani barak biying, kaliwat elek kanti sing pesu munyi.
 “Atehin jani ka kos!” saut Putu Utari lantas maid lima tunanganné.
Madé Suamba sujatiné gedeg nepukin timpal kampusné teka ka kos. Cara tamiu sing kaundang dogén, tusing maan apa-apa suba benyah acarané. Putu Utari sinah pedih, paida lima tunanganné ajakina balik ka kos.
“Ateh naé Dek, kanggoang amonto dogén makabakan” Wayan Golo makenyem nepukin timpalné tumbén ngajak tunangan.
Madé Suamba tusing masaut, ngénggalang nyemak kunci montorné.
“Nyén ngelah nasi bungkusé Dék?”
Madé Suamba mara inget itunian maan meli nasi kuning. Bakat pejanga duur méjané di sisi, kanti tengai ia engsap ngajakin tunanganné ngajeng.
Ambil aja!” saut Putu Utari.
Wayan Golo prajani nyemak bungkusanné.
Madé Suamba sujatiné gedeg basangné ngelah timpal pongah cara kéné. Ia lantas ngalahin timpalné padidian, lakar ngatehin Putu Utari ka kos. (Masambung...)


Banjar Anyar, Kediri, Tabanan
Soma, 31 Agustus 2015/ 14:35 WITANo comments