Sekar Smara

Olih: I Nyoman Agus Sudipta
 
"Wanita Bali Menabur Bunga" Gagambaran R. Bonnet
Becik wiakti sané kaapti
Sarat pisan ngepus tur nyumpangang
Kadi sekar sandat sané stata miik mangalub
Yadiastun layu... Setata kagugu

Singsal ring laksana
Ten manut ring manah sané tinut
Sutresna bhakti sané arepang
Lémpas ring tutur lan agama

Bungan natah layu satondén kembang
Berek dibongkol raris ulung maguyang
I Tamulilingan malaib makeber
Usan ngisep sarin bunga

Cihna utama anak luh luih
Ilang apeteng ulian ngulurin smara
Wiguna tresna nyisayang sesel
Engsek rasa tuah dadi luu

Smara nibakang lara
Papineh peteng dedet ngaé ruwet
Sané luih sampun dados luu
Napi sané kaaptiang malih?

NB: Puisi puniki naanin kamuat ring rubrik Médiaswari (Pos Bali) rahina Redité, 7 Agustus 2016
No comments