Nungging

Olih: Pandé Kadék Juliana

Gagambaran Dewa Putu Mokoh

Luh, Luh ngujang ngeling?
Prajani sedih prajani manying,
misi maguyang glalang-gliling,
sigsigan uling tuni di bucu nyungkling.

Luh, adi basangé gedé nyantring?
Aduh, Luh ngeling ulian beling?
Néh dayanin suba, upah luh demen nungging,
cobéké belah pantet maling.

Kadén suba tombaang tunggang-tungging,
kéto Luh klinyaran cara bojog mara melajah nglanting,
andih limané demen nyekel bungbung tiing,
lagutan tiing gesing mamedang lanying.

Sing pragat ban Luh jani mamisuh cicing,
masebeng jelé bibihé cara anak nyuling,
ento nak ulian pelih Iluh ngaba jit engging,
luungan jani ngibur lan magending

**
Ling.. ling manyuling...
panaké ngrejang diwang,
méméné nguda ngeling...?
Panaké ngambul ilang.
Ngaba gendér ngaba suling,
kondén ngantén suba beling,
bébék jambul jumah metén,
panak ngambul nagih ngantén...


NB: Puisi puniki naanin kamuat ring rubrik Bali Orti (Bali Post) rahina Redité Kliwon, 22 Désémber 2013


No comments