Engkebang Bulan di Buléléng (4)

 
Gagambaran Supartika
                                        
Suud makenalan, anak muani ané mabok dawa lan makulit putih ento magedi. Demen atiné Madé Suamba maan canang lan kwangén gratis. Ia sing perlu mesuang pipis. Tusing ja demit, nanging anak kos idupné mula setata irit. Madé Suamba  lantas ka jeroan mabakti. Neked di candi bentaré tepukina anaké ramé madesek-desekan ngantré cara macelep ka gedung bioskop. Neked di jeroan Madé Suamba negak masila tur mabakti, nyakupang lima nunas ica ring Pura Agung Jagatnata.
Bulan purnamané galang kangin, suba bani ngenahang raga. Sing cara itunian, mameteng  ulian  mengkeb di durin gulemé ané tebel. I bulan sarasa makenyem nepukin Madé Suamba sedeng mabakti. I bulan ngendih, sinar suciné nyunarin natar agung di Pura Jagatnata. Madé Suamba marasa cenik sing bisa ngudiang di guminé. Hidup sepi padidi di rantaun, tusing ngelah nyén. Tusing cara i bulan katimpalin bintang ané tepukina girang macanda, masunaran ngias langité ané galang makalangan.
Sing marasa yéh paningalanné membah. Madé Suamba marasa nepukin i bulan matinggah di muncuk kwangénné. Ia nunas ica apanga i bulan nyingakin pajalanné jani. Nyunarin déwékné ané setata mameteng, marasa belog dadi mahasiswa. Madé Suamba lantas masesangi lamun lulus dadi mahasiswa kanti matitel sarjana, ia lakar ngaturang tipat akélan. Ulian ento, ia makita ngubah pajalan idupné uli jani, makita dadi anak rajin lan seleg malajah. Madé Suamba lantas ngusapin yéh paningalan ané melusin pipiné.
Jam roras kuang seperapat Madé Suamba suud maturan. Ia becat mlaibang montor Varioné nuju kosné di durin terminal Banyuasri. Ia jejeh neked di kos baanga munyi sepet ngajak tuan rumahé. Uli pidan tuan rumahé ceréwét lamun anak kosné sasai teka peteng apa buin kanti semengan. Tuan rumahé jejeh ada kenapa-kenapa tekén anak kosné, liwat jam dasa dogén bisa telpona lan antianga di kos. Tanggung jawabé ané ngranang tuan rumahé cara kéto, kaliwat perhatian kanti anak kosné sing bani ngudiang. Jejeh kena opak lan takonina kéné-kéto, asané cara polisi ngintrogasi tersangka kasus pidana berat dogén. Tondén  suud masaut suba uluha munyiné tekén tuan rumahé. Ada-ada dogén takonina, tusing tawanga Madé Suamba suba kelih dadi anak kuliahan. Suba nawang parisolah ané cén pantes lan tusing pantes kajalanin.
Satondén balik ka kos, Madé Suamba singgah meli telur sayur di Jalan Ahmad Yani. Ditu badauh pasar loaké ada sénggol cenik tongos mahasiswané meli ajengan nuju peteng. Lamun saihang tekén di Tabanan, idupé dini liunan uyak dagang. Dija-dija dagangé makacakan, liu san ada dagang nasi, dagang és, dagang bakso, dagang saté, lan dagang kéné-kéto. Pokokné sing bisa baan metékin kuda liu dagangé di Buléléng. Sabilang perempatan bek kawangun ruko, tondén buin sengol cerik ané mabukak  sabilang peteng. Tusing taén sepi lan pegat-pegat mahasiswané mablanja.
Éngkénang nagih irit idup di Buléléng ulian sasai nepukin dagang kéné-kéto. Lamun tusing belinin jelék asané ulian sasai bakat impasin. Lamun suba belinin, sinah pipisé énggal telah. Aget tunian Madé Suamba maan nyilih pipis satus tali ngajak timpal kampusné. Tuni semengan Madé Suamba maan ngecék kartu ATM nanging lacur, dungkiné puyung tusing ada kirimina saldo. I mémé miribang sibuk kanti engsap ngirimang pianakné pipis anggona bekel kuliah. Kanggoang  pipis ané maan nyilih ento anggona jani meli telur sayur, bungkusa lakar abana ka kos.
Sujatiné uli tuni Madé Suamba  nanggehang seduk. Cacing di basangné suba ngigel. Ada limolas menit Madé Suamba ngantiang pesenanné lebeng. Ené suba énggal adané ulian sepi anaké mablanja.  Lamun tusing ujan, bisa kanti a jam anaké ngantré dini. Jaen san asan telur sayuré misi sambel matah lan lalapan, maimbuh nasi anget lan juuk panes, pokokné yahud. Di Tabanan sing ada kulinér cara kéné. Suud mabayahan Madé Suamba lantas ka kos.
Jalan Ahmad Yani pinaka saksi, suba petang tiban Madé Suamba nyalanang idup dadi mahasiswa. Né jalan ané sasai liwatina nuju kampus bawah tongosné kuliah. Miribang ada tengan kilo joh kampusé uli tongosné ngekos. Uli nyumunin kuliah, Madé Suamba suba liu nepukin jalanné maubah. Dugasé pidan Jalan Ahmad Yani tusing ramé cara jani, bedik misi ruko lan bangunan élit. Malénan san cara jani kotané dini-ditu tanemina beton, Buléléng jani makisek-kisekan. Wangunan pencakar langit magarang nyujuh langit apang sinah paling tegeha. Sabilang semeng sasaian macet, patuh asané cara Dénpasar ulian montor lan mobilé makacakan.
Lamun ento bakat kenehang bisa sakit duuré mikirin pembangunan kotané di Buléléng. Ngetiban ada dogén perubahan. Malénan san cara di Tabanan, kotané mati ulian bedik ada pembangunan. Madé Suamba sasai matakon tekén ibané padidi, nguda kotané di Buléléng maju? Apa miribang reramané nundén kuliah ka Buléléng apang papinehné maju? Lamun saihang tekén pajalan kotané ané setata maju, Madé Suamba marasa dini sing maju-maju. Enu tileh males bin sada sasaian nemu masalah.
Madé Suamba ejoh kenehné ngaba montor. Jalan Ahmad Yani sarasa kedék nepukin pajalan idupné, sing ada tatujon ané pasti. Pidan pastiné tamat kuliah? Lamun tamat, pasti  dadi guru? Ngomong dogén brakbak-brukbuk, sing pati juari nepukin anak ramé apa buin kanti mesuang munyi di arep murid-murid. Sarasa joh kenehé dadi guru.
Madé Suamba adéng-adéng ngilut gas montorné, nyrengseng benang kauh  nuju petluan patung sampi dajan terminal Banyuasri. Ia lantas ngidupang rating montorné, ngalih selah nyemak haluan katengawan, lakar nyebrang nuju terminal Banyuasri. Mara macelep ka terminal, bé pasihé suba majéjér duur aspalé. Anaké maseluk milihin bé anyar ané mara tuun uli kotak és batuné, wadahina keranjang lantas adepa tekén pangepul. Nuju peteng terminalé dini dadianga peken tongos bongkar muat barang. Dagangé liunan ngaba mobil palungan anggona ngaba dagangan.  Dagang bé pasih lan dagang karjukut ané ngebekin terminalé jani. Tondén buin dagang buah lan busung ané majéjér di émpér tokoné. Pekené setata ramé, mabukak uli jam kutus peteng kanti jam nem semengan.
Sedeng iteha ngaba montor lan nolih dagangé makupuk di terminal, Madé Suamba nepukin  anak luh mabok dawa negak padidina di halte penumpang. Masliaban uli joh sinah cara Putu Utari, tunanganné uli Busungbiu ento. Madé Suamba makesiab, ngénggalang mecik rém, malipetan tur markirang montorné.
Madé Sumba lantas maekin anak luh ané tepukina prajani nguntul lan mabading tundun.
“Utari!”
“Wéntén napi Bli?”
Anak luh ané sinah makulit putih tur maparas ayu ento bangun nyerajang kadéna nyén.
 “Tan wénten napi Gék! Kadén nak timpal tiangé. Ampura, tiang salah orang” saut Madé Suamba.
“Oh, nggih!”
Ngénggalang anak luh ané mabaju tebel ento magedi. Aget Madé Suamba sing kadéna copét, bisa macakcak massa di terminal Banyuasri. Mara sledétina, anak bajang cerik ané kadéna Putu Utari ento macelep ka tengah mobil pic-up ané sedeng nambang di terminal. Mobilné bek misi muatan karjukut. Miribang ento panak dagang sayuré mara teka uli Baturiti, sedeng bongkar muat barang, lakar madagang karjukut di peken Buléléng.
Madé Suamba prajani inget ngajak reramané jumah. Rerama ané seleg madagang kajukut di peken. Madé Suamba inget, dugasé cerik sasai nugtug reramané ngalih dagangan. Satondén kedat matan ainné, Madé Suamba suba di peken Baturiti nulungin reramanné ngalih dagangan di pengepul sayur. Sawi, wortel, kol, tabia, tomat, lan jukut-jukutan bek isinina di mobil palunganné. Ento lantas adepa di peken Dauh Pala Tabanan. Nuju liburan seméster lan tusing ada kuliah, Madé Suamba sasaian mulih  ka Tabanan nulungin reramané madagang ka peken. Uli pidan neked jani, Madé Suamba idup ulian madagang kajukut.
“Numbas sayur Gus?” Kéto dagang sayuré matakon, nyagjagin Madé Suamba.

“Ten Buk,” saut Madé Suamba, lantas magedi nuju kosné di Jalan Lingga delod terminal Banyuasri. (Masambung...)


No comments