Pokémon

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/46/
Pokemon Go

Sasukat gamé anyar munggah di internét, cerik-ceriké tusing sinah muncuk cunguhné. Dija-dija ngindeng ngaba HP. Makejang ngaku-ngaku sibuk, jelékan tekén mandor proyék bangunan ané menang ténder miliaran rupiah.
Sambilang majalan ngecek HP, malaib mesuang HP, medaar namping HP, mablanja, masepéda, manjus, mabakti, kanti makoratan sing buunganga ngecek HP. Dija ja nengil pastika ngecek HP. Di jumah, di warung, di paon, di balé banjar, di pos kamling, di jalan-jalan, di teba, di tukadé setata ngecek HP. Tusing wadih-wadih nepukin HP.
“Ngudiang ditu?”
“Ngejuk Pokémon!”

***
Nuju liburan, cerik-ceriké  dini mapunduh dadi besik. Di tongosé jani, ramé san pidan cerik-ceriké malayangan. Uli ba dangin neked ba dauh, cerik, kelih, tua, bajang makejang teka mai. Mapupul, mabaris di pundukanné saling pagedénin bayu lakar menékang layangan.
 “Tarik!”
Bendera putihé ba dauh suba menék.  Ento panginget, ada angin baret lakar menékang layangan. Sekeha raré angoné suba sayaga, limané jani tekek ngisi taliné apang tusing paida. Makejang masuryak, lantas malaib pagedénin bayu menékang layangan. Ada ané slimputan batisné ngelidin tain sampi di pundukanné. Ada masi pegat sandalné ulian bakat jekjeka ngajak timpalné. Sekeha layanganné girang.  Pakedék pakenyung.
Sang Hyang Bayu ngeberang layanganné. Tegeh ngambun kanti marasa milu awaké makeber nyelusup ka tengah ambuné. Né madan Janggan. Layangan tradisional Bali ané ikuhné lantang cara naga Basuki. Mawarna Tri Datu: putih, barak, lan selem. Layanganné jani ngias langit, mawarna-warni.
Carita layangan Janggan ané ikuhné dawa ento tuah cerita pidan-pidan. Kéweh san jani nepukin cerik-ceriké malayangan. Dini, sig tongos Dadong Blenjuh negak, sekeha layanganné pidan sesai mapunduh. Di rompyok maukuran 3x3 méter, ada warung bedég di sisin cariké. Merab terpal, tongos Dadong Blenjuh madagang.
Punyan kacangé mentik, sinah melejit uli selagan padangé. Donné lumlum ngaé bungah keneh anaké nepukin. Sakadi lapangan bola di Senayan Jakata, tongosé dini linggah. Uli joh, masliaban gadang paningalané, cara ada anaké ngebatin karpét. Uli ba dangin neked ba dauh, punyan kacangé ngebekin abian. Ambenganné mentik di selagan abianné. Tumbén jani nepukin cariké makenyem.  Ada balang kecas-kecos di pundukanné.
Pidan nuju masan layangan, cariké dini benyah latig. Tusing taén nepukin padangé embeg cara kéné. Punyan kacangé sing taén mabuah. Cariké pidan ngeling, sewai-wai kajekjek batis sekeha layanganné. Diastun cariké linggah tusing ngasilin apa, ané ngelahang tusing ja pedih. Ulian benyah latig suba ngidang nekaang hasil.
“Kopi, kopi, kopi!”
Kéto pidan, Dadong Blenjuh ngaukin sekeha layangané apanga teka mablanja. Uli badauh tanglus san madingehan di kupingé. Anak lingsir mawak gilik suba sayaga di warung rompyok ngadep daganganné. Dadong Blenjuh tusing ja gedeg nepukin carikné anggona tongos malayangan. Ia tusing ja pedih nepukin abian ané mara pulana ibi kajekjek, kaingsek kanti layu.
Gedeg basangné suba ilang ulian nepukin bati. Cerik, kelih, tua, bajang  dadi besik teka mablanja. Dadong Blenjuh girang. Paningalanné gadang nepukin pipis. Daganganné lais maseluk.
“Kopi besik Dong!”
“És besik Dong!”
“Tipat cantok besik, énggalin Dong!”
“Rujak sik Dong!”
Dadong Blenjuh paling ngayahin anaké mablanja. Warung rompyok di sisin cariké ramé nekang hasil. Batin daganganné mapupul sakabedik kanti i Dadong ngelah déposito. Ada limang tiban, sasukat Dadong Blenjuh kalahin kurenan, ia ngidupin awakné padidi. Pianak lan cucuné merantau ka luar Bali. Makejang suba suksés.
 Diastun sabilang bulan kirimina pipis, ento boya alasan Dadong Blenjuh santé sing nyemak gagaén apa. Uli cerik ia demen medagang, kanti tua mabo tanah awakné enu masi demen  madagang. Lamun pidan matanja di peken, kanggoanga jani mukak rompyok di sisin cariké. Tis anginé ngesirsir uli semengan neked sanja. Dadong Blenjuh seleg ngayahin cerik-ceriké mablanja.
Né carik paling linggah di désa, Dadong Blenjuh ngelahang. Ada tenga héktar linggahné. Tusing pulanina apa. Nuju seger bayuné, mara tanemina kacang, kaséla, lan jagung. Ento masi tusing nekaang hasil. Sesaian abianné mati. Uyaka tekén cerik-ceriké anggona tongos maplalianan. Apa buin masan layangan cara jani, abianné layu ngemasin mati. Punyan kacangé sing nyak mabuah ulian sesai bakat jekjeka tekén  sekeha layanganné.
“Dong Blenjuh!”
Nang Lodri ngaukin uli ba dauh. Pajalanné ingkik-ingkik nyuun padang a kampil. Tepukina Dadong Blenjuh bengong padidina. Warungné sepi. Tusing ada anaké mablanja.
“Mai singgah ngopi,” saut Dong Blenjuh.
“Nah binsep, icang kal nitip padang dini!”
Nang Lodri lantas nitipang padangné. Ia mula sasai ngarit di carik Dadong Blenjuh. Tumbén jani ngarit kanti bek isin kampilné. Biasané misi tenga suba aget. Ento suba milih-milihin ulian kéweh san ngalih padang. Sampiné tusing nyak ngamah padang awagan. Né jani liang san kenehné nepukin padangé mentik ngebekin abiané.
“Buin ngarit?”
“Buin!” Nang Lodri gencang nyautin. Kaliwat liang atinné nepukin cariké masluét gadang. Dot asané Nang Lodri sawai-wai dini,  lemah peteng ngaritin padangé kanti telah. Apang tusing énggalan jekjeka. Dini, sig tongosé jani padangé sesai layu. Ngemasin mati, uyak sekeha layangan.
Keneh Nang Lodri malénan tekén Dadong Blenjuh. Dadong Blenjuh makita cara pidan. Diastun abian kacangné  benyah, ulian ento ngidang munduhang bekel. Warungné ramé nekang pipis. Anggona meli pulsa nuju nélpon cucu-cucuné di luar Bali. Sisané tabunganga, apanga bek ngelah déposito.
“Dija lakuna cerik-ceriké jani?”
Dadong Blenjuh ngamikmik padidina. Kanti sanja, tusing ada cerik-ceriké teka mablanja. És rujak di tengah termosé makiré dadi yéh. Cerik-ceriké tusing ada malayangan. Dadong Blenjuh pepes rugi. Sesaian cerik-ceriké jani tepukina ngaba HP. Di jumah, di warung, di paon, di balé banjar, di pos kamling, di jalan-jalan, di teba, di tukadé setata ngecek HP. Makejang ngaku-ngaku sibuk. Sibuk ngejuk Pokémon.
“Pokémon? Éngkén gobané?
Dadong Blenjuh tusing karesep ningeh satua cerik-ceriké jani. Cerik, kelih, tua, bajang sesai nyatua pokémon di jalané.
“Kuda batis Pokémoné? Besik? Dua? Telu? Papat? Apa tusing mabatis? Éngkén gobané? Magoba jelema, buron, raksasa, léak, tonya, gamang apa memedi?” Kéto Dadong Blenjuh matakon tekén cerik-ceriké di jalan.
Makejang masuryak, sakit basangné kedék ningehang Dadong Blenjuh sesed matakon. Tusing tawanga perkembangan jamané jani.
“Icang suud malayangan!” saut cerik-ceriké tuni di jalan.
Dadong Blenjuh sakit ati ningeh cerik-ceriké ngomong kéto. Kupingné panes, marasa campahina. Kaliwat belog miribang Dadong Blenjuh kanti tusing nawang perkembangan jaman. Kenehné macampur maadukan. Kaliwat gedeg basangné nepukin tingkah cerik-ceriké jani marasa paling duega, paling sakti, paling tegeha. Mara lekad ibi suba wanén tekén Dadong Blenjuh.  Nyén kedéna ajaka ngomong? Dadong Blenjuh, inan léaké dini.
Sasukat Dadong Blenjuh pedih, désané serbi. Tusing bani anaké pesu ngawag-ngawag. Apa buin nuju peteng kajeng kliwon, jejeh mentas di rurungé. Léaké makacakan. Cerik-ceriké kapok nepukin Pokémon bisa makecos duur pos kamlingé bin sada  sirahné lengar marupa celuluk. Delod désané  sasai ada Pokémon bisa kedék, ngerikik padidina, maglayutan di punyan tiyingé kanti liu anaké labuh. Ulian ento anaké jejeh ngejuk Pokémon.
“Suud ngejuk kéto!” Dadong Blenjuh nuturin cerik-ceriké apanga suud ngelindeng di jalanné. Apanga tusing nepukin ané tawah-tawah.
Sabilang peteng Dadong Blenjuh jani demen majaga di rurungé. Lakar ngencanin cerik-ceriké ané pasliweran di jalanné.
Tepukina jani pos kamlingé ramé.  Miriban saja cerik-ceriké dini kalu, tusing kapok-kapok ngejuk Pokémon. Dadong Blenjuh suba sayaga lakar ngelekas dadi bojog. Ia lakar kecas-kecos duur pos kamlingé apanga cerik-ceriké jerih kanti telah pesu enceh.
Mara nagih makecos, sagétan Dadong Blenjuh nepukin cerik-ceriké magadang ngaé layangan. Ada janggan, pecukan lan bé-béan. Buung kenehné ngencanin.
“Dija mani penékang layangané?”
“Di carik Dadong Blenjuh!” kéto pasaut sekeha layanganné.
Dadong Blenjuh ané suba ngelekas dadi bojog lantas kecas-kecos duur punyan-punyananné. Kaliwat girang atinné ningehang cerik-ceriké lakar malayangan. Prajani ia makecos mulih lakar ngaé dagangan. Anggona buin mani.

***
 “Kopi, kopi, kopi!”
Dadong Blenjuh ngaukin sekeha layangané. Girang  atinné jani nepukin cerik-ceriké teka. Cerik, kelih, tua, bajang malali ka carik lakar menékang layangan.
Uli semengan Dadong Blenjuh suba sayaga ngantosan. Anaké teka mablanja di warung rompyokné. Uli ba dangin sekeha layanganné masuryak. Girang kenehné nepukin anginné baret. Janggan, pecukan, bé-béané suba menék. Ngias langité, mawarna-warni.

Banjar Anyar, 18 Juli 2016
NB: Satua cutet sané mamurda “Pokémon” kakawian I Gedé Putra Ariawan puniki naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post) rahina Redité Kliwon, 24 Juli 2016No comments