Engkebang Bulan di Buléléng (3)

Gagambaran Supartika

Madé Suamba becat malaibang motor matikné. Nomplok hujan bales lan nerobos lampu mérah di pempatan jalan Ahmad Yani. Ada rasa jejeh-jejeh bani di kenehné. Bakat mesuang munyi ngelah tunangan uli Buléléng. Dugasé pidan, reramané jumah mabesan apanga tuan rumahé ngajak Madé Suamba cara ngajak pianak padidi. Tusing baanga ia pesu ngawag-ngawag  apa buin kanti ngelah tunangan di Buléléng. Makejang anaké suba nawang, pergaulan bébasé ngancan wayah di Buléléng. Apa buin jani, penyebaran virus HIV di Buléléng suba macatet peringkat nomer 2 di Bali.

Uli pidan, sujatiné Madé Suamba makita pindah kos ka jalan Bisma di samping kampus tengahé. Kos-kosanné ditu makejang méwah lan bedik misi tuan rumah.  Rata-rata séwané 5 yuta a tiban. Mahasiswané bebas ngajak timpal apa buin ngajak  tunangan. Malénan san cara kosné di Jalan Lingga durin terminal Banyuasri. Makejang kéweh tepukina liunan aturan kéné kéto. Diapin aturanné ngaé tenget, séwané maan  mudahan bin bedik. Tuah satak tali abulan ulian  sing misi AC lan kamar mandi dalam.
Tusing ada limang menit, Madé Suamba suba neked di Pura Jagatnata. Diastun ujanné bales, bajang-bajangé ramé maturan. Liunan bajang-bajangé tepukina ngajak cantélan. Madé Suamba belus lepég cara pitiké bengilan.  Tepukina udengné ngalénténg, sing nyak nyototin cara i tunian. Hiasan bulu meraké prajani kriting cara supermi, sing nyak sempiar. Madé Suamba ngénggalang menahin udengné apanga sing toliha tekén nak lén. Né suba adané bengkung, sing demen ningehang munyi tuan rumahé. Bin sada jani, ia paling ngalihin tongos parkir.
 Di sisin Jalan Pramuka, montoré suba rapi mabaris ngebekin jalan. Madé Suamba lantas nyarengseng ka jaba sisi, ngalih tongos parkir. Aget ada parkiran prai di bucu kaja kanginan. Ditu ia nagih markiran motor, sagétan teka anak muani negakin Kawasaki Ninja barak 250 cc, ngemalunin teka uli duri lakar milu markiran montorné.
 Anak muani ané makulit selem ento magandéngan lan bangkiangné geluta ngajak tunanganné ané maparas ayu. Lamun saihang di goba, makadadua sing nyak masanding  sinah cara widyadari lan raksasa. Ané muani mokoh, endép, selem cara jelema négro bin sada misi tompél di betén pipiné. Ané luh mara ja, nyak masaih cara kulit Putu Utari, kedas gading bin sada manis kenyemné cara manisan gulali.
“Apa ci tolih-tolih?”
Anak muani ento masemu galak ulian marasa tunanganné kenyemina tekén Madé Suamba. Tunanganné masi kéto, suba tawang ngelah tunangan enu dogén demen  nyeledét muani lénan. Madé Suamba makenyem ulian ané luh ngemalunin ngenyemin. Toliha paningalanné Madé Suamba maciri ané luh ada rasa. Kéné suba kéwehné dadi muani bagus, tondén apa-apa taksuné suba majalan. Mara sledétina dogén ané luh suba makenyem salingan bani ngarayu. Madé Suamba marasa ibané tusing ada pelih. Ia sing nyak kalah, lantas milu masemu galak apanga ané muani jejeh. Mara sledétin plat montorné tepukina DK 1305 VL. Prajani ngenduk, nguntul sing bani matolihan. Madé Suamba ngekoh ngalih masalah ngajak jelema Buléléng kanti uyut magarang tongos parkir, sing lével.
“Aké parkir dini Gus!”
“Inggih, durusang Bli.” Saut Madé Suamba lantas ngirigang montorné. Ia kalah ulian ngalah.
Sujatiné,  ada rasa gedeg di tengah basangné nanging ngekoh ngalawan. Aget sing ngajak Putu Utari ka pura. Bisa ulung harga diriné dadi nak muani, kadéna jejeh sing bani masiat.
“Jelema bréngsék! Lamun di Tabanan suba benyah macakcak!” Kéto Madé Suamba ngomong di tengah atinné.
 Ia jani paling ngalihin tongos parkir. Aget di jaba sisi candi bentaré ada selah markirang montor. Ngénggalang iluta gas montorné apanga sing ada buin anak ngamalunin.

***

Hujané bales sing pegat-pegat. Gulemé tebel ngengkebang bulan purnama di pura Agung Jagatnata. Madé Suamba nanggehang dingin lantas matis di balé delod jaba pura, mapunduh ngajak bajang-bajangé ané ngenah mapasang-pasangan. Ada ané ngisi lima, ada masi nyaru-nyaru ngelut bangkiang. Diapin belus-belusan, tresnané suba ngaénang bajang-bajangé anget. Sing marasa dingin ujanné kakalahang tresna ané sedeng panes lan mabunga-bunga. Ada rasa iri di keneh Madé Suambané nepukin bajang-bajangé mapunduh, marérod majalan maturan bareng-bareng ka Pura Jagatnata.  Prajani inget tekén Putu Utari, tunanganné ané buung maturan ulian ada tamiu bulanan. Miribang patuh lakar pajalanné lamun Putu Utari ada dini. Hujan-hujanan, makisek-kisekan, mamanying-manyingan, pokokné sing nyak kalah tekén bajang-bajangé lénan. Madé Suamba jani gedeg macampur iri nepukin anaké di samping masayang-sayangan. Idupné jani karasayang cara dadi ubad legu.
“Kuuuukkss,” kéto Madé Suamba makuukan.
Prajani bajang-bajangé matolihan, paling paliatné. Kanggoang Madé Suamba selép-selép nyelélég nanggehang kita di adegan balé jaba tengah. Ada tengah jam metis ngantiang ujanné ilang. Ngancan makelo ngancan nyenikang ujanné. Sing marasa jam dasa peteng, bajang-bajangé magrudugan ka jeroan lakar mabakti. Madé Suamba milu malaib makisek-kisekan ngalih selah lakar mabakti ka jeroan. Mara nagih masila, ia mara inget canang lan kwangénné kecag di balé gong jaba tengah. Madé Suamba malipetan.
“Keléng! Nyén bani ngemaling canang? Beler ti jelema-jelema dini!” Madé Suamba ngamikmik, gedeg basangné ulian canang lan kwangénné suba ilang. Éngkenang mabakti lamun canangé suba ilang. Tepukina di sisin jalané ada dagang canang majéjér ngebekin trotoaré uli ba daja neked ba delod. Madé Suamba ngénggalang malipetan ka jaba sisi lakar meli canang.
“Tiang numbas canang Gék.”
“Inggih Mas, monggo!”
Madé Suamba makesiab di tengah atinné. Nguda dagang  canangé ngaukin Mas lan misi monggo-monggo. Apa miribang dagangé uli Jawa, apa mula dagangé demen ngalih sensasi.
“Uli dija Gék?”
Aslinya Banyuwangi Mas! Nikah ka Bali ikut suami. Sekarang bantu-bantu mertua jualan canang. Maaf  ya Mas, saya ga terlalu lancar berbahasa Bali.” Saut dagang cerik ento. Miribang lamun sing pelih, ada duang dasa tiban umurné. Lumayan jegég.
Dulu kerja di mana?”
Di désa Mas, bantu-bantu Bapak cari rumput.  Mas ini ke sini mau beli canang, apa mau ngobrol dengan saya?” Dangagé nyelédem.
Tumbén jani Madé Suamba nepukin dagang canang cara kéné, ajum sing dadi takonin.
Berapa satu canangnya?”
Lima ribu Mas! Langsung dapat kwangén.”
“Canang apa lima ribu? Sing maan kuang?” Madé Suamba matawahan.
Maksudnya Mas” Dagangé mabalik matakon ulian sing ngerti basa Bali.
“Mbak… Mbak, kalau nikah sama orang Bali, belajar Bahasa Bali! Masa saya dipanggil Mas? Itu yang jualan Bakso tuh baru Mas namanya!” saut Madé Suamba.
“Hé... Hé… Maaf Mas, baru soalnya di Bali.” Dangangé lantas makenyem.
“Mahal canangnya. Ga bisa kurang?”
“Mas, Mas! Beli canang aja kok nawar? Beli ajah tiga dapat sepuluh ribu, langsung dapat dupa!”
“Mimih. Mael gati, saya mau beli satu ajah! Dua ribu yah?”
Maaf Mas ga bisa. Ga balik modal!”
Madé Suamba gedeg ningehang dagang canangé ngorahang balik modal. Prajani seluka kantong celanané ané misi pipis satus talian.
Ga ada uang kecil Mas?” Dagangé slaksak-sliksik sing ngelah susuk. Madé Suamba makita kedék nepukin dagangé inguh sik ngelah pis cenik lakar anggona susuk.
Klo ga ada boleh ngebon ya?”
Tukar dulu Mas!”
Dagangé sing nyak nampi pipis satus talianné. Madé Suamba orahina nukaran pipis. Di jaba purané sing ada toko mabukak. Tuah ada Polrés Buléléng ané siaga 24 jam.
Ga jadi saya beli canang!”
Kok ga jadi?”
Males nukar uang! Masa saya nukarnya ke kantor Polisi” saut Madé Suamba.
Yah terserah Mas ajah.”
Dagangé makenyir ningehang Madé Suamba nagih nukarang pipis ka kantor polisi. Miribang nak saja suba peteng, makejang tokoné matutup. Apa buin masan ujan cara jani.
Madé Suamba makeneh, lamun sing meli canang, apa lakar anggona mabakti? Sing juari ngémpok bunga di jeroan, bisa uyutina nyanan ngajak pemangkuné di Pura.
Saya minta bunganya dikit yah?”  Madé Suamba mamunyi alus tur madabdaban tekén dagang canangé apang baanga ngidih bunga.
Enak aja! Bunga sekarang mahal lo Mas!” saut dagang canangé
Masa saya sembahyang ga paké bunga?”
 Dagangé tusing ngrunguan Madé Suamba. Sedeng iteha meli canang, sagétan teka anak muani nyagjagin uli duri. Madé Suamba makesiab. Ia jani sing nyak kalah cara tuni, prajani siap-siap lan masang kuda-kuda. Kadéna ada copet nagih ngerampok dagang canangé.  Madé Suamba magemelan siap-siap nagih nyagur. Nerugtag jantungné jani nepukin ada anak  muani maekin.  Diapin makelo sing taén latih silat, Madé Suamba lakar  mesuang jurus pamungkasné ané madan jurus gertakan sambal. Jurusé saja meranén, ngidang ngaé musuhé malunan jerih ulian pagedénin munyi dogén.
Anak muani ané masemu  polos ento miribang jejeh nepukin Madé Suamba magemelan. Prajani nguntul sing bani matolihan.
Kenapa Bli?” Kéto Madé Suamba nengkik apanga musuhné jerih. Lamun pada-pada galak, Madé Suamba lakar mesuang jurus pamungkas terakhir, jurus kelabang sengir.
 “Ampura Gus. Tiang wau nukarang jinah alit delodné lakar anggén tiang numbas canang.”
Anak muani ané tusing marasa pelih ento adéng-adéng maekin dagang canangé. Madé Suamba ané setata nagih nyagurin mara makeneh. Dija ada pencopét mamolos bin sada pencopété nganggon baju ka pura. Apang urusané sing dawa, Madé Suamba prajani ngidih pelih.
“Oh, ampura Bli! Kadén tiang wénten copét. Miribang Bli sampun uning tongosé iriki rawan tindak kiriminal!” Madé Suamba ané masemu pongah ento lantas nagih masalaman.
“Ampura Bli!”
“Inggih, tan napi-napi Gus.”
Madé Suamba kajangat-kajingit cara anak inguh. Né suba adané salting utawi salah tingkah. Kaliwat elek atinné nepukin anak meli canang kadéna copét. Aget sepi anaké di jaba sisi, lamun ramé bisa kadéna anak majaguran.
“Gus, lakar numbas canang?”
“Inggih. Dagangé tan madué jinah alit. Bli akéh madué jinah alit? Dados tiang nukarang?” Madé Suamba mesuang pipis satus talian uli kantong bajuné.
“Ten wéntén, jinah niki anggén dumun.”
Anak muani ané ngenah cara Ary Kencana penyanyi pop Baliné ento, ngenjuhang pipis limang talian. Dagangé lantas gencang ngabungkusin canangé nganggon plastik cerik mawarna putih.
“Niki Gus, ambil canangé! Adan tiangé Astika, Gus pasenganné sira?”
Anak muani ané mamunyi alus ento nagih makenalan. Ia lantas ngemang Madé Suamba canang lan kwangén ané suba masari duang tali rupiah.
“Suksma Bli. Ampura, ngerepotin. Adan tiangé Madé Suamba.”

(masambung...)No comments