Alas Puun


Olih: I Wayan Tojan
Enu karasa marawat gadang
entikan kayuné wiadin padang
enu karasa tis desiran anginé
nyapuin kulité
sané mangkin sampun puun
telas dados aon
sami telas alon-alon
pamuput pacang kaon
anginé dados andus
kebus makudus
akéh jatma mati matambus
mamargi lampus
alas nges sampun angus
ulian momo angkara manusa


NB: Puisi kakawian I Wayan Tojan sané mamurda “Alas Puun” puniki naanin kawedar ring rubrik Bali Orti  (Bali Post) rahina Redité Wagé, 20 Maret 20161 comment: