Bungan Jempiring

Olih: Agus Sutrarama
http://1.bp.blogspot.com/-cGazeTVItRY/VDdfXOefytI/AAAAAAAADhc/HdgxA8oXozg/s1600/
Bunga Jempiring

“Gung, sapunapi wau penampilan tariné? Sampun asané sekadi sané arepang Gung?”
 “Sampun sia dasa persén Bli Tu, malih dasa persénné tyang ngarepang timpal-timpal sida seken-seken ngaresepang suksman bunga jempiring punika, sané sida makta roh ring tarian puniki, wantah katulusan.”
“Gung, yén dados tyang nawang napiké péntas tari kréasi niki wénten hubunganné sareng anak?”
“Nggih, anak sané mearti pisan ring atin tyang Bli Tu.”
“Napiké Yan Dé..?”
 “Hé.. ada déch ..
Nadaksara masuara HP-né megatang reraosan Gung Sinta sareng timpalné Putu Yasa. Ring HP-né Gung Sinta wénten panggilan masuk saking Yan Dé, anak muani sané mangkin sedeng maekin ipun.
 “Gung, tyang jemput mangkin ngih..?”
 “Malih bos manten wi, soréan kidik, niki kadung nyantep sami latian.”
 “Nggih, ten kenapi wi jantosin drika manten..”
Sanjané ento céléng-céléngé paguék, ngancan ngerasang karana tawanga mamahané suba teka maekin.
 “Enggalin kénkén baang céléng-céléngé ento ngamah Bli! Lek atiné dingeh pisaga to munyinné!!”
 “Nah, né mara Bli kel ngemaang, Luh nguda to? Tumbén tepuk Bli anteng ngaba arit ileh-ileh..”
 “Kadung ngedasin jempiringé busan ..! Apang galangan gigis..!”
 “Aapa ..!” Sekadi tangkejut ipun bangras kapining kurenan ipun.
 “Adi je néngkréng kéto Bli?” Laut entunganga aritné, ngembros macelep ka tengah kamarné. Ané muani sépanan malaib nuju tatamananné di malu, tepukina entik-entikan jempiringné suba telah masepeg. Ia melengok, bakatanga aasan bungané abesik, duduka. Né jani céléng-céléngé ngancan uyut paguék, kurenanné ngancing jelanan. Ipun ngerasa sampun kaliwat bangras iwau ring kurenan ipun, nyesel laut nuju kamarné.
Kelas 2 A SMA Saraswati medué kalih bintang kelas, I Gédé Kusuma sané bagus parasné pinaka juara umum di sekolah, tur Anak Agung Mas Sintadéwi sané biasa kakaukin Gék Mas olih para timpalné pinaka sisya pinih jegég turin pradnyan masolah. Dikénkénné ipun sareng kalih cecep kajodoh-jodohang olih timpal-timpalné.
Soré punika ring SMA Saraswati, Gék Mas maekin Gedé Kusuma sané sedeng negak ring sisin lapangan nyingakin anaké latian upacara.
“Dé, suksma ngih catetanné, Gék dadosné akéh polih malajah saking catetanné Dé..”
 “Nggih, déréng budal? Asané sampun tuni tyang nyingak anak-anak éxtra tariné budal.”
 “Nggih, Gék kadung nugtugang ngarereh paileh igelanné malih kidik.”
Abosbos panyingakan kakalih jatma punika pada madungan, raris Gék Mas makenyem sekadi lek-lekan. Kenyeman sané sida ngaénang kebus dingin awakné Gedé Kusuma, saha paling paliatné. Rikala nika, ipun nyingakin entikan jempiring, liang atiné rikala sida molihang bungané sané putih nika, wantah asiki sesajan, nika kepika.
“Gék, dados tyang nyumpangang bunga jempiring niki ring rambutné Gék..?”
Gék Mas wantah makenyem manis laut maanggutan.
Irika laut Gedé Kusuma ngisiang tekek jeriri tanganné Gék Mas, “Gék, tyang sayang pisan kapining Gék, nanging tyang nénten uning napiké Gék naler…”
 “Nggih, Gék naler sayang kapining Dé ..”
Kalih sisya sané nedeng kalikubin api semara, irika ngiketang satya semaya. Wénten tigang bulan sampun mejalan, tresnanipuné makakalih ngancan rumaket.
 “Dé, Gék sampun jemputa, Dé alon-alon di jalan nggih..”
 “Gék naler..” Gedé Kusuma nyemak sepéda gayung tuané. Irika tumbén ia makleteg, wau mangkin ia sanget marasa lek tekéning padéwékanné. Éling tekén awakné tuna arta brana miwah saking sudra wangsa, gagélanné sané ngelah turin pinaka satria wangsa, tusing ja sapatutné ngelah gagélan buka awakné ané sabates ngajakin makan manten nénten sanggup, napi malih lakar malam mingguan mabalih film ring bioskop sekadi anaké biasa matunangan.
“Bli, mani melali ka Badung yuk ..? Anak ada balih-balihan koné, gratis..”
“Ka Badung ..? Hmm, nah .. nah .. bin mani.” Inget ia I Gedé Kusuma ibi suba kaliwat bangras tekén kurenanné, batas ulian bunga jempiring dogén kanti ngenyatin kurenan. Ia nyanggupin keneh kurenanné lakar ngatehin mabalih ka Badung, diastun ja ia nawang bekelné di kantong tusing ja ada. Kangen masi kenehné, uli makurenan kanti ngelah panak a ukud né jani nyidang ngeték pang kuda ia ngajak kurenan lan pianakné pesu melali. Diastun negakin sepéda montor tua, lakar angsehanga anggé ngabuktiang tresnanipuné ring kaluarga.
Bunek, Gedé Kusuma mutusang nyuudin tunanganné. Gék Mas nangis nénten enyak kasuudin, ipun nyambatang kantun sayang pisan kapining Gedé Kusuma, nanging kaputusanné nika nénten sida kaganggu gugat. Setamatné masekolah SMA, hubungan ipun makakalih sampun pegat sasajan. Gedé Kusuma polih beritané nyambatang mantan tunanganné punika lakar ngelanjutin kuliah ka Yogya, ditu ia mara merasa kélangan, ia dot pesan ngidih pelih, sayangné Gék Mas sampun berangkat, idup ipun ngancan saling majohan.
Neked di Taman Budaya, sasolahanné sampun saking tuni majalan, Gedé Kusuma awakné éndépan buin bedik tusing nyidang nepukin apa, panakné gén tegenna apang tusing kado ajaka mai. Kurenanné sané tegehan buin abedik awakné, enu nyidang ancrog-ancrog.
 “Becik san wau tarianné Gung, sami seneng!”
 “Suksma Bli Tu..”
 “Dumadak ja anak sané wénten ring atiné Gung nika naler seneng.”
 “Hm, dumogi..”
Wengi nika sasolahan tari garapan mahasiswi STSI Yogyané mateges bungan jempiring punika polih sambutan meriah saking para panonton sané ngebekin Taman Budaya.
 “Luh, nengil malu dini kejep nah, Bli kel ngatehin I Putu ngenceh malu nah..” Kénten baosné I Gedé Kusuma ring kurenanné.
Gedé Kusuma di sisi ngantosin pianakné ngenceh. Sledétné asiki poster iklan sané akéh matémpél di témboké indik sasolahan sané sampun kagelar iwau, tangkejut ia rikala nyingak foto anak luh sané wénten di posteré nika tur mamaca.
Pentas Tari Kréasi Sang Seniman Muda : A. A. Mas Sintadewi, S.St mamurda jempiring putih… Katurang ring kenangan, ring sang sané sanget maarti ring ati..
Wau karasayang olih Gedé Kusuma yéning Gék Mas sanget ngargain kenangan punika, mirib pateh sekadi ipun. Kangen ipun ring kenangan masa lalu rikala nyumpangang bunga jempiring ring rambutné Gék Mas laut ngucapang tresna, kerasa nyelusup ring awakné sané mangkin, nanging dereng joh malih sida ngelanturang kenehné, pianak ipun sampun ngentenang.
 “Pak, yuk ngalih mémék.. yang ubo suud ngenceh..”


NB: Satua cutet kakawian Agus Sutrarama sané mamurda “Bungan Jempiring” puniki kaambil saking cakepannyané sané mamurda “Bulan Satwak.”

No comments