Grubug

http://4.bp.blogspot.com/-x7ZLEmGiF2k/UupBgEL6iAI/AAAAAAAASio/B258oGC1IZg/s1600/
"Bencana Alam Gunung Agung" Gagambaran Kinigan

Gumi benyah latah leteh
Mala mali malu mola
Rawuh saha silih salah salih
Parek marek ring saisi sajebag jagat puniki
Ngenahang gigi rangap calingé pascad tan keni kapademan
Kairing utusan saking kala kali kalu kola
Benyah mayah baan urip surup kala wai dina mati
Endah samah mamanah ngerajah ngeraja ring sauripan
Tan oneng uning sapasira nira utawi
Saking ngridip, ngredep, tegep, sarwa sregep
Sami tastas lunglung linglung kalunglung melalung
Tan sida lémapas lepas lekas makelid nyilib mengkeb ring urip
Ring umah genah silib, tingid, ingid, saru, seru sero soro nora pacang kepanggih
Grubug
Ngebug
Kagebug
Maglebug
Katabug
Wiréh urip tan wénten wiguna lan wiguni
Wiréh urip wantah mawali ka genah singid
Wiréh urip tan sandang engkebang
Wiréh urip patut padem
Wiréh urip patut kapendem
Wiréh urip tan langgeng tan sida kagamel sué
Wiréh urip wantah nyilih saking suwung
Wiréh urip wantah urip
Tur urip mangda tan maurip
Grubug
Gebug
Ngebug
Kagebug
Katabug
Tan nyingak lampah ayu ala mala kala salah melah matah
Tan urati bagus luwih suputra sadu alpaka luu ayu baru beru saru muru bréré kéré tiwas lacur sugih susila dursila pageh bakti sakti sutindih jerih pelih
Kagebug, gebug ngebug tur katabug
Tan uning pegawé petani pelacur présidén mentri buruh jaksa polisi dokter balian pemangku
Tan tau kasta wangsa sudra brahmana wésya ksatria
Tan oneng buron wong taru lata janggama jarayuda naramerga wamana
Tan urati sasih dina warsa wuku wara
Tan nyingak arah wayabia, uttara, daksina, pascima, neriti, genéyan
Sami kagebug grubug
Grubug rawuh..................
Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!
Aaaaaruhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Aaaaaarahhhhhhhhhhhhhhhhh!
Ééééééééééééréhhhhhhhhhhhhhhhh!
Bangké bangka bangkang bangka bangké
Pajulémpang nyelémpang mangpang nyelémpang pajulémpang
Tanah sétra seksek nyeksek kelet kosek
Warga mawanti wanti mawantu wantu saling bantu mawantu wantu
Gerrrrr
Errr
Rrr
R
Bangkén wong padosa
Bangkén wong tan padosa
Bangkén wong akéhan dosa
Bangkén wong mabikas matah
Bangkén siap ayam brumbun biing kuning sangkur jamprah tegilan, bangkén asu bang bungkem belang bungkem item ireng belang soplang bangkén bawi bangkén jaran bangkén méng gobogan bangkén pitik bengil bangkén tuké poléng bangkén lipan klipes celedu legu bangké nyungsang sungsang bangké sangglir bangké galir bangké burik berek berag berig landung jangkung bangkung bengké tawah salah katadah kagebug kacakcak pati grubug katabug
Ooooooooooo
Oh
Ah
Éh
Réh
Roh
Koh
Soh
Béh
Meléléh
Soléh
Gepéh
Pecéh
Risedek ngendas gumi kedas langsat
Tan urungan grubug pacang ngebug
Ring galah gulem remrem burem
Tan érangan grubug pacang ngebug
Ring galah wengi item ireng sipeng
Tan kérangan grubug pacang ngebug
Grubug ngebug sami katabug
Ahahahahahahahaahahah
Hahahahahaah
Ahaha
Salah
Pacang kagebug
Wikan
Pacang kagebug
Midep
Pacang kagebug
Grubug....grubug.......grubug.....grubug
Samian matimpuh yan kagebug
Samian luluh yan katimpug
Samian aris yan ketabug


Singaraja, 17 Juni 2013

Soma Paing MenailNo comments