Manyama

https://driwancybermuseum.files.wordpress.com/2015/10/
Gagambaran Henk Ngantung

Tiang orahina tusing dadi kema yén tusing nuturang masalah bisnis. Eda koné ngomong yén tusing mesuang pipis. Ulian ento tiang sayan pepes kema, sayan liu mesuang munyi marebat ajak ia.
“Yén tusing ulian pipis iraga ajak mekejang tusing nyidaang idup. Pipis mula ané utama di guminé jani. Yén suba ngelah pipis aluhan matindakan, aluhan ngomong.” Kéto ané setata orahanga tekén tiang. Kadi rasa empengan suba koping tiangé ningehang munyiné ento.

Mara takonin, ”Apa buin di bidang pipis kal orahang? Terangang malu mumpung Bli enu dini, Mang!” Ia mendep. Tusing maklisikan. Miribang di kenehné enu ibut ngitungang pipis.
“Yén Bli tusing buin ada itungang, melahan mulih. Tiang kal ada gaé jani.”
“Satondéné Komang nuturin Bli kawigunan pipis ané lénan tekén ento, Bli tusing lakar mulih.” Mula kekeh tiang yén ajak marebat. Ia masi jejeh yén tiang ngrudeg gedeg, nyambehang apa ané tepukin di arep tiangé. Ento kranané Ia tusing bani buin nundung tiang.
Pada-pada mendep kanti tutug galah tutup tokoné. Suud nulungin ngubetang rolling dooré tiang mulih, Ia masi mulih. 
Cacepan suba sabilang wai kakéto, kondén masi tiang kapok kema. Kondén masi Ia nyidaang ngoraang apa kawigunan pipis lénan tekén ané suba orahanga tekén tiang.
Taén masi tiang tusing kema-kema. Ada nyang abulan. Sabilang tusing teka, Ia nélpon tiang. Nakonang: dija?, apa gaé? Ngudiang tusing ka Toko?
Payu tiang liu ngelah munyi kal sambatang. Ada ané seken, ada ané ngaé-ngaé.
“Bli di Badung! Ada gaé bedik nanging tusing mesuang pipis. Nguda? Ada perlu?”
“Tusing ja. Tumbén gén asané.” Pragat akétoan munyiné di télepon.
Sagét tiang ngorahang melali ka Candidasa, ka Badugul, miwah sané lénan. Taén kanti tiang ngorahang sedek di Lombok ulian Ia ngorahang lakar mulih ka umah tiang sanjané. Sujatiné tiang ngomong uli jumah. Tiang tusing nawang dija madan Badugul apabuin Lombok. Nyak masi guguna. Buina yén ngorahang luas joh orahina tiang magagapan.
“Tusing ada gagapan ané tusing mapipis! Bli tusing ngaba pipis. Komang ané ngorahang yén sing ngaba pipis tusing lakar maan apa-apa. Apa buin gagapan.” Kéto anggon tiang nyamputang munyiné ané sayan ramé.
Tiang matepuk ajak Ia, Komang Wérdi, ditongosné Ia magaé. Toko pakéan gelah Bliné. Ia orahina nongosin wiréh Bliné mukak bisnis di Badung. Kapah-kapah maan mulih.
Ané semalu pepes tiang kema, wiréh tiang mitung dina mayah cicilan kamben ajak baju ané tusing nyidang bayah tiang cepokan. Cara jani, apang payu, liunan nyicil. Anggo malu, mayah dorinan. Yén tusing kéto, tusing nyidayang ngisinin kebyah guminé ané sabilang akiselan jam malénan turmaning makejang dot nuutang.
Apang payu ngridit, tiang arus ngelah jaminan. Tusing morahan, aba tiang BPKB sepéda motorné I Bapa kema, ajak fotokopian STNKné. Mayah abedik payu jani tiang nganggo pakéan mael-mael. Mara tawanga ajak timpal-timpalé makejang milu nganggo baju mael-mael.
“Apang tusing kalah saing.” Kéto abetné mara takonin.
Disubané makelo majalan cicilané. Sagétan tiang tusing nyidang nutugang. Apang tusing kadéna malaib, ngawai tiang kema.
“Mula kéweh idupé yén tusing ngelah pipis.” Kéto Ia ngerimik. Miribang tiang, Ia nyindirin déwék tiang.
“Tusing masi, Mang. Buktiné Bli tusing ngelah pipis. Nyidang mai ngewai.”
“Arah…….! Alasan dogén adanné. Bli mai wiréh awak Bliné suba magadé. Cobak Bli ngelah pipis, tusing tuyuh kéné.”
Kénkén kadén marebetan kéto asanang baud. Payu kedék ajak dadua.
Jani suba duang tiban tiang nimpalin Komang di tokoné. Cicilan tiangé suba masi lunas. BPKB suba malipetan. Orahang tiang tepuk di raab umah paoné dugasé Bapa matakon dija tepuk BPKB sepéda motoré. 
Yén waian tiang ditu kadéna tiang tusing magaé. Tiang masi magaé, ngalih pipis apang nyidang mabayahan. Tiang magaé dadi mandor tambak. Gegaén tiangé peteng. Semengan tiang masaré. Jam telu tiang ka toko, jam nem tiang ka Tambak udang gelah anak Cina Bos tiangé. Kéto lalintih gaginan tiangé ngawai.
Kénkén kadén unduké. Duang bulan ané suba liwat pesu munyiné Komang buka kéto. Ngorahin tiang tusing dadi kema yén tusing ngitungang pipis. Uli sekat ento kapah maan makedékan ajak Ia. Pepesan dadiné marebat. Wiréh merasa orahanga ngiegin yén tiang teka kemu kema.
Jani suud tiang ngaé kéné-kéto yén tiang tusing kema. Jeg juariang mesuang munyi tusing taén lakar buin kema. Yadiastun sukeh asané di kenehé. Lawan-lawanin tiang ngorahang kéto.
“Apang tusing ngarépotin. Apang tusing marebat sabilang wai, uli jani Bli lakar suud mai-mai, Mang!” Ia tusing masaut dugas tiang ngorahang kéto.
“Kanggoang Bli jumah pules alemahan anggo nyamputang wai. Lamen suba ngelah pipis, Bli lakar mai meli celana, lamen makelo tusing ngelah pipis makelo tusing lakar nepukin Komang.”
Sebet-sebetang tiang ngorahang kéto. munyin tiangé gaé pegat - pegat cara anak tusing las. Komang masi bengong dogén tusing pesu munyi. Dasdasan tusing tepukina ada tamiu macelep lakar mabelanja.
“Mang….! Mang……..! Ada anak mablanja!!” Lawan-lawanin tiang nundikin bancangné apang suud bengong. Sada ngampésang liman tiangé Ia ngojog tamiuné ané mablanja.
“Suksma Bapak, Ibu. Yéning wénten kaperluan mriki manten. Dumogi wénten sané karuruh.”
Alus pesan dingeh tiang munyiné Komang dugas tamiuné suba suud mablanja. Munyi paling sidori tiang pireng. Wiréh dugas tiang ngorahang lakar mulih Ia tusing masaut.
Suba makiré nem bulan tiang tusing taén buin merebat pipis ajak Komang. Payu jani padidi maitungan, tiang masi tusing juari buin ka Toko. Wiréh Komang tusing taén nyak nélpon tiang. Elek, maimbuh jejeh yén tiang ngamalunin nélepon. Ungang bana keneh tiangé. Sabilang wai nawang umah ajak tambak dogén. Ngekoh kenehé pesu malali yén tusing ka toko.
Semengan mara suud tiang kayeh tekané uli magaé. Dingeh tiang motor Skuter macelep ka natahé. Jagjagin tiang, tepuk tiang anak luh sedek ngelébin hélem uli sirahné.
“Dadi mai ngitungang pipis, Bli?” Kéto munyiné mara tepuk tiang muanné.
Makesiab tiang nepukin Komang ané teka mulih. Matané ané sepet, kuangan pules nadak sara ilang prajani. Suud masalinan tiang ngajak Komang ka kamar Komputer tiangé. Komang makesiab miribang Ia sing percaya tekén apa ané tepukina.
“Mimih…..! Dije Bli ngemaling foton tiangé?” Laut selegenti ningalin fotone ané medérék dikamar tiangé. 
“Tunasang Bli di Dalem dugas kajeng kliwoné,” sautin tiang sambil macanda. Ento kranané Komang ngetel pipin tiangé sada keras.
“Aduh…….aduh……! Giat peceka! Sakit……….!” Gisi tiang pipiné nyaru- nyaru sakit. Mabalik Ia cara makesiab, merasa pelih.
“Bli, orahang dije Bli maan foton tiangé ené?”
“Timpal Bliné ngemaang.”
“Nyén timpal Bliné ento?”
“Wayan Badra.”
“Wayan Badra? Blin tiangé? 
“Aaa..!”
“Uli pidan Bli matimpal ajak Blin tiangé?”
“Tusing penting! Ané penting Bli maan foton Komangé. Apang ada anggo gantung-gantung di kamar Bliné.”
“Iiiih……! Ngudiang gantung-gantung? Cara jaja biu megantung di lawangané sedek odalan.”
Buin makedékan ajak dadua. 
“Ngudiang foto tiangé déén gantung dini?” Ia nakonang.
“Bli tusing ngelah pipis anggo ngaé foto ané lénan.”
“Nah…….nah………….Buin ngorahang pipis!”
“Yééé…..! Koné sing dadi ngomong yén tusing masalah pipis. Komang mai masi koné lakar nuturang pipis.”
Tusing masaut laut Ia negak di korsi malun komputeré.
“Nah menang suba Bli!” Laut Ia makripitan ngidupang komputer.
“I Mémé ajak I Bapa dija Bli?”
“Bli tusing ngelah Mémé Bapa, Mang!”
Sledét tiang, gulem muanné Komang laut makipekan ngarepin tiang.
“Ampura, Bli! Kadén tiang tusing kéto.”
“Ah…………! Da ento sangetanga, Mang! Bapan Bliné suba ngalain dugas Bli mara masuk SD.”
“Men I Mémé?”
“I Mémé melipetan ka umah Mémé-Bapanné. Pekak-Dadong Bliné masi, atiban disubané I Bapa ngalain. Uli sekat ento, Bli ngoyong ajak I Dadong lan I Pekak. Nanging lacur mara tamat SMP. Makadadua ngalain Bli.”
Tepuk tiang paketéltél yéh paningalané Komang ningeh apa ané orahang tiang.
“Mang, idup Bliné uli cerik setata sebet. Sainget Bliné, I Mémé ajak I Bapa sesai marebat. Patuh cara iraga, ané dadi parebatan: p-i-p-i-s.
“I Mémé setata nguyutin I Bapa wiréh setata kuangan pipis. Pang kuda kadén I Mémé dingeh nagih belas ajak I Bapa. Méh – méhan sabilang wai Bli ngeling ningeh rebaté, Mang!”
Suud amonto Bli, tusing nyidang buin tiang ningeh munyin Bliné.” Tusing kerasa Komang melekut awak tiangé.
“Mang, Mémén Bliné suba ngantén buin. Ngantén ajak anak sugih di Kota. Miribang Bli, jani I Mémé suba tusing taén marebat wiréh idupné suba ébuh.”
“Bli…….. eda ngorang kéto! Ané penting jani Bli suba nyidang muponin idup Bliné padidi. Apa ané suba liwat depang suba. Jani jalanin apa ané ada di arepé, Bli!”
Suud Komang ngorang kéto, tiang lantas bangun. Nyemak album foto ané ada di lacin méja komputer tiangé. Laut nyerahang album ento tekén Komang.
Cara anak geen, nyerit Komang mara nepukin foto ané ada ditu. Foton tiang ngajak I Mémé lan I Bapan.
“Ento Mémén Bliné, Mang.” Ia tusing masaut.
Akesep, pada-pada kekeh. Laut makeplug elingé sabarengan. Uli bibihné Komang pesu munyi tuah duang wanda: ”mé-mé!”

Gulinten, Juli 2008
NB: Satua cutet puniki kaambil saking cakepan “COR” kakawian I Wayan Paing kaca kaping 32.


No comments