Luh Atut

Sumber Gagambaran; dinomarket.com

Tuhu atut bhiséka nrepati… Sakadi salah sinunggil lengkara sané munggah ring puh Demung Sawit Bawak Kidung Tantri Nandaka Harana, sayuwakti manut pisan wastan kalawan kawéntenan Luh Atut. Ta tiga, arta, wanita, tahta, saksat sampun ngatut majangkut saling gelut ring padéwékan Luh Atut.
Arta maembah tan pasikut, kadirasa pitung turunan nénten pacang bangkrut. Paragayan wanita lengut, jegég, lan duegé runut, asing solahang katon patut, asing sang ngaton lulut kadaut. Tahta tegaké ring muncuk ngengsut, kramané nguntul bungkut, sami takut ten purun uyut, nitiasa anut satinut. Pamuput, stula kalawan suksma sarirané mapagut.
Kulit putih gading, pangadeg nyempaka ramping, mua nirus ring samping, wastu jaguté pangi sada tanying. Setata makenying, awak sada madaging sedeng iding, alis nyurarit maikut nyingnying. Paningalané sipit nanging celing, basa basitané dabdab alus tan cinging, bibih barak mabungan canging. Sampunangké anak truna tingting, para lingsir taler nénten kimud sinting, katekaning para istri sareng buduh paling. Onyang-onyang anyang-anyang anyung-anyung anying-anying.
Sajaba punika, Luh Atut kaloktah épéh, barés, ajér. Épéh ring samanta jatma, yadiastun jadma dekil lan banget katunan. Bares, nénten mucingin sapasira sané rauh nyilih utawi ngidih. Ajér, kumuh matetanjenan sangkaning jati-jati sumeken lascarya, boya ajér-ajér gianyar.
Kawéntenan sané tambis paripurna inucap, maka wiwitan Luh Atut kapidi dados prebekel ring Désa Santun, sampun mamargi pitung warsa tan pacacad nyang atepung, tan pacéda nyang aselem kuku. Rikanjekan adin ipun Madé Atat nyarengin macecentok dados prebekel ring Désa Santun, panampih Désa Santen, Luh Atut sané mongkolin.
“Nah Madé, jeg majalan. Akuda ja Madé nelahang pipis, apang nyidayang ja Madé dadi prebekel ditu, mbok mongkolin makejang to. Jeg uyagang pipisé, eda bari-bari eda nenga-nenga!” Luh Atut menténtin adinnyané.
“Liu gigis nelahang Mbok.”
“Tusing kénkén Dé. Nyanan yan suba made nega ditu, jalan maitungan bareng, apang nyidayang mabalik pokoké. Paling sing apang dobel DV!” Luh Atut gregetan magemelan, cihna seken pisan pidabdabé.
Pirang dina kunang lawas, nénten kawasa antuk nekepin andus kantos kawekas wastu prasida raris pedas tatas, napi kasujatian kalintang las pisarat Luh Atut ngrereh tegak kedas, ngutsahayang adinnyané tegak tampek tan palas, nénten tios wantah ngulurin rajas tamas, mupulang jinah apasih bias nénten telas-telas.
Jinah. Inggih, jinah. Siraké anak nénten oneng ring jinah. Yén ngadut jinah, napi ugi sané munggah ring manah, pastika pacang dados gelah, nénten prelu sué nyantos galah, doning jinah saksat muncuk panah, nincap ring sahananing ranah, nancep ring sahananing genah. Nika sami sangkaning jinah.
Sangkaning jinah metu pongah, sangkan jinah basang begah, sangkan jinah nigtig tangkah, sangkan jinah bégak tingkah, sangkan jinah sami élah, sangkan jinah ngetohang jengah. Sakémawon sangkan jinah taler ngranayang punyah, jinah ngranayang pucah, jinah ngranayang punah, jinah ngranayang susah, jinah ngranayang kalah, jinah ngranayang pejah, napi malih yéning jinah antuk nyarah duén tengah. Jinah ngranayang Luh Atut sué awijah-wijah ring langité linggah sarwéndah, sangkaning jinah taler ngranayang Luh Atut mangkin kisah0kisah ring pangkungé lebah.
“Luh, suud amonto ngeling. Ngeling tusing mragatang gaé!” Dadong Rabig sané mabui ring sél Luh Atut nyambat sara.
“Sebet tiang Mbok. Apa pelih tiangé nulungin adi ngalih tegak? Ia lakar ajak tiang bareng ngitungang gumi ngitungang nyama braya.” Luh Atut nyawis sinambi bengong ngencotang liat doh nglintangin pagehan besi sél.
“Eda ja Luh kéto. Embok ulian nuduk buah kapuk telung bulih di sisin margané kadalih maling, mabui, nem bulan. Apa ya kadén.”
“Pipis dané okané anggon menahin kantor, serétang tiang anggon menahin sekolah-sekolah suba uwug, masé salah turin kadalih maling.”
“Yan cara mbok, pamineh Luhé beneh ento. Ngudiang kantor melah-melah buin benahin. Sing ngadénang sekolah-sekolah dané uwug benahin, apang tusing ujanan cerik-ceriké malajah.”
“Kéto suba Mbok. Kvweh tiang ngenyetang. Encén kadén madan beneh, encén madan pelih. Tusing kakeneh baan tiang.”
Kadi asapunika pakaengan Luh Atut, bingung bengang-bengong tan bina lelakut. Luh Atut rumasa patut, nanging sané patut nibakang pamatut, Luh Atut kabaos nénten patut, timpang ring pamatut. Pamatut sané encén patut anut, patut tinut, patut tuut. Pamatut krama akar rumput, napi papatut pamatut?
Pinaka manggala, Luh Atut sampun mabukti ngicénin pasayuban ring krama. Ngicén béasiswa, ngicénin piranti aguron-guron, ngwangun sekolah anyar, lan mecikang makudang-kudang sekolah, wastu para siswa nénten tuduhan ri kala sabeh, nénten kebusan ri kala panes banteng. Jengah manah para siswa, rerama, lan guru sami, wastu ramé-ramé panyatusan diri nakénang indiké punika majeng ring angawa pamatut.
Sakadi umah tabuan ugug, pagrieng pagriung pasliab pasliwer krama rerama, guru, lan para murid ngebekin wewidangan bipak Kantor Polisi dot mligbagan, dot kacunduk ring Luh Atut sané kalintang kakusumayang.
Ibu Murni manggala polisi bipak kenyem-kenyem manten nyingak para murid alit-alit lanang istri padampiak ring padang palemahan kantor, kaater kaénter rerama lan gurunnyané. Akéh polisi ring bipak, sapisanan pinaka rerama para siswa sané rauh punika.
“Nggih Alit-Alit sareng sami, asapunika taler para guru lan ida dané sinamian. Yadiastun Ibu Atut wénten driki, sakémawon durung janten ragané iwang. Wantah katakénin indik pula-pali pamargin jinah ring kas désa. Driki wantah duang dasa lemeng kémanten. Yén nénten wénten bukti-bukti kaiwangan, Ibu Atut pacang kawaliang budal. Ten kénten Bu?” Ibu Murni muputang pawekas saha nolih Luh Atut ring sisi kiwannyané.
“Patut pisan ida dané lan para murid sané sayangang ibu. Ibu driki becik-becik manten. Ibu driki ten napi-napi. Ibu driki wantah ajebis, sedeng rapet indik pamargin jinah kas désa. Mangkin sareng sami mrika budal, masekolah malih sakadi biasa. Yén sampun wusan rapet, ibu jagi budal,” Ibu Atut caluh lemuh mapawuwus.
Kumantos wénten pamutus kabui petang tiban, ngwaliang jinah satak séket yuta rupiah, nénten kamanah antuk Luh Atut antuk dasar pamutusé. Makaca jaran, nénten wénten pangunadikannyané. Apésér koi pun nénten wénten nylepit jinah, malah ipun ngimbuhin, dados kadalih korupsi. Jinah satak séket yuta rupiah punika sami sampun kasukserahang ring panitia pawangunan sekolah, dados ipun sané kadalih ngamocolang pemerintah. Kaiwangan ipuné wantah ngléngsotan jinah, sané patut anggén mecikang kantor, kaanggén mecikang sekolah-sekolah.
Kahanan Luh Atut, ngawé para manggala bari-bari, takut bani, sada kaku nglaksanayang swadharma swagina. Plapan nganggén jinah tengah, akidik ko nénten dados sané nyléndor sakéng pakem. Yadiastun tambis padem kramané keni panca baya, nénten dados kawantu nganggén jinah tengah yéning nénten wénten munggah ring pakem. Wastu nénten nyalahang yéning polisi nénten purun nambakang napi malih némbakin pradé wénten krama maboya-boya, takut kadalih melanggar HAM. Dumogi Luh Atut sané kaping buntut.

No comments