Bali Suar Tanah Dumilah

Bali Suar Tanah Dumilah

Murdan Cakepan    : Bali Suar Tanah Dumilah
Pangawi                  : Putu Sedana
Kawedar Antuk      : Balai Bahasa Dénpasar
Warsa                      : 2003
Tebel                       : v + 56 kaca

Bali Suar Tanah Dumilah, wantah murdan cakepan pupulan puisi saking Putu Sedana. Madaging 45 puisi kakawian dané, nanging puisi sané mamurda Dama ring Padéwékan wantah terjemahan saking puisi basa Indonésia kakawian dané sané mamurda Damai Dikedirikan.
Lianan ring Dama ring Padéwékan, murdan puisi sané wénten ring cakepané puniki inggih punika “Bali Suar Tanah Dumilah, Apa Buka Apa, Macunduk di Pesisi Kuta, Satua-Satua Anyar, Kasined di Balik Duara, Gatra Saking Padukuhan, Jepun Petak lan I Teruna, Gending Dangap-Dangap, Bunga, Buka Apa, Kalah Ngipi, Maurip ring Panataran Dama, Téja Guling, Uripé Sayan Mabunga, Sekar Kedaton, Kintamani, Ngepik Tanah Plekadan, Sura Mauah-uah, Patapan Pecuat, Jengahé Mabunga-bunga, Pitik Bengil, Yén Preginané Suba Nyemita, Preyayi Tua, Prani Lara, Lovina Jiwan Titiang, Mastiang Idupé Buka Bunga, Semita Masatua Daa, Mr. X, Nagih Menang Pedidi, Ngalap Ipian, Pudak Sumekar, Ri Kala Lingga Tajené Sirna, Semitané Masuar Tangi, Simenes, Apaké Ia?, Jengahé Matanggu Buka Ia, Ilang di Pajantenan, Cimpedan ri Kala Punyah, Morbor Langit Pagaluhan, Mati Nguda, Tembang Puri Kasmaran, Sang Katunan Pangan Kinum, Mirah...Lascarya I Ratu Ninggal Titiang, lan Kakebahan Manah.”
Silih sinunggil puisi ring cakepané puniki sané mamurda Mati Nguda wantah puisi pemenang Sayembara mengarang puisi Bali modéren sané kalaksanaang olih Lembaga Bahasa Nasional Cabang I Singaraja warsa 1969. Niki wantah daging puisi punika.
Mati Nguda
1
Madia
magantung senjata lanang
sirah
tekes bendéra gelah
barak-barak
lambé maules kenyung
putih-putih
karsa tulus mulus
2
tegal pangkung katerabak
tatah mirah parangan
kerobok duin urip
mapinunas lekad
pang maan buka kéto
sambilanga sing tawang
nyén nundén muah ngajinin
suku pancer gumi
3
Suka bakti pertiwi
takut sura sing katimpalan
nyerit
Belanda musuh kai
barak
surya
swara
bawa
            laksana
            4
Angga tidong gelah
kentelan serbuk tanah
urip
tungkulan suling tawah
atma
sing bisa puun
maweweh suara tan di cadik
meseh katon kelepon
terumbag gelar yuda
nyerit
Belanda musuh kai
tepuk unduk buka jani
5
Madia
magantung sanjata lanang
sirah tekes bendéra gelah
marengin kenyitan api
kuning bering
nyohsoh
serah angga
pertiwi
Magerebyug
tangkahné bolong
6
Barak barak
lambé maules kenyung
putih putih
karsa tulus mulus
ambu
sumirit ngebekin jagat.
                        (Mati Nguda, kaca kaping 41-43)
Yéning rereh ring rasa basa, puisi ring cakepané puniki sakadi nénten ja kirangan ‘raos makulit’ sané ketah kabaos majas sekadi ring lengkarané puniki “Angin pagunungan sumilir nglukat segara......” (Lovina Jiwan Titiang, kaca kaping 25), wénten taler lengkara sakadi puniki “legané nyatur langit....” (Bali Suar Tanah Dumilah, kaca kaping 1), lan kantun akéh taler majas ring cakepané puniki.
Niki wantah daging puisi sané mamurda Kintamani taler akéh nganggén ‘basa makulit’

Kintamani

Angin suwung ngusap cemara padukuhan
lumut mabunga api
sétra tawah wangun suka mati di pabinan

Baris jojor partapukan
sunari mapag tresna sing mabucu
macunduk masaput limut
liang di tembang pabungahan

Toyabungkah mahbah aksara salawas yusa
astasura ratna bumi banten
bungan langit
Kintamani
adaké ciri ditu tepuk satua iseng di suka panyuwud?

Sunari mapag tresna
lumut mabunga api.
                        (Kintamani, kaca kaping 16)

No comments