Meték Bintang

Metek Bintang

Murdan Cakepan    : Meték Bintang
Pangawi                  : Komang Adnyana
Kawedar Antuk      : Jnana Aksara
Warsa                      : 2011
Tebel                       : 72 kaca

Pupulan satua cutet sané mamurda “Meték Bintang” puniki ngamolihang Hadiah Sastra Rancagé warsa 2012 ring widang karya. Satua cutet sané wénten ring cakepané puniki wantah pupulan satua pangawi saking warsa 2005 ngantos 2011 lan wénten sané sampun naanin kamuat ring rubrik Bali Orti Bali Post Redité. Cakepan puniki madaging 13 satua cutet inggih punika: Ngantén, Cicing, Yéh Paningalan Marupa Api, Malaib Sutrisni! Malaib!, Meték Bintang, Maling, Makeber ka Bulan, Luh Ronji, Kedis, Solah Soléh, Tumbal, Operasi, lan Bunga Kaampehang Angin. Satua ring cakepané puniki nyaritayang indik homoséksual, pajalan urip, pinyungkan AIDS, kantos kahanan sakadi mangkin inggih punika operasi plastik.
Niki wantah punggelan petang satua saking telulas satua cutet ring cakepané punika.
Cara munyinné pidan, lekad bliné di Bali, idup matin bliné masi di Bali. Kénkén panyambat krama banjaré yan kanti bli ngantén ngajak I Luh. Ngantén ajak Michél. Diapin I Luh mapayas luh, maanjek luh, I Luh tetep Michél...........
                                                                                                (Ngantén, kaca kaping 11)

Pekak Rugeg seken-seken dadi cicing tua galak kanti tetadahané sing mangkihan. Kerangkéngé mabiayutan. Ditu inget buin ia cara dugas nepuk kurenané kruang kruing tan bina cicing di Sasih Kesanga..............
(Cicing, kaca kaping 17)

Di sisin kamaré ento, disubané lampuné mati, di samping jendélané benah kangin, ada anak luh muani kasa-kisi sambilanga kenyam-kenyem. Ento tuah mémé bapané Luh Sarni ané uli tuni ngintip kénkén pianakné ngidayang ngekadaya apang Wayan Ukir,...............
                                                                              (Makeber ka Bulan, kaca kaping 40)

Tiang, I Bunga ngrényéb ané miik ngalub. Tiang tusing med-med nuut kija ja anginé ngampehang déwék tiangé. Tan rungu sasih, tan tatas tanggalan tiang ngulayang joh sawat. Kéwala abesik, kenyem tiangé setata bungah. Tiang setata dot kedék sabilang inget tekén nasib Bliné né jelékan tekén cicing berung. Di kénkéné kaliwat kedék kanti sing karasa tiang ngeling kraik-kraik. Depang anaké ngorahang tiang soléh, mapan jani tiang tuah................
                                                               (Bunga Kaampehang Angin, kaca kaping 66) 

No comments