I Putu Supartika

I Putu Supartika

I Putu Supartika emas ring Désa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem rahina Wraspati Matal, 16 Juni 1994. Tamat saking SMA Negeri 1 Manggis warsa 2012 ipun ngalanturang kuliah ring UNDIKSHA-Singaraja ngambil Jurusan Pendidikan Matematika. Ipun ngawit malajah nyurat rikala kantun SMA saking ngwacén carita utawi puisi sané wénten ring internét. Reriptannyané sané mabasa Bali naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Majalah Éksprési, lan Majalah Satua. Reriptannyané sané mabasa Indonésia naanin kawedar ring Bali Post, Pos Bali, Dénpost, Indopos, Buletin Jejak, Jurnal Sastra Santarang, Média Indonesia, Suara Merdéka, Majalah Éksprési, Radar Surabaya, Koran Sastra Mata Banua, Buletin Mantra, Ogan Ilir Éksprés, Jogja Réview, lan Suara Karya.

Puisi Balinnyané kamuat ring Antologi Puisi Bali Modéren “Angripta Rum (2015).” Puisi basa Indonésia ipuné taler kamuat ring antologi puisi “Mémo untuk Présidén (2014), Merangkai Damai (2014), Tentang Kota yang Menjaga Takbir dalam Degup Dada (2015), dan Abad Burung Gagak di Tanah Paléstina (2015).”
Ipun naanin kaundang dados pembicara ring acara Bali Emerging Writers Féstival 2015. Cakepannyané sané sampun kawedar inggih punika:
Yén Bénjang Tiang dados Présidén (Satua Cutet, 2014)
Lelakut (Puisi, 2015)
Kakawianipuné taler prasida kapanggihin ring blognyané Anak Pegunungan lan alamat émailné wantah: putu.supartika@gmail.com.
Niki wantah silih sinunggil satua cutet kakawianipuné sané mamurda “Swalapatra Majeng Ring Sang sané Tresnain Titiang” sané kamuat ring cakepa “Yén Bénjang Tiang dados Présidén.”


SWALAPATRA MAJENG RING SANG SANÉ TRESNAIN TITIANG
(I Putu Supartika)

Widhi, bli nyurat swalapatra puniki ri kala matan ainé magantung ring bedangin, anginé nyirsir ngetisin déwék bliné, suaran kedisé manguci sakadi anaké magendingan, lan damuhé kantun ngigel ring don-don kayuné. Keneh bliné sujati ning ri kala nyurat swalapatra puniki. Nénten wénten keneh bliné jagi mogbog utawi bobad. Yadiastun bli anak muani kuangan, nanging bli nénten ja pacang mogbogin ragan adiné.
Majalaran antuk swalapatra puniki, bli nyambatang tresnan bliné kapining adi. Krana tuah swalapatra puniki sané sida anggén jalaran bli nguningayang kasujatiané.
Widhi, niki tresna boya ja tresna-tresnaan. Boya ja tresna anak alit sané kantun masekolah ring SMP utawi SMA. Boya ja tresna sané kasengguh cinta monyét. Nanging niki tresna sané sujati sané medal saking atin bliné sané dalem. Sadalem samudrané sané paling dalem tresnan bliné tuah kapining adi. Yén saihang tekén galang sunaran suryané, kantun galangan sunaran tresnan bliné. Yén saihang tekén warnan langité sané kedas, kari kedasan warnan tresnan bliné puniki. Napi malih yén saihang tekén toyané sané ning, kari ningan tresnan bliné.
Adi sampunang sengsaya tekén bli. Adi nagih gunung, bli sanggup ngamaang adi gunung. Adi nagih pasih, bli masih sanggup ngamaang adi pasih. Adi ngadotang ombak, bli masih sanggup ngamaang adi ombak.
Widhi, bli nulis swalapatra puniki,  tuah katur ring ragan adiné adiri. Nénten ja wénten anak lianan sané pantes nerima swalapatra puniki. Kajegégan adiné, manis kenyem adiné, luwih tutur lan budhin adiné, nika sané ngawinang swalapatra puniki embas.
Yén adi misadia mirengang satuan bliné, bli jagi nelatarang sajelas-jelasne ngenénin unduk-unduk bliné kacantol ring ragan adi sané ngawinang bli nyurat swalapatra puniki.
Dugasé nika, sedek iteh bli nyingakin pitehan gumi, mobil-montor pada saling uberin, tayungan lima lan tindakan batis ngalintang nénten ja macapatan, ring langité ambuné putih ngalayut akebésan, nénten ja nyelapang timpal bliné ngédéngin bli potrékan muan adiné. Ring potrékané punika, adi makenyem. Kenyem adiné manis pisan. Sakadi kenyem widyadari. Nénten ja polih bli manggihin kenyem sané manis sakadi kenyem adiné punika, sadurungne. Lianan tekén indiké punika, bli masih ngatonang paras adiné sané ayu saking potrékané punika. Bli kasemsem. Adi sakadi Widyadari Supraba sané numitis ka mercapada. Bli sakadi lali tekén punapa-punapi. Lali tekén déwék. Lali tekén biuta lan buut idup bliné. Lali tekén samian. Déwék bliné sakadi keni tenung potrékan adiné. Bli nénten sida malaib saking tenung punika, nénten sida kelés saking tegul tenung potrékan adiné sané ayu. Bli tuah inget tekén adi.
Potrékan full body, sané ka-download olih timpal bliné saking facebook adiné ngawinang bli buduh lan inguh. Ring potrékané punika, adi nganggén baju putih, macelana jéans, rambut adiné magambahan, lan adi masandal selop warna pink. Ring lima tengawan adiné, adi ngandéng tas coklat. Kulit adiné putih, bibih adiné barak, nanging nénten maénci. Maimbuh kenyem manis ngawinang adi kakantenang sampurna.
Potrékan adiné lantas idih bli, simpen bli ring HP-né. Bli masih nénten ja engsap pacang matakén ring timpal bliné punika.
“Don, nyén adan anaké luh ané ada di potrékané nénénan?” bli matakén tekén timpal bliné sané mawasta Doni.
“Widhi adane, jegég sing?”
Bli nénten ja ngawales petakoné baan munyi. Tuah kenyem bliné sané aggén bli ngawales patakoné nika.
“Kénkén, jegég sing?” malih nimbal timpal bliné matakon tekén déwék bliné.
Bli manggutan. Timpal bliné kedék ningalin bli.
Peteng, sadurung bli makeber ka ipian bliné, sadurung paningalan bliné kidemang bli, lan bli sirep aris ring pasaréané, bli setata maliin potrékan adiné. Bli pedas nguratiang potrékan adiné. Zoom bli potrékan adiné. Uli di sirah, nuju ka gidat, nuju ka panyingakan, nuju ka cunguh, nuju ka bibih, nuju ka baong, nuju ka tangkah lan susu, nuju ka lima, nuju ka basang, nuju ka betén basang, kantos nuju ka batis, pedas beli ningalin. Saja adi manis lan jegég. Sausan punika, wau bli pacang makeber nuju ka ipian bliné. Wau bli ngidemang panyingakan lan ngarepang ragan adiné rawuh ka ipian bliné.
Semeng ri kala matan ainé ngetok pintu kamar bliné, bli bangun sidap-sidap saking pasaréané. Bli mukak jelanan lan ngatonang sunaran matan ainé sané galang. Seger rasa bayun bliné. Lantas bli ngojog ka kamar bliné malih tur ngambil HP sané ngepil ring duur méjané. Ring HP-né punika, malih bli nyingakin potrékan adiné sané jegég. Sakadi biasane zoom bli potrékané punika. Tatas pedas bli nguratiang potrékané punika. Nénten baang bli paningalané léb nang akijapan ri kala bli nyingakin potrékané punika. Rasane durung ja tegep urip bliné yén durung manggihin potrékan adiné. Manggihin manis kenyem adiné yadiastun saking potrékané punika.
Sabilang wai, bli setata nyingakin potrékan adiné sané simpen bli ring HP-né. Semengan, tengai, sanja, peteng, ring genah pakaryan, ri kala jagi ngajeng, ri kala purnama, ri kala tilem, ri kala panes matan ainé ngutgut awak bliné, ri kala sabeh, ri kala wénten ambun putih ngelayut ring langité, ri kala ombaké magulungan nuju ka pasisi, ri kala anginé nyirsir ngoyagang taru-taruan, bli setata nyingakin potrékan adiné. Nénten ja med bli nyingakin. Bli nénten ja uning napi sané makada. Minab bli sampun keni tenung potrékan adiné. Keni tenung kajegégan adiné. Bli buduh. Sujati buduh ulian potrékan adiné.
Sadurungé sirep, yén bli nénten ja manggihin muan adiné, yadiastun saking potrékané, rasane sirep bliné nénten ja pacang lelep. Semengan mara bangun, yéning bli nénten nyingakin muan adiné, rasane bli nénten ja pacang sanggup nyalanin idup. Sadurungé ngajeng, yén bli durung polih manggihin muan adiné rasane bli nénten ja jaan ngajeng. Ri kala pacang makarya yén durung nyingakin muan adiné rasane kéweh bli pacang ngalaksanayang pakaryan. Adi sakadi tebihan awak bliné, sakadi angkihan bliné malih atenga, sakadi jantung bliné malih atenga, sakadi bayun bliné malih atenga. Muan adiné sané ngawinang bli semangat nyalanin makejang-kejangne. Yadiastun bli tuah nyingakin muan adiné saking potrékané. Yadiastun bli nénten ja naanin manggihin adi. Yadiastun bli durung ja polih makenalan sareng adi tur maucap:
“Tiang Supartika.”
Raris adi ngawales.
“Tiang Widhi.”
Sujatiné bli dot katemu sareng adi, sakéwala méweh rasane, duaning bli nénten ja uning nomer HP adiné, bli nénten uning PIN BB adiné, bli nénten ja maduwé alamt é-mail adiné. Yadiastun bli uning adan facebook adiné, sakéwala bli lek yén chat-cahat-an sareng adi.
Bli dot makenalan sareng adi. Dot manggihin muan adiné sané sujati. Nénten ja saking potrékan malih, nanging matemu. Sakéwala kénkénang carane? Bli tuah anak muani sané lek-lekan.
Naanin bli makeneh jagi nge-chat adi saking facebook, sakéwanten wau bli ngetik duang buku, raris hapus bli. Bli nénten ja juari. Yadiastun akéh anaké sané ngorahang “sing juari, sing juara” nanging asapunapiang bli?
Soré, ri kala bli negak di batan punyan kayuné masambilan ngetis. Anginé nyirsis ngembahang kasih ring sajebag jagaté. Don-donané sané layu pada saling pamaluin ngencegin pertiwi. Padang lan ilalang pada girang maégol-égolan, maoyagan kadi igel-igelan jogéd. Sunaran suryané sampun sayan kakalahang olih galahé, bli makeneh-keneh sapunapi carane mangda bli prasida makenalan sareng adi.
Keneh bliné kaaduk-aduk, jaum jamé makletikan. Kletikan-kletikannyané manados detik. Detik punika manados menit. Metu saking keneh bliné jagi makarya swalapatra sané jagi katiba ring padéwékan adiné. Sakéwala keneh lek lan bimbang kantun ngaliputin keneh bliné.
Ri kala guminé masaput selem. Bulané makenyem ring langité. Bintang-bintangé kelap-kelip manimpalin. Suaran I Celepuk saling sautin. Jangkrik pakering ring tegalé. Dingin ngawitin nyusup ring kulit bliné. Bli terus makeneh indik makarya swalapatra punika. Kantos ka ipian indiké punika aban bli.
Ri kala matan ainé magantung ring bedangin, anginé nyirsir ngetisin déwék bliné, suaran kedisé manguci sakadi anaké magendingan, lan damuhé kantun ngigel ring don-don kayuné. Bli lantas mutusang jagi nyurat swalapatra sané katiba ring padéwékan adiné.
Widhi, nika tuah caritan bliné. Unduk-unduk sané ngawinang bli kecantol ring ragan adiné lan bli nyurat swalapatra puniki.
Wénten rasa lek lan kimud ring keneh bliné ri kala bli nyurat swalapatra puniki. Sakéwanten bli nanem dalem rasa lek lan kimudé punika. Pagedénin bli baan keneh bliné anggén nekepin rasa lek lan kimudé.
Malih pisan bli nyambatang tekén adi, bli nyurat swalapatra puniki sangkaning keneh bliné sané dalem ring ragan adiné. Sangkaning tresnan bliné sané ngalahang tresnan matan ainé kapining gumi. Guminé ri kala peteng setata kélangan tresna saking matan ai, nanging adi nénten ja pacang kélangan tresna saking bli. Punika taler guminé pacang kélangan tresna saking bulan lan bintang ri kala lemah, nanging adi nénten ja pacang naanin kélangan tresna saking déwék bliné ngantos angkihan bliné pegat. Peteng-lemah, semeng-sanja, tengai, ujan bales, dingin ngutgut, panes morbor, wénten bulan lan bintang, nénten wénten ai, bli lakar setata nresnain adi.
Widhi, swalapatra puniki kirim bli léwat anginé sané nyirsir, léwat bulan purnama sané magantung ring langité, léwat sunaran suryané sané setata rawuh ri kala semeng lan magedi tan pabesen ri kala soré, léwat gulungan ombaké ring pasisi, léwat rasa sayang bliné sané kakeberang angin nuju ka genah adiné. Dumogi swalapatra puniki neked ring genah adiné. Swalapatra puniki teriman adi baan rasa angen adiné kapining bli sané nresnain adi. Dumogi adi makenyem sakadi bulan purnamané ri kala ngawacén swalapatra puniki.
Iriki bli setata ngantosang walesan swalapatra punika kantos ainé engsap masunar, kantos bulané kélangan sunarannyané, kantos bintangé kélangan kelap-kelipnyané, kantos guminé nénten malincer malih, kantos déwék bliné dados togog.Singaraja, Oktober-Novémber 2014

1 comment: