Alit Juliartha

Alit Juliartha

I Komang Alit Juliartha utawi Alit Juliartha kémanten, embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati". Dané taler prasida kahubungin ring émail: alitjoule@gmail.com. Kakawiannyané taler prasida kawacén ring blognyané alit joule

Niki wantah kakawiannyané sané mamurda “Tiang Milih Bli Gusti Wirya” sané kaambil saking cakepan “Swécan Widhi”

TIANG MILIH BLI GUSTI WIRYA
(Alit Juliartha)
“Kenjel sajan suud maén baskét. Kéné suba, makelo tusing maan olahraga, telah sakit buka ukud awaké, ” makeengan Édi Suryawan ngajak Agus Pratama neenang sakit wus maén bola baskét.
Agus Pratama lan Édi Suryawan wantah matimpal ngawit ngranjing ring SMA. Ipun Makakalih seneng pisan maén bola baskét. Dumun duk kari bareng- bareng di SMA ipun makakalih taén marengin kajuaran Bola Baskét Tingkat Kabupatén tur tim ipuné polih juara I. Nanging sesukat tamat SMA ipun makadadua makelo tusing maan bareng- bareng.
“ Nah, idepang iraga ngalih peluh Di. Makelo masi iraga tusing maén bareng. Éngken kabar mémé bapa ? ”
“ Seger mekajang Gus. Mémé nu cara ipidan , suud magarapan di paon langsung suba negak di ambéné nyait tamas. Yén bapa nu ngurusang umané. Jani nak misi ngangon dadua. ”
“ Luung ba kéto Di, ketimbang jumah bengang- bengong padalem reramané ba biasa magaé orin ngoyong nak ibuk kenehné. Jani né penting idih pang seger dogén Di,” pasaut Agus Pratama raris ngambil tur minum minuman dingin ipuné sinah bedak pisan ipun wus masliahan sinambi ngalih peluh.
Galah sampun nyaluk sandikala. Ipun makakalih kantun negak- negak di muka mini marketé sambilang nutur kangin kauh matemuang rasa kangené matimpal riantukan ipun sayuwakti seken-seken matimpal. Boya matimpal sangkaning kepentingan kémanten. Yén nuju ada ané penting, mara ngaSMS, mimbuh misi nélpon. Nang tegarang yén suba tusing ada buatang, kadirasa mapapasan di margané tusing macapatan nang abedik. Jeg masebeng masem tulia magedi tusing ada kenyem.
Agus Pratama itep maplalianan HP , ngusap - ngusap layar sentuh. Cepok pindo mamunyi HPné. Ipun wawu-wawu niki numbas HP mangda prasida kadagingin BBM. Ipun munduh-mundahang pis sakabedik uli hasil katuyuhan ipun makuli serabutan, ngantos ngidang numbas HP yadian tan HP sané merk suba terkenal. Kanggéang kuala apang misi BBM, mangda tan katinggalan jaman kénten manah ipuné.
“ Men kén- kén kabarné Luh Supratmi Gus? ” 
Nadaksara ucem semitané Agus Pratama ningehang patakonné Édi Suryawan. Masebeng sebet. Peliatne tusing malih sagalang i wawu.
“Éngkén Gus? Adi maklieb muan Gus é ? ada pelih patakon tiangé ? ” Édi Suryawan marasa pelih tekén patakon ipuné.
“ Sing ada pelih Di. Tiang suba suud ngajak Luh Supratmi. Suba uling 6 bulanan .”
Malengok Édi Suryawan, makesiab tekén apa ané dingehanga. Kagiat ningehang munyinné Agus Pratama ngorahang suba suud matunangan ngajak Luh Supratmi. Nanging Édi Suryawan tan gelis percaya. Ipun uning Agus Pratama nak demen macanda, demen mageguyonan.
“ Sajan to Gus? ”
Matakon malih Édi Suryawan makaciri ipun tusing percaya tekén apa né orahanga sareng Agus Pratama.
Agus Pratama mendep. Malih bos né banban ipun nyautin patakonné Édi Suryawan.
“ Saja Di. Tiang nak suba tusing nu magegélan ngajak Luh Supratmi. ”
Nylélég Édi Suryawan ring kursiné. Nyingakin muanné Agus Pratama ipun mautsaha percaya. Sebet manah ipuné ningalin timpal ipuné makakalih Agus Pratama lan Luh Supratmi suba tusing enu matunangan. Napi malih ipun uning, Agus Pratama sareng Luh Supratmi suba makelo matunangan. Sinah suba pada nawang jelék melahé ring padéwékan soang-soang. Sakéwala ipun malih mapineh, indiké puniki wantah titah Hyang Widhi , iraga tan prasida pacang nungkasin utawi ngalidin napi sané sampun kasuratang pinaka karman iraga.
“ Men kén-kén adi bisa kéto Gus? Tuturang ajak tiang. ”
“ Kene BBM ne .”
“ Bli Gus, ampurayang tiang. Tiang tusing ngidang lakar terus-terusan ngajak bli di Bali. Mémé bapa ngorahin tiang balik ka Sulawési. Dini tusing ada nyén. Carik linggah tusing ada ngarunguang. Meme bapa suba tua, sinah tusing ngidang ngawai ka uma. Apa buin tiang manyama padidian. Sebet sujatiné keneh tiangé ninggalin Beli. Nanging tiang tusing ngidang ngomong apa. Tiang tusing bani nungkasin munyin reraman tiangé.”
Kiriman kapertama saking Luh Supratmi ring BBM ngawé keneh Agus Pratama né ibuk , sebet ngenehang Luh Supratmi sané tusing buin disamping ipun.
“ Bli pepes ngorahang sayang ngajak tiang. Apang tawang bli, tiang masi sayang ngajak Bli Gus.Yadiastun liu anaké ngorahang Bli Gus liu kuangan tiang tusing ja ngarunguang. Tiang nerima bli apa adanné. Sampunang Bli Gus marasa lek, kimud, minder tekén keadaan beliné. Yén unduk goba , to nak suba pican Widhi, tan sandang Bli Gus nyeselang. Yén jani bli kinucap lacur, mani puan yén beli seleg megaé sinah lakar mapikolih., Idupé nak cara roda. Jani iraga dibetén. Bin mani iraga bisa di baduur. Né pénting Bli Gus tusing nyerah. Bli Gus musti jengah, seken megaé ngalih pangupajiwa. ”
Makembengan yéh paningalan Agus Pratamané. Uling cerik ipun suba nandang lara. Reraman ipuné tusing ngelah apa sajabaning tanah pakarangan kirang langkung 10 are. Sawah ipun tan madué. Sawai-wai bapan ipuné maburuh nukangin makarya umah, toko naénin taler ngarereh pangupajiwa ngantos ka Jimbaran makarya gedung matingkat. Mémén ipuné tuah dijumah dogén ngijengin umahé sambilanga makarya semat. Sakéwala tan amunapi polih. Napi malih mangkin sampun akéhan krama Baliné yéning makarya canang nganggé kacip utawi stepless kocap mangda gelis makarya tur gelis puput. Dadosne ajin sematé mudah kabayah.
“ Luh, sing lek luh ngelah tunangan lacur cara Bli Gus? Sabilang wai luh magandeng aji motor grand butut bli né? ”
Luh Supratmi makenyem, “ tusing Bli Gus, tiang tusing lek. Tiang demen boya ulian arta brana, boya sangkaning permata, tiang demen ulian tiang sayang ngajak bli.”
Anget rasa tangkahe Agus Pratamané ningehang munyinné Luh Supratmi . Waluyaning kakeniang sunar surya rikala semengan. Nanging ento tuah dadi kenangan. Tuah dadi paingetan.
“ Bli Gus maan ajakin tiang ngantén tur ajakin tiang ngoyong di Sulawési mapan nak dini sing ada nyén. Ajak tiang ngurusang carik. Bareng - bareng ngarawat meme bapan tiangé dini. Bli tusing nyak. Bli Gus nyambat kén tiang bli Gus tusing ngidang ngutang reramané jumah di Bali sawiréh bli patuh manyama padidi tur nongosin karang panglingsir sané suba kawarisin uling pidan. Yén bli ke Sulawési, nyen lakar ngurusang mémé bapa jumah di Bali? Nyen lakar mabanten di sanggah sabilang wai ? Né sujatiné ané sanget makada tiang sebet Bli Gus. Iraga ajak dadua paturu ngelah beban lan tanggung jawab. Iraga nongos mejohan sinah tusing lakar ngidang saling ngarunguang. Bli Gus di Bali tiang di Sulawési. Suba 6 bulan iraga tusing kacunduk. Tiang tusing ngidang mademenan tuah di HP . tiang tusing bisa matunangan jarak joh. ”
Kondén suud maca BBM é , paketeltel yéh paningalané Agus Pratama ulung ngetél melusin pipin ipuné. Digelis ipun nyemak anduk cenik ané biasa anggon ipun ngusap peluh raris ngusap yeh peningalan ipuné. Lek kacingak olih Édi Suryawan.
Sayuwakti anaké ngorahang. Yén mula suba kadung demen , seken demen metu jeroning ati, tusing ngidang lakar ngengsapang. Yadiastun genah madohan, sakewala kenehé tusing dados pasahang. Kabayang –bayang ring angen-angen sabilang peteng.
Édi Suryawan tusing nawang apa né patut orahang. Ipun wantah mautsaha mangda Agus Pratama nénten banget nyebetang unduké ento.
Agus Pratama malih nglanturang maca BBM uli Luh Supratmi
“ Bli, da nyen beli pedih ngajak tiang. Tiang jani lakar jujur ngajak Bli Gus. Ada anak muani makasta ané ngalih-ngalih tiang, Gusti Wirya Darma peséngan dané . Tiang bingung bli. Mémé bapa nesek tiang apang enggal-enggal ngantén. Apa buin Bli Gusti né nak peek ajak umah tiangé dini. Mémé bapa demen pesan kenehné lakar maan calon mantu ané peek tur ngelah gegaén tetep dadi PNS di kantor camat. Ping telu ping pat tiang katembak bli jak Bli Gusti. Bli Gusti ngemang tiang peratian. Magenep tiang belianga. Sarwa bebungah belianga tiang. Mémé bapa masi belianga baju. Tiang tan sida ban nambakin kenehé ané suba macarang . Bli Gus ngajak Bli Gusti Wirya.”
Agus Pratama tan sida malih ngalanturang ngwacén. Nyaruang sebete bes kaliwat, ipun raris macelep ka mini marketé tur meli roko, kocap anggo ngilangang stress dikeneh. HP ipuné nongos di duur mejané di sisi dijalan ipun negak ngajak Édi Suryawan. Édi Suryawan lantas nyemak HP né Agus Pratama tur kiriman BBM é ane siduri malih kabaca.
“ Tiang nunas ampura Bli Gus. Tiang tusing ngidang satia ngantosang bukti kasumekenan keneh bliné kapining tiang. Tiang milih Bli Gusti Wirya!”

Bangli, 29 Oktober 2014

No comments