Lengehin Madu

Olih: I Madé Arista (Jero Alit Bangah)

Gagambaran Wayan Jengki Sunarta

Madu rasané manis. Ulian manis liu anaké demen ngajeng madu. Manis manudé lén tekén manis gula. Yadiastun patuh-patuh manis. Yén manis maduné mula manis madu. Sing manis ané lénan. Mirib di guminé liu ada pawacakan manis. Boya gula lan madu orahanga manis. Woh-wohan masi liu ané manis. Munyi masi ada orahanga manis. Bisa-bisa munyi manis ngaé iraga ngidem-ngidem buka ngecapin manis madu. Duh jaenné. Yadiastun manisné ngamanesin.

Maduné manis koné makéh wigunané. Ngaé bayu seger oger. Yén maduné pas manis batu. Yaé... buin masi ada wacakan manis batu. Mirib manis batuné ento maarti asedengan. Nah yén kéto, maduné ané ajeng tuah asedengan. Kénkén yén lebihan ngajeng madu? Béh ipidan idéwék taén ngajengin madu lebihan ulian baan mamaling di kungkungan i pekak. Talan nyawané maliab misi madu. Béh kendel atiné nyambal madu padidian. Ngancan cegut sepsep jeg nyangluh nyaenang. Yé ngancan maduné liu masepsep, guminé ngenah kuning, punyan kayuné srandang-sréndéng ogah, basangé mailutan klias-klies. Ngutah boya, meju tidong. Pamuputné pules ngrépé tanah uyak endut. 

Disubané makelo ngarépé, utahé nyak pesu, bayuné masi ngaluwungan. Lantas i déwék mapamineh, mirib iraga buka kéné bisa ulian mamaling madu i pekak. Ulian i pekak pidan koné dueg ngaé tumbal. Mirib tumbal kungkungané majadinin i déwék.

Makelo suba baan mangenehang. Pamuputné boya tumbalé makada. Tuah loban idéwék tekén jaen ngecapang manis maduné ngranayang jungklang jungkling. 

Laut unduké ento katuturang ken i pekak. “Yé.... dong cai nyeluk kungkungané. Kadén pakak bojog selem nyeluk. Hahahaha untung cai sing lengehin madu.” Keto pekak ngorahang. Turmaning pekak nutugang nyatua. “Yén nak lengehin madu patuh masi cara lengehin munyi manis. Nak bisa ngaé gumi mabading. Bisa ngaé anak jungklang-jungkling ulian paminehé mabading. Yén pamineh mabading ento madan tulah. Tulah ento sirahé koné di betén, batisé baduur. Yén mani ada munyi manis, melahang ngaresepin. Pang sing cai lebihan nyepsep munyi manis. Pamuputne cai pedidi jungklang-jungkling tusing inget kén raga.”

 

Pondok Bangah, 02-06-18.

No comments