Ngantosang Matan Ai

Olih: Rambut Kristinta

Gagambaran Wayan Jengki Sunarta

Leguné galak nyegut pipin tiangé. Kunang-kunang ngambang di duur sirahé mirib ia dot ningehang isin keneh tiang. Jangkrik ngering saha ngendingang petengé punika di balé bengong. Ngericik munyin yéh mancur di kolam tiangé miribang lakar nganyudang rasa sebet tiangé. Bé di kolam tingalin tiang pada macapatan saha ngortaang déwék tiangé ané padidian di peteng dedeté puniki. Kesiran angin dingin niman kulit tiang. Sayong nundunin tiang uling lamunan. Lantas bli Gusti ngelut tiang uling duri.

“Luh Tu, ados deriki meneng? Ngiring ka tengah.” Bli Gusti ngerayu tiang.

“Nggih Bli Gus. Bli Gus dumunan. Tiang ngunci pintu dumun.” Tiang ngewales sareng kenyeman.

Bli Gusti kurenan tiang sané rajin, ipun makarya dados pegawai tata usaha ring sekolah menengah atas. Rauh uling sekolah ipun malih ngerapiang barang dagangan ring toko bangunannyane. Ebokné inggel, kumisné tipis tur kulitné selem manis. Asliaban mirip cara artis hengki kurniawan. Bli Gusti anak lanang sané banget tresnain tiang. Sané prasida sareng ring suka lan duka.

Tiang wantah rabi saking anak sudra. Sané mangkin dados Jro Putu iriki. Sabilang wai tiang nyaga bisnis Bli Gusti ting toko bangunan. Dumunan tiang makarya ring hotel bintang lima ring Kuta, sakewala tiang dot ngewantu Bli Gusti ring toko apang tiang prasida nguwangun bisnis sareng-sareng buina meweh pesan ngrereh pegawai jujur. Ipidan sampun dadua pegawainé kena PHK ulian tusing jujur pas nyaga toko. Ulian punika tiang ngurus toko padidian dipété libur, Bli Gusti nyarengin.

Uusan ngunci pintu gerbang, tiang negak di kamar tamu sareng Bli Gusti mabalih film favorit cara dugasé nu bajang. Sagét suba jam dasa peteng. Panyingakan tiang sampun kiap. Matuan tiang teka uling kamarnyané lakar nyemak yéh anget. Ten wénten ujan, ten wénten angin, biang ngeraos.

“Panak gaé kan luung. Pragat mabalih film engkénang nyak ngelah panak.” Biang ngeraos tur majalan ka kamar.

Tiang lan Bli Gus buka jangrik kapacek. Saling sledétin tur tusing ngeraos napi. Lantas tiang lan Bli Gus ka kamar. Bli Gus matakon tekén tiang.

“Luh Tu, maan ada tamu melali?”

“Dibi wénten timpalné biang bli, Bu Jro Jepun. Wénten napi Bli Gus?” tiang ngalanturang matakén.

“Suba kudang tahun biang ajak bareng, biang tingalin bli berubah. Cara wénten anak ngomporin ulian bli ajak luh durung madué oka.”

“Bli Gus sabar. Biang mungkin suba edot pesan ngembu cucu. Cara timpal-timpal arisané liunan sampun ngempu cucu. Bli sabar tur lan nunas ica sareng-sareng dumogi Ida mapaica”.

Bli Gusti makenyem tur ngusap sirah tiang. Sujatiné penyingakanné tusing prasida ngidem.

Benjanganné jam 08.00 semeng tiang sampun uusan makarya masakan, umah sampun bersih, bekel Bli Gus sampun sayaga. Bli Gus majalan makarya. Tiang muka pintu toko, sagét sampun wénten pelanggan di arep tokoné.

“Om Swastyastu gék, numas napi?”

“Om Swastyastu, tiang nénten matumbasan nika. Tiang jagi ngrereh Bu Jro Sekar. Wénten Bu Jro nggih?”

“Oh, ngrereh biang. Ngiring ngeranjing. Deriki malingih, tiang ngrereh biang dumun.”

Tiang penasaran tekén anak bajang punika, nanging tiang ten bani matakén sareng biang. Tiang ngelantur ngerapiang toko tur mabanten canang sari. Sampun wénten a jam biang ngeraos sareng anak bajang punika. Dapetang tiang suba atehina ka toko.

“Gék numas napi?” Patakon tiang santukan ipun macelep ka toko.

“Mulai mangkin Manik magaé dini di toko Tu, nulungin Luh Tu apang wénten sané nyarengin.”  Lamun nika biang nyautin tiang.

Ngelantur ngipekin nak bajang punika sané mawasta Manik. Tiang merasa wénten sané maelénan. Miribang biang wénten sané engkebanga. Nanging tiang meneng manten, apang ten mauyutan. Lantas Manik orahin tiang ngerapiang barang-barang di toko sakadi, balon, baut, cat lan sané tiosan. Tingalin tiang Manik jemet nyemak gegaén, sakewala tiang tusing bani matakén uling dija tur ring dija meneng.

Motorné Bli Gusti dingeh tiang sampun magerung di parkir. Tiang kari mabersih ring toko santukan sampun sanja. Bli Gusti sakadi biasanné, neked di puri tusing ja masalin pakaian nanging nelokin tokonnyané.

“Luh Tu, punapi lancar di toko? Pasti sampun kenjel niki.” Bli Gusti nampekin tiang sambil ngusap-usap sirah tiang.

“Lumayan nika Bli Gus. Ten kenjel tiang.” Tiang ngewales.

Uling di rak kayuné tingalin tiang Manik nyingakin tiang sareng Bli Gusti. Nanging Manik mapi-mapi ten nyingakin. Manik lantas pesu lakar pamitan budal. Bli Gusti bingung nyingakin sagét wénten anak baru di toko. Bli Gusti penasaran tur nakénin Manik.

“Numas napi Gék?”

“Ten Pak, em.. tiang.” Durung uusan ngewales petakén Bli Gusti, biang sagét rauh saking pintuné duri.

“Né Manik, keponakan timpal biang. Uling jani dini magaé di toko marengin Luh Tu.”

“Oh, nggih biang. Tiang ka belakang dumun.” Bli Gusti masaut sambilanga majalan.

“Tiang pamit dumun bu.” Manik gagésoan nyemak tas tur majalan muliha.

Biang ka puri nénten ngeraos napi. Tiang nutup pintu toko lantas mulih. Kenjel sampun awai ngayahin langganan aget wénten sané nulungin. Tiang majalan sambil ngemel nota tur penghasilan dina né sané mangkin lakar icen Bli Gusti. Wawu neked ring arep pintu, dingeh tiang biang lan Bli Gusti maraosan. Tiang meneng sambil mirengang napi sujatinné raosanga.

“Biang ngajak pegawai baru ka toko dados ten ngorahang ngajak tiang? Sampun lali biang, indik ipidan toko sampun kamalingan tur katipu olih pegawai sané ten jujur?”

“Jani biang jamin tusing lakar kéto malih. Manik ento keponakan timpal biang. Mara sajan tamat kuliah administrasi, nanging ipun tusing demen merantau joh. Timpal biang ngidih gaé kan baang biang.”

“Patutné biang matimbangan dumun sareng tiang, ajak Luh Tu masih biang nénten wénten ngeraos napi.”

“Suud suba ngitungang Luh Tu, ané tusing ngemaang biang cucu nganti suba limang tiban to.”

“Boya ja Luh Tu ngelah pelihé, ti….” Durung uusan ngewales biang, tiang teka ngambil tangan bli Gusti tur mapi-mapi wénten telpun penting.

“Bli Gus ampura niki wénten telpun penting uling supplier barang dagangan.” Tiang lan bli Gus langsung ka kamar.

Bli Gusti ngelut tiang tekek. Nganti kerasa sesek tangkah tiangé. Tiang ngerti teken rasa sané karasayang Bli Gus. Suba limang tiban nyalanang grhasta, nanging durung kapaica anak alit.

Sampun telu bulan magae di toko. Biang mabaos sareng Bli Gusti, nikanga ngerereh anak luh elénan. Tusing ejoh-ejoh. Bli Gusti nikanga nyuang Manik. Sesek tangkah tiangé mireng raos biang.

“Gus, jani biang ngidih apang Gus nyuang Manik. Manik nak bajang jemet, polos tur seleg ngalih gagaén. Manik keponakan timpal biang. Tusing buin ragu suba pasti lakar ngemaang keturunan. Tusing cara kurenan Gusé, kayang jani tusing ngemaang keturunan.” Biang ngeraos sada keras.

“Biang, tiang sareng Luh Tu boya ja nenten wénten utsaha. Biang terus nyalahin Luh Tu. Nanging suba kudang dokter sané rauhin, ngecék kondisi tiang sareng Luh Tu. Samian dokter sampun mabaos yéning tiang sané bermasalah. Tiang polih ngorain Luh Tu mulih. Nanging Luh Tu tan prasida. Tresnan ipun seken tekén tiang.”

Biang tengkejut, ngisiang tangkah tur nyelempoh mirengang indik sané nibenin Bli Gusti. Sampun sué biang melihang tiang sawiréh durung kapaica anak alit, nangih tiang ngengkebang tekén Bli Gusti apang nénten mauyutan. Biang nénten prasida ngeraos malih. Lantas gelut tiang biang apang biang tenang.

“Biang tiang sareng Bli Gus lakar ngantosang matan ai, yadiastun meweh, tiang lakar ngantos. Dumogi matan ai punika rauh yadiastun nénten buah basang tiang.”

Singaraja, 20 Januari 2021


Rambut Kristinta
maduwé aran sujati Ni Wayan Kristina. Embas warsa 1991 ring Gianyar, mangkin makarya dados guru Bahasa Inggris sekolah pariwisata ring Singaraja. Seneng malajah nulis puisi anggén nyelimurang manah rikala enek tangkah.

No comments