Puisi-puisi Ida I Déwa Nyoman Merta Semara Bawa; Bali Prawira

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Baliné Sayuakti      

 

Bali napi?

Kasengguh Bali ya upacara

Upacara ya suci

Suci ya  Sang Hyang Surya

Bali Suryaning Jagat

Surya Ya

Déwa Ya

Manusa Ya

Bhuta Ya

Bali ngaran mawali

Mawali ya mawalik

Mawalik ya manunggal

Manunggal nuju akasa tan patepi

Bali bhumi aksara

Kangin, kelod, kauh, kaja, kaja kangin, kelod kangin, kelod kauh, kaja kauh

Malingga sajeroning sarira

Urip, urip, urip saurip

                                                                       

Langlang Anglayang,  2021

 

 

Surya Prabata

 

Sunar-sunar galang nyusup pertiwi

Nyusup rong-rong jimbar

Rong-rong puyung

Uli Érsania ngantos Nairiti

Sakatah ngemu angin

Sakatah ngemu banyu

Téja nyusup

Sarwa sekar

Sarwa lalata

Sarwa taru

Sarwa gulma

Nyusup ngantos patala

Galang gumi ganal jimbar

 

Sunar-sunar galang nyusum ambarané pelung

Nyibak awan-awané medempul

Mayasin sagarané selem dedet

Bangun ombak majedur

Bé awan kecas kecos

Mayuhin gunungé kaliput sayong

Mangunang paksi-paksi medem

Mangunang I manusa lel-lep

Manusa alep

Manusa beler

Manusa ngeres

 

Sunar-sunar semeng nyusup buana

Ngawarninin sakatah aran

Buka lukisan jagat

Mayapada mayaloka kabanda maya

Galang gumi ganal jimbar

 

Bangli Amerta Lingga, 2021

 

 

Bali Prawira

 

Sa

Dua

Telu

Suaran pada tegep kukuh bakuh

Sunaran pangarasan linuih

Luih kadi entéran téja suryané

Suara lambé mawibawa banter ngantos akasa jimbar

Sida baan ngres-resin manah mesehé

Tusing ada

Matilar

Buka pusaka kapaling

Kapaling baan pati

Kadayanin baan galah

Keris-kerisé buka tetelu suba lina, lémpas saking saungné

Lémpas uli gustiné

Wantah masisa parab

Kasatyan dados tulang giying

Jati-jati ksatria dharma

Ngulati kadharman salantang marga

Tinut anut satinut swadharmana

Pangraksa jiwa nagara sama sagotra

Mangkin ring dija dané-dané ngungsi?

Ring genah napi minab malingga?

Sanak kula gampar sinungsut

Puceh manah takut

Kadirasa ulu angené kabancut

Nandang anyud

Kelem ring lawana tan patepi

 

Ring genahé tinggar

Kaastuti baan wéda puja

Maimbuh sarwa kembang

Merik, wangining jagat

Mangkin angggan-anggané miik

Luihan tekén tunjungé mara kembang

Luihan tekén téja suryané

Mabusana sarwa petak

Imbuh kenyem pangarasané liang

Sampunang sangsaya!

Kénten atur

Titiang bagia, tiang mukti

Awinan tiang bhakti maimbuh bhukti

Sampunang nangis!

Titiang driki sareng pasubayan titiang

Ané paturu mabéla pati

Nindihin gumi

Satyaning samaya

Satyaning ati

Satyaning swagotra

Satyaning nagari

Asihing swagotra

Jiolas sampunang nangis!

Driki titiang ngayah ngaturang bhakti

Ring lelangit sami

Ring Ida Sang Hyang Widhi

                                                                       

Bangli Amerta Lingga, 2021

 

 

Sasab

 

Sasihé kaliput désti

Sarwa mala ngrembun

Ngebekin sakancan tongos

Désti nyetik sakancan urip

Nyakit-nyakit

Ngaé pedih

Kasatan getih

Panes gumi ngumbara

Morbor sakayang-kayang

Ngeseng sakancan maprana

Ngemu wisia uli awang-awang

Nyekik kolongan

Ngempel angkihan

Saka siki

Nuju pabasmian.

 

Bangli Amerta Lingga, 2021


Ida I Déwa Nyoman Merta Semara Bawa
pangawi saking Bangli.

No comments