Puisi- puisi I Nyoman Sutarjana; Patapan Belog

Sumber Gagambaran: www.pinterest.com

Raré Smanbara

Katur majeng sisia SMAN Bali Mandara

 

Saking muncuk bukit

Saking lebah pangkung

Saking genah sané nénten kaarsa

Metu anak alit

Raré Smanbara

Kadadah kapanas bara

Masayuban ring pucuk intaran

Pageh mayasa

Munduhang damuh

Nekung ipian

Sept 2020

 

 

 

Sad Atatayi

 

Ambek byuta sawai-sawai

Kala nglincak jaman kali

Ames mancut sang hyang atma

Tan pangrasa tanpa wiwéka

Sad atetayi ngalebar ngawedar

Agnida, wisada, atharwa

Dratikarma, sastragna, rajapisuna

Nyusup ring jadma matemahan bhuta

Ngrampas ngraksa marikosa

Mamati-mati ngelarang aji pangiwa

Tyagain yatnain sampunan lipia

Éling ring karma phala

Nyujukin dharma damar mapendar

Sunar nyundihin peteng jagat

                             Jan 2021

 

 

 

Piteket Corona

 

Mai mulih mawali ka jati mula

Mulat sarira munduhang wiwéka

Watesang jarak nyikutang raga

Uleng ka tengah Manacika Parisudha

 

Nganggé masker sengker cangkem

Sigug delem engkah resem

Mangda kelem mingkem

Tatasin wicara Wacika Parisudha

 

Umbah tangané kiwa tengen

Apang pedas iwang patut

Nunas pangampura pangaksama

Asuci laksana Kayika Parisudha

                             Jan 2021

 

 

 

Patapan Belog

 

Mamogol

Agem belogé gambel

Eda elek yén oranga belog

Yén pelih akuin

Yén belog terima

Satata nguntul noltol gumi

Apang batisé satata inget maenjekan

Majalan ngelidin batu, ngecosin pangkung

Yén iteh nyangéngét sebengé ngonték langit

Pradé ulung ngeléngsot, sakit buin eleké tan kodag

Puntulang besiné nguntul

Seleg nyangih raga diastun susud

Diastun babaké ngaé ibuk

Ngicalang puntul ané nékét di déwéké

Tusing aluh, nak saja kéweh

Agustus 2020

 

 

 

Lubdaka Mahosadha

 

Kocap nisadha nangun usadha

Ring wana ri tengahin manah

Carang paseranting nglikadin pajalan

Padang madui nebekin rah meliah

 

Lubdaka labda tan masabda

Uleng mamegeng petenging manah

Timira mamurti buron kabinawa

Tan tyaga pataka pastika

 

Lubdaka ngaréka upaya

Mangda tumus labda pakarya

Ngamet merta ring tengahing wana

Anggé nguripin angga kulawarga

 

Dabdabang sang Lubdaka

Lekes tampus lan sanjata

Tajep idep mahating astra

Mademang buron séda ring raga

 

Ngujar sastra ring tapa wana

Ngajap sang Parating Atma

Ring tengahing wana telengin manah

Munggah usadha mahotama

Marisudha papa mala

Lubdaka labda ri pucuk bila

Pucukin kauripan

            Féb 2021


I Nyoman Sutarjana
Guru ring SMAN Bali Mandara, nulis puisi anggé sarana ngubadin tatu-tatu tangkah

No comments