Bongkling (CLXXXVII-CXCIV)

Kaketus saking manuskrip duwén Ida I Déwa Gdé Catra Karangasem

/187/

Gusti Agung sagét teka,

Cokorddha raris ngulapin,

sadulur ngandika halon,

né iba manguda mahi,

ulahé sada njengis,

twara buka malu-malu,

jeneng ada hibukang,

di manah orahang jani,

Gusti Agung,

dané matur saha sembah.

 

/188/

Inggih tityang kéweh pisan,

bilih tityang mangemasin,

wilang tityang pacang kawon,

kawulan i ratu sami,

pacang kasiladumi,

kadi mejek saput puhun,

antuk i raja Mekah,

ipun sampun manampekin,

jaga ngebug,

nagaran cokor I déwa. 

 

/189/

Tityang kalintang prasangga,

kadi mangkin nunas hurip,

wantah tityang ngiyo-hiyo,

palinggih i déwa mangkin,

tityang nunas kantinin,

yan wénten icchan i ratu,

ngurip né sampun pejah,

saksat manguripang pitik,

néné lucut,

belus sama sapunika. 

 

/190/

Cokorddha raris ngandika,

apa to makrana kali,

Gusti Agung matur halon,

kandhan ipun sapuniki,

wénten Selam asiki,

punika ipun mangamuk,

kénkén tityang mademang,

akéh Selam manulungin,

sami ipun,

padem antuk rowang tityang.

 

/191/

Yan nika banggayang tityang,

manawi tityang ngemasin,

ring pasamwan ipun ngokok,

ring harep tityang manjerit,

i tuni ipun becik,

ipun mapetuk pangawruh,

mangraris ipun kawon,

manglawan ipun Pan Bongkling,

raris ipun,

sahasa nglus golok nganggar. 

 

/192/ 

Cokorddha mingis mirengang,

yan twah kéto kema mulih,

déning iba liwat habot,

kahi nundén manulungin,

né ada nyaman kahi,

ya tundén kahi manutug,

né madan Gdhé Sloka,

limang laksa né nututin,

hala hayu,

mangdé bareng tekén iba.  

 

/193/

I Gusti Agung manyumbah,

mapamit raris mamargi,

sang prabhu ngandika halon,

tekéning punggawa sami,

né bapa cahi beli,

né gagecok nempuh cunguh,

déning i raja Mekah,

twara jumah néné jani,

gantin ipun,

kalah twara mangwalesang.

 

/194/

Katungkul ya mondok luwas,

jalan pét gebug né jani,

umah nyané honyang borbor,

masa iya mambelurin,

panjak padha orahin,

I Déwa Kilap makebur,

mahatur mangiwangang,

becikan dumun cidranin,

lamun ipun,

durus magebug durusang. 

(masambung...)

 

 

No comments