Mawa Madui (17)

Olih: Ketut Sugiartha

Sumber Gagambaran; desenio.com

“Ené timpal ané sambat Putu ibi.”

Putu mapitahu tekén Laras lan Julia pas mara neked di umah bajang-bajangé ento. Ia ngenalang timpal ané ajaka bareng teka. Duarsa manggutan sinambi makenyem tur ngenjuhang lima ngajak masalaman.

“Cén sulingé, Bli?” Julia macempléng, ngaé Duarsa matolihan ka tongosné Putu negak, marasa tusing nawang unduk.

“Cang ngorahang ci silih tunggil krama ané dueg nyuling,” Putu nerangang.

“Pantes ada patakon kéto.”

“Sing kénkén, ané kéto sing ja perlu engkebang.”

Duarsa makenyem. “Cang makita nepukin murid-murid cié ngigel.”

Putu maekin tip, suba tusing sabar ngédéngang kabisan Laras ajak Julia ané urukanga ngigel.

“Laras, kasété suba mapasang?”

“Taen gén, Bli Putu. Ento tari ané pinih duri,” Laras masaut.

“Nah, cobak tari ané pinih duri. Yuk, makadua kikénang.”

Uli tipé madingehan tabuh Oleg Tamulilingan. Laras suba sayaga lakar ngawitin. Tangkahné Duarsa keser-keser nepukin pangawak Laras ané langsing lanyar. Yadiastun nganggon baju kaos, nanging kamen ané kabedbed baan anteng di bangkiangné ané rengkiang suba ngaé ia ngenah cara nak Bali tulén.

Laras ngebatang lima disubané Putu ngmaang kelép apang ngawitin. Ia lantas ningalin Duarsa ané nlektekang igel Laras kanti tusing makijapan. Putu nawang Duarsa angob nepukin Laras ngigelang tari Oleg Tamulilingan ajak Julia. Disubané makadua suud ngigel Duarsa ngandupang lima.

“Suba pantes menék panggung ené,” Duarsa ngajum.

Ningeh déwékné ajuma Julia laut makenyem liang tur nyledét Laras. “Suksma, Bli,” kéto ia ngaraos.

Buka biasané Laras tuah makenyem tan paraos.

“Yén cang dadi ci, sing ja kal mulih malu yén sing makejang tari ané tawang bakat urukang,” Duarsa ngingetin Putu cara makisi-kisi. “Lakar dadi ené, apa buin Laras.”

“Kéto asané,” Putu nyautin liang. “Nanging tuah tetelu dogén tari ané tagiha tur suba makejang bakat baana nigelang.”

Sambilanga nyutsutin muané ané mapeluh aji anduk cenik Julia maekin Putu ané negak mapaekan ajak Duarsa. Laras lantas teka ngaba minuman dingin ané jemaka uli kulkasé. Ia nanjénin makejang minum disubané nyedogang téh botol apatpat di duur méjané.

“Ten meled melajahin tari ané lénan?” Duarsa matakon.

“Meled,” Laras masaut, “kéwala lakar malali ka Bali malu.”

“Oh, buin pidan?”

“Buin aminggu, yén ten wénten alangan,” Julia nyautin.

“Tiang ajak Putu lakar mulih ka Bali buin mani, menék bis. Ragané ka Bali menék pesawat nggih?”

Laras lan Julia pada manggutan.

“Di hotél dija lakar nginep?”

“Ten tawang. Bli Putu ané lakar idihin tulung ngurus makejang-kejangné,” Julia masaut.

“Putu nawang tongos nginep ané luung. Yén perlu kija-kija ia dogén orahin ngatehang, dadi gaidné.”

“Bli sing bareng?” Julia nyedsedang.

“Pastiné kayang ento dogén, tiang sing bani majanji.”

“Ia nak bisnis, eda suba gulgula,” Putu nyelag. “Ibi dogén sing nyak ajakin mai. Ia ngorahang pocol ka Jakarta yén kanti sing maan ka Monas ajak Taman Mini.”

“Bisnis apa, Bli?” Laras matakon seken.

“Ah, tuah ngladénin anak ané demen tekén barang seni,” Duarsa masaut ngéndépang awak.

“Ia dueg ngukir. Nyanan singgah ka kiosné ngalih oléh-oléh khas Bali.”

“Asyik…,” Julia kendel.

Seleg ngorta kangin kauh ngaé pada engsap tekén galah ané terus majalan. Putu lan Duarsa lantas mulih menék bis.

“Dengél sajan,” Duarsa ngomong disubané negak di duur bis kotané. Ia madengokan ka sisi uli jendélané. Depanga muané sirsir angin.

“Apa ané dengél sajan?” Putu matakon.

“Laras.”

Putu makenyem mapan pelih nebag. “Kadén nak gedungé ané tegeh-tegeh ento.”

“Gedung-gedungé ento masih luung, kéwala Laras lebihan tekén ento. Suba jegég kalud dueg ngigel. Makamen masih suba nyantep. Pasti ci ané ngajahin.”

“Nyén men lénan kén cang?”

“Ci pasti mapi-mapi sing nyelapang nundik bangkiangné nuju nglilitang kamen.”

“Eda ja ngeres kéto kuda ya,” Putu masaut. “Cang sing ja perlu mapi-mapi. Suba pepes sajan cang nundikin. Tusing ja bangkiangné dogén. Pala lan jagutné masih. Ci kadén nawang kénkén anaké ngurukang ngigel.”

“Ené raos kutang-kutang, ci sing ada nyet tekén Laras?”

“Ulesné sing ada nak muani ané sing manyet tekén Laras.” Putu nyautin.

“Men sing ada keneh nganggon ia tunangan? Yén cang dadi ci, apa gén kal jalanin apang nyidaang masanding ajak Laras.”

“Yén ngomong sing aluh gén.”

“Cang nawang to gaé cenik yén sajan seken keneh cié.”

Putu matolihan ka samping. Uli jendélan bis kotané tepukina wangunan-wangunan tegeh lan punyan-punyanan cara mlaib-mlaiban ka duri. Mirib saja buka raosné Duarsa. Ia bani ngomong buka kéto pastika ulian ia suba nepukin ambek Laras.

“Ngenehang apasé?” Duarsa matakon kala nepukin Putu bengong tusing pesu munyi.

“Rasané luungan matilesang awak,” Putu masaut. “Cang mirib sing pantes masanding ajak Laras.”

“Ento patuh tekén nyakitin déwék padidi. Ngendepin bibit tresna dadi lebur ajur satondén kembang.”

Putu tengkejut ningehang raos Duarsa. Ia mara tangeh yéning Duarsa suba dueg ngaraos jani. Dija ya maan sasonggan melah buka kéto? Eda-eda ia taén maca nopelné Djelantik Santha.

***

Munyin pesawat ané mara tuun ngempengang kuping. Buin kejepné madingehan pengumuman, pesawat Garuda Indonesia nomor GA 669 uli Jakarta mara sajan tuun.

Putu buin maekin pagehan besi ané ngwatesin ruang kedatangan ajak tongos anaké ané pada magpagin. Di sampingné madesekan pegawé hotél lan agén perjalanan ané magpag tamiuné.

Ketug-ketug ulun atiné. Busan-busan ia dengak-dengok ngalih-ngalihin Laras ajak Julia ané antosanga. Buin jahané mara para penumpangé ngenah majlawatan di ruang kedatangan. Makejang lantas majujuk matérég ngantiang bagasi di sisin pangider barang ané mara sajan kaidupang. Tusing makelo saka besik tas, koper muah kardus lantas pada nengok uli bolongan pintu bagasiné.

Laras ajak Julia masi ngenah bareng magrunyung ngantosang bagasiné. Laras nganggon rok selem kabungkus baan blaser warna krém. Julia ané majujuk di sampingné macelana jins lan kaos oblong putih. Putu ngulap-ngulapang limané tatkala makadua makipekan pesu. Makadua laut makenyem nepukin Putu suba ngantiang di sisi. Buin kejepné Laras ngedeng troli lan paekanga ka samping Julia. Koper gedé ané tingtinga tekén adiné laut pejanga di duur troliné.

“Welcome to Bali,” Putu magpagin di téras ruang kedatangan sinambi makenyem.

“Béh, jeg cara nyambut turis dogén,” Julia nyautin sambilanga kedék.

“Kan mula turis, yadian tusing ja bulé,” Putu nyandain sambilanga nyalamin makadua.

***

“Mobilé ené ulesné pepes anggona tékén nak bulé,” Julia ngaraos disubané mobil ané setira tekén Putu pesu uli bandara.

“Adi Julia nawang?” Putu matakon.

“Nu mambu bulé.”

“Béh, bisa gén Julia.”

“Suba ada notané, Bli?” Laras matakon.

Putu makesiab ningehang logat munyin Laras ané malénan tekén ané suba-suba. Ané mara sajan dingeha patuh sajan tekén tabuh munyin nak Bali, tusing ja medok cara Julia.

“Notané durinan nyan urus. Ané ngelahang percaya tekén Putu.”

“Sing tagihina persekot?”

Putu kituk-kituk. “Sing perlu.”

Laras negak di malu di samping Putu. Putu sayan angob tekén ambek bajangé ané abesik ené. Tusing taén tepukina ia nyumbungang awak yadiastun reramané tusing kuangan apa. Buka jani, ia tusing ja negak di duri bareng-bareng ajak Julia. Biasané anak ané marasa tekén déwékné ngelah status tegehan tusing ja nyak negak di malu di samping sopir.

Putu nyelap nyalanang mobil adéng-adéng apang tamiuné pada maan ningalin kahanan ané liwatina.

“Hotélé dija, Bli?”Laras buin matakon.

“Tusing ja joh, buin kejep dogén teked.”

“Di wewidangan Kuta?” Julia nyedsedang.

“Sanur,” Putu masaut. “Kuta rasané kuang cocok tekén ragané ajak dadua. Bas ramé lan bekin turis macelana kolor.”

“Turis macelana kolor?”

“Turis ané demen majemuh di pesisi. Julia meled bareng majemuh?”

“Ah, lek atiné.”

“Pang tawang nyanan ajaka malali kema.”

“Jani?”

“Yén buin mani kénkén? Jani lakar ajak Putu ngider di Dénpasar malu.”

“Apa melahné Dénpasar?”

“Yén bandingang ajak Jakarta mula sing ja ada apa-apané, kéwala ada ané meled édéngang Putu.”

“Apa to, Bli?” Laras matakon.

“Antiang gén malu.”

“Béh, pasti lakar ngaé kejutan ené.”

***

Putu sajan-sajan ngon ngantenang Laras ané mara pesu uli kamar hotélné. Nganggon rok barak ia ngenah tan bina kadi artis pélem. Pinih tusing ento ané masliwer di papinehné Putu mapan tusing taén ia nepukin anak luh ané mapangawak nglangenin buka kéto. Julia ané ngetut duriné nganggon celana jins tiga perempat lan kaos warna pink.

“Kénkén rasané manjus nganggon yéh di Bali?” Putu nakonin tatkala makadua suba negak duur mobilé.

Julia makenyem. “Seger sajan, Bli. Tingalin ja Laras kan nyegégang mara suud manjus nganggon yéh Bli Putu.”

Laras ané tangeh tekén déwékné kasimbing makipekan ka duri laut ngedeng kupingné Julia. Putu nepukin muané Laras barak masebeng kimud nanging ia sayan demen nepukin.

“Lakar kija ené, Bli?”

“Sabar naké,” Julia nyautin. “Bli Putu kan meled ngaé kejutan.”

Makadua saling pandreng, mapineh-pineh kija ya lakar ajaka tekén guru tariné. Disubané mobilé macelep ka tongos parkir ané mapaekan ajak peken sénggol mara makadua tangeh yéning lakar ajaka madaaran.

“Sing kénkén kan sing makan di réstoran acepok pindo?” Putu ngaraos kala ngatehang bajang-bajangé macelep ka warung marab ténda.

“Béh, sajan-sajan kejutan ené,” Julia masaut disubané ningalin masakan Bali di rak kacané. Ia tusing nawang apa dogén adan sakancan masakan ané ada ditu buka lawar, saté pusut, jukut urab, pelecing, céléng guling muah ané lénan. Ento awanan Putu nelatarang sakabesik satondén pada mesen makanan.

“Pesen makejang,” Julia meled nyicipin sakancan ané tepukina di rak kacané.

“Béh, eda. Ngaé lek dogén,” Laras nambakin adiné.

“Sing kénkén, pasti telah baan ajak telu. Eda ngitungang elek.”

Buka ané aptianga, makadua ngenah liang sajan tekén kejutan ané gaéna tekén Putu. Paningalan Julia kanti pesu yéh naanang lalah disubané suud madaaran.

“Yén Bli Putu bisa masak, makita rasané ngidih tulung apang ngaénang masakan buka kéné,” Julia ngaraos.

“Orahang dogén buin pidan perlu gaénang?” saut Putu lega mapan marasa ajianga.

Mabekel keneh mabunga-bunga Putu laut ngatehang Laras ajak Julia ka Werdhi Budaya lakar mabalih pamentasan séndratari Mahabharata. Galahé ené tui antos-antosanga. Nonton balih-balihan ané nganggon pragina-pragina waged uli sekolah seni ané ada di kota Dénpasar.

Putu tusing éran nepukin Laras ajak Julia angob mabalih pamentasan ané liu sajan nganggon pragina kanti ngebekin kalangan. Julia tusing suud-suud ngajum praginané tur ngorahang meled bisa ngigel buka kéto.

“Yén seleg malajah, pasti bisa cara ento,” Putu nyautin.

Buin maniné Putu buin ngajak Laras lan Julia singgah ka Werdhi Budaya disubané teka uli malali ka Ubud, Sangéh, Goa Gajah lan Taman Ayun. Di galahé ené Putu ngajak makadua nelok-nelokin asil kerajinan tangan ané kaadep dikios-kios buka patung, kain endek muah ané lén-lénan. Ditu Julia lantas meli patung kedis cenik-cenik ané cocok pejang di duur bupété atawa méja. Laras padidi meli kamen endek.

Petengé suba tuun dugas Putu ngatehang bajang-bajangé ka hotél. “Putu mulih malu nah, buin mani katemu buin.”

“Suksma, Bli. Ati-ati di jalan,” Laras masaut. (masambung...)


Ketut Sugiartha
embas ring Baturiti, Tabanan, 9 November 1956. Kakawiannyané ring basa Indonésia sampun kawédar ring Bali Post, Bernas, Detektif & Romantika, Kartini, Media Hindu, Nova, Sarinah, Selecta, Senang, Simponi, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan miwah média sané lianan. Pensiunan sinalih tunggil BUMN ring Jakarta puniki mangkin meneng ring Banjar Beringkit, Belayu, Tabanan.

No comments