Kupang tekén Doglér Caplok Polisi

Olih: Ni Kadék Ayu Kembariyani

Gagambaran Manik Sudra

Ngawit ring bulan Désémber ngantos rahina sané mangkin puniki wénten wabah sané mawasta virus corona sané magenah ring negara China, Kota Wuhan ngantos sambrag ring penjuru gumi. Niki sampun atiban ngeniang panjak Ida Bhatara ring gumi puniki ngantos kadi mangkin nénten wénten vaksin utawi penangkal virus corona puniki.

Kacerita ring Désa di Negara ada ané madan I Kupang tekén I Doglér. Ia demen melali,  sakéwala krana ada corona ia tusing nyidang melali kemu mai. Ring dina Redité tanggal 10 Maret ia ajaka dadua makita melali pesu ka rurungé. Ditu I Doglér ngomong, “Pang, mai ka rurungé melali nyak? 

Lantas I Kupang nyautin, aduhh takut puk, tangkep polisi nyanan.”

I Doglér nyautin, “sing ja ada polisi Pang, mai pesu.”

“Nah mai gas kuala yén ada polisi, cai tanggung jawab hahaha,” sautuna tekén I Kupang.

Bihh jek pakrikik I Doglér tur masaut, “yéhh nahh raga nanggung cai nyawab hahhaahh.”

Ia ajaka dadua lantas melali ka rurungé maplalian sambilanga makedékan. Sagétan ada polisi liwat di jalané.

Polisiné totonan nyegat I Kupang tekén I Doglér. “Gus, ngujang maplalian di rurungé?”

I Doglér masaut, “nggih pak tiang med ngoyong jumah.”

Lantas polisiné nyautin omongné I Doglér, nah amen Gus ngoyong jumah kan énggal ilang coronané, jani yén Gus ngoyong di jalané maplalian, malah makelo dadiné coronané Gus.”

Masaut  I Kupang, “Ohhh kéto Pak. Sujatiné apa paiketan pesu ngajak corona Pak?

Mssaut polisiné ento, aok Gus, badahh ulian ada coronané iraga tusing dadi pesu, krana virus corona ené bisa menyebar léwat angina, tawang udara ta, apa buin yén misi magisian lima ngajak anak liu, ba tawang né muani-muani yén ada anak luh jegég pasti nagih ngisiang limané.

Kesautin lantas ngajak I Kupang, “hahaha nawang dogén Pak Polisiné né, men éngkén jani pak, onya anaké sing dadi pesu éngékan ban idup hahaha.” Kedék I Kupang sambilanga ngelembag I Doglér.

Gedegan polisiné ento baan bengkungné I Doglér tekén I Kupang tur ngomong, bahhhhh jeg né mara saja bengkung, suba monto ada berita di TV sing kakeneh baan ningehang. Kéné kéné iraga dadi pesu kuala yéning ento penting pisan lantas élingang yéning pesu nganggon masker lan ngaba handsanitizer.

Buin I Doglér matakon tekén Pak Polisi,raris punapi carannyané ngamademang virus corona punika Pak??

“Carannyané inggih punika:

1. Wacikin tangannyané apang kedas

2. Majemuh ring griya soang-soang

3. Maparilaksana idup séhat

4. Rutinitas berolahraga

5. Ngiyunin ajengan sané bergizi

6. Nénten dados malancaran bes joh.”

Lantas suud baanga munyi ajak polisiné busanan I Kupang tekén Doglér mulih lan mabersih diri apang kedas apang sing kena corona. Nanging ditu tuni I Kupang tekén I Doglér tepukina tekén pisagané ané ada di samping samping umahné I Kupang, kadéna I Kupang tekén I Doglér tangkep ngajak polisiné. Laut pisagané ento masadu tekén mémén  I Kupang, kéné abetné, “Mén Kupang Mén Kupangg.. Mihh aruhhhh gawattt ohhh nooo.”

Mén Kupang makesyab nyingakin anaké ento kanti buung nyampat, kenapa, kenapa Mén Iluh, jeg cara jarag liakk gén.”

Ditu lantas Mén Iluh nyeritaang awakné nepukin I Kupang tekén I Doglér caplok polisi di rurungé. Bihhh jeg gedeg gati Mén Kupang ningeh orta panakné caplok polisi, mekela lantas Mén Kupang ngantosang I Kupang. Di subané teka, I Kupang suba jaga tekén méméné di mukak pekarangan ngajak nyaman-nyamané makejang. Nahhh né sa teka I Kupang, éééé éngkén lad unduké adi bisa caplok polisi? Men adi nyidang léb Cai Pang.. amat belogé polisiné ento adi baang koné bén ngeléb jelema cara Cai. Mekebrésss ajak makejang ningehang Mén Kupang ngomong buka kéto. Ditu I Kupang nandan méméné ajaka negak laut nyelasang tekén nyamané makejang.

Sedek dina anu I Doglér nepukin I Kupang sedek malaib nganggon anduk cenik buin misi masepatu, héran nepukin Kupang lantas iya ngaukin I Kupang tur ngomong. “Wéééé pang pang..... Béihhh I Kupang gaya gati semeng-semeng suba nyetil misi masepatu buin,” sambilanga makipas-kipas.

I Kupang masaut, aiss ba dueg ngawalék cai sing nawang raga olahraga né pang séhat pang sing kena corona, né ba Cai sing taén ningeh berita, né dingehang jani awaké ngomong, ééé olahraga ento nak ngaé séhat ba, selain iraga meneng jumah tusing dadi pesu sambilang masé olahraga bedik-bedik nawang, apang majuadan awaké bedik hahahha.”

Buka kéto pititur I Kupang tekéning I Doglér. Lantas I Doglér nepukin sawitrané sané madan Luh Kenyeng, Luh Kenyeng bengong mapangenan laut I Kupang tekén I Doglér nyagjagin Luh Kenyeng. Luh Kenyeng nak kenapa né, dadi I Luh bengong kilang-kileng buka siap sambehin injin hahaha,” kéto munyin I Doglér.

Yih sagét ada Doglér tekén Kupang kéné ba gaén tiang jani Gler-Pang... Sasukat virus corona nyantos new normal ené miwah kawéntenan piteket saking guru wisésa indik ngawatesin pakaryan sané ngawinang iraga tusing dadi pesu, jeg sebet kenehé suba ada atiban tiang ring jero ulian corona ba, tusing nyidang nyalanang kuliah, tusing nyidang melali ajak timpal-timpal, sirep dogén jumah, semeng tiang bangun nyampat, mabanten apa ja sepatutné swadharma anak luh suud ta buin tiang glibag glibeg mabalih TV, maplalianan HP, jeg ngantos med tiang, kéto dogén jemak pagaéné sabilang wai,” kéto pasaut Luh Kenyeng.

Iraga mangda mirengin piteket pemerintah sané DI RUMAH SAJA punika ngawinang sungsut ring manah duaning sami jadmané kasengguh ngamargiang SOCIAL DISTANCING dumogi sasab virus corona puniki gelis ical ring jagaté mangda jagaté prasida becik sakadi i wawu mangda jatmané ngamolihang karahayuan malih.


Ni Kadék Ayu Kembariyani
Mahasiswi Bahasa Bali Undiksha, Singaraja.

No comments