Gitanjali (24)

Olih: Rabindranath Tagore

Sumber Gagambaran: www.artlimited.net

/95/ 

Nénten kemanah antuk titiang duk ngawitin titiang metindakan ring simbangan uripé. Taksuné sané engkén sané nanem titiang ring piité sané nénten metanggu, sekadi manik sekar ring wanané, duk ngedas rainaangé? 

Semengé duk titiang ngetonin sunar, uning sampun titiang antuka, i riki titiang boya ja jatma dura loka; sané nénten sida ketarka antuk, sané nénten medué peséngan miwah rupa, nyalud bungkulan mémeén titiangé, raris nekekang ngelut titiang. 

Yadin asapunika, duké padem, sané nénten sida ketarka antuk punika, jagi kanten tulén sekadi sané sampun uningin titiang. Duaning titiang tresna ring uripé, kemanah antuk titiang, pademé ugi tresnain titiang taler. 

Raréné mecara pét mémén ipuné ngingsirang ipun saking nyonyon mémén ipuné sané ring kenawan, raris premangkin jagi mendep pét sampun ngetet nyonyon mémén ipuné sané ring kébot. 

 

/96/ 

Pét titiang mekaon saking i riki, puniki atur titiangé sané pinih ungkur, punapi sané sampun ton titiang, nénten wénten saih ipuné. Sampun kecapang titiang madun tunjungé sané piit, sekaré sané kembang ring unteng sunaré, punika sané ngawinang titiang kelugra-puniki sampun atur titiangé sané pinih ungkur. 

Ring genah mepelaliané sané penyiuan soroh ipuné, titiang sampun muputang pelalian titiangé, raris i riki sampun titiang ngetonin Ida sané nénten medué warna. 

Mekukud déwék titiangé ngetor antuk embanan Idané sané luihan ring sekancan embanané; raris pét sané mangkin tutug sengker titiangé, bengayang sampun mangda Ida tedun - puniki raris atur titiangé sané pinih ungkur. 

 

/97/ 

Duk titiang mepelalian ngiring I Ratu, nénten naan titiang ngelungsurang sapa sira I Ratu. Titiang nénten medué manah kémad utawi jejep, titiang jatma sané kedal. 

Ngedasrainaangé I Ratu tedun nundunin pedem titiangé, tulén timpal titiangé sané ajak titiang mepelalian miwah mekepung-kepungan ring tengah wanané. 

Duk punikané nénten medué manah titiang jagi nguratiang daging sarin kidungé sané kepica ring titiang. Bungut titiangé kemik-kemik nuut-nuutang kecap ipuné, manah titiangé ngigel antuk tembang ipuné. 

Sané mangkin duk peduman mepelaliané sampun nyarik, punapi punika sané tanma ton titiang? Jagat rauh ring bintang ipuné mekasami pepenga ngetonin cokor I Ratuné. 

 

/98/ 

I Ratu jagi hiasin titiang antuk bélat-bélat miwah sekar tamansekar taman nirlabda karyan titiangé. Titiang nénten naan medué manah jagi mekaon saking sané nénten kekaonan. 

Sumeken uning titiang, pengkung titiangé jagi metemahan érang, urip titiangé jagi kesakitan duké ngembusin kimpusan ipuné, raris manah titiangé sané puyung jagi sengi-sengi ngeling ring sarin kidungé, sekadi suaran sulingé sané jangih, raris batuné jagi bencah ring toyan matané. 

Sumeken uning titiang, penyatusan bidang sekar tunjungé nénten jagi nerus kusuh, raris genah madun ipuné sané piit, jagi kekebahang. 

Saking ambarané sané pelung jagi kesuryanin titiang, raris pelapan ngetélang dedauhan ring titiang. Ring sikian titiangé hénten jagi wénten sané kantun malih, neng asiki nénten wénten, raris padem camputé jagi pendak titiang ring cokor I Ratuné. (masambung...)

Catetan: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002

No comments