Mulih

Olih: I Komang Alit Juliartha

Sumber: themindsjournal.com

Seingat tiangé tiang anak lakar mulih pulang kampung wiréh Galungan suba paek. Perkuliahan masi tusing majalan. Kénkén kadén bisa tiang nepukin timpal kalintang ayu ngajakin tiang tangkil tur ngayah ring Pura Dalem. Kadaut manahé tur nugtug pamargi anaké ayu. Suba cara tawang uling makelo, kadi manyama.

Adanné Luh Kanti. Jegég sajan parasné. Muanné bunter cara purnama. Keyemné ngawi sang sane nyingak angob tur kalangen. Apabuin yén suba ajak ngorta, alus banban suarane kadi sunari ngampehang don tiingé tuh. Kemikané ngemu madu. Manis pesan. Tiang ané marasa déwéké nista, tuna arta kalih goba, tan pantes lakar dadi timpal ipuné. Apabuin makeneh lakar nadiang ipun prameswari. Hmmmm.... Ngipi. Numitis ping satus mirib tusing lakar nadi.

Nanging apa ane kenehang tiang tusing ja seken tekén unduk ané tepukin. Luh Kanti yadiastun ayu jroning rupa waluyaning Déwi Supraba nyelentara, atinné luih kadi rupan ipuné. Melah pesan. Tusing mabina-binayan. Yadiastun tiang nak muani tuna, sakéwala tiang marasa ajianga. Rungu.

“Kénkén keneh Bliné? Nyak demen ajak tiang ngayah driki?” Patakonné Luh Kanti sambilang ngipekin déwék tiangé iteh nyampat ring jaba pura.

“Demen Luh,” pasaut tiangé bawak. Lek kenehé sakéwala dot pesan nlektekang muanné Luh Kanti ané tusing taén ngemedin yén tolih. Cara Amanda Manopo artis sinétron demenan tiangé. Sedek ipun nyampat, ngamaling-ngamalingin tiang nyledétin.

“Hmmm... yén Luh Kanti nyak dadi calon kurenan mirib bagia pesan idup tiangé. Kéto masi Mémé Bapa ané kamulan suba ngedotang cucu. Tuuh tiangé masi suba wayah, pasasur tiban. Di buku cacakan muda-mudi suba kinucap nyada, yén kasarang wantah truna tua. Dumadak ja Luh Kanti nyak nerima tresna tiangé yadiastun mara katemu, yapitui tiang tuna makejangan, nanging adané jelema tuah nyidang mautsaha taler nunas m ring Ida Bhatara. Dumogi,” kéto tiang ngomong di tengah atin tiangé padidi.

“Luh, Luh pepes dini ngayah nyampat?”

Luh Kanti nogtogang bongkol sampaté di batarane laut buin nglanturang ngayah mareresik.

“Nggih Bli Wayan. Tiang mula dini maan ngayah nyampat. Liu timpal tiangé dini bareng ngayah. Sakewala tongose maléna. Ada di jeroan, ada di jaba tengah. Tiang di jaba sisi polih duman.”

“Ngudiang ajak liu ngayah, Luh? Ada pamargi apa mirib nganti ajak liu ngawai ngayah dini?” Patakon tiangé cucud.

“Yén karya dong ada dogénan, Bli. Tusing ja lakar kuangan. Ento mawinan tiang ngajak Bli bareng dini. Apang ada ajak tiang magendu wirasa, nuturang unduk indik pasukadukan idupé pidan,” tolih tiang paningalané Luh Kanti kadi madiolas apang tiang marengin ipun ngayah di Pura Dalem.

“Men Luh tusing mulih?”

“Apa alih tiang mulih, Bli. Suba tusing ada ané sandang jagjagin. Rerama suba tusing ada. Kéto masi anak muani ané banget sayangang suba magedi ngalahin tiang ngalih anak luh lénan, ento mawinan tiang dini. Suba sing kuat nyalanin idupé kalaran,” sada makembengan yéh paningalané Luh Kanti. Tambis ulung. Sajan, ulung sakabedik nyrodsod di pipinné sujénan ento.

Tiang ngusap yéh paningalané laut mlekut ragan ipuné. Marasa deres ulung kadi sabeh sasih kauluné, belus tundun tiangé. Tiang milu sebet ningehang apa ane suba kadingehang. Nanging, tiang masi demen wiréh nawang Luh Kanti tusing ngelah tunangan. Atinné suba kadung matatu mirib makelo lakar nyidang seger kadi jatimula. Sajaba tiang ané nyidang dadi tamba ngubadin sahananing sakit ulian tatuné bas dalem. Tiang ané lakar dadi matan ai nyunarin idupné Luh Kanti ané suba makelo kalikub baan petengé dedet. Dedetan teken tileming kapitu.

“Sabar, Luh!” Tegarang tlektekang paningalan Bli Wayané!” Tiang nundén ipun sinambi ngisi buka dua palan ipuné. Ipun seken nlektekang.

“Bli Wayan mula tuna, Luh. Tuna Goba tuna arta brana. Liu ngelah kakirangan. Yén bandingang tekén anak muani elénan apabuin ajak mantan Luhé mirib joh pesan. Sakémaon, Bli nyumekenang ukudan Bliné, wantah Bli ané lakar nyidang ngawaliang bagia Luhé cara i pidan. Bli misadia lakar nerima jelé melah ragan Luhe. Kéto masi, eda Luh sumandangsaya tekén kasujatian tresnan Bliné, taler indik kasumekenan Bliné lakar nadiang Luh praméswari dini, di atin Bliné. Bli sayang ajak Luh,” lantang munyin tiangé ngorahang unduk makejang ané ada di keneh tiangé, pangaptiné apang Luh Kanti nawang tur nerima apa ané suba kaorahang busan.

Luh Kanti nyangetang ngeling. Pakatéltél yéh paningalané ulung tusing nyidang buin natakin. Geluta awak tiangé ané selem mimbuh mokoh. Mirib ipun marasa bagia tekén apa ané orahang tiang. Mirib ipun nerima apa ané dadi pangaptin tiangé.

Sedeng anget magelut, kenehé lakar niman, nadaksara ada anak muani teka.

“Napi kakaryanin nika? Ngudiang tekek magelut di jaba purané? Kadén orin tiang nyampat, dados malah driki macumbu rayu?”

“Sinampura Jero, sinampura. Mangkin titiang ngalanturang ngayah nyampat,” Luh Kanti nguntul.

“Ih.. cai anak lanang, tondén sapantesné cai dini. Mulihang iban cainé!” Anaké lanang bagus ento nundén tiang mulih.

Tiang bingung. Ngudiang Luh Kanti kanti nguntul kéto ngomong ajak anak muani ento? Ngudiang Luh Kanti nyak tundéna kéné kéto? Ngudiang anak muani ngorin tiang apang mulih? Ngudiang tiang tusing baanga bareng ngayah nyampat sambilang nimpalin Luh Kanti? Nyén sujatiné anak lanang bagus ento melah pesan penganggonné? Aken masaput prade agung, udengné songket misi pucuk rejuna nylepit di muncukné. Kéto masi parasné masunar kadi surya rikalaning semeng. Nyansan bingung kenehé, tatkala tiang ngorang lakar mulih, Luh Kanti tusing ngemang.

“Eda mulih, Bli Wayan!”

“Tusing nyidang, Luh. Bli musti mulih. Jero Lanang punika nundén Bli apang mulih. Kéto masi Bli suba kadung majanji tekén Mémé Bapa. Suba imang Galungan, tuah Bli andelanga jumah.”

“Bli tusing sayang ajak tiang? “

“Bli sayang. Sakéwala tuah bli ané ada di jumah. Binjep neked jumah, bli suba musti ka tegalé ngalih busung, nyuh, nangka, muah ané lénan. Kéto masi lakar masang bebungah di sanggah lan ngaé pénjor. Tusing nyidang Bli ngayah nyampat sesai dini ajak Luh.”

Luh Kanti tusing ngarunguang apa ané orahang tiang. Lingné tan parérénan. Ipun ngambul, malaib ngelod ngauhang. Tiang nguber. Di tengah jalan, nadak ada mémé bapa ngaukin déwék tiangé.

“Mai Yan! Mai mulih!” Mémé ngorin tiang mulih.

“Eda nguber anak luh ento. Mai Wayan malipetan mulih. Barengin bapa jumah nglawar,” bapa ngimbuhin.

Tlektekang tiang muanné mémé bapa makenyem girang ngorin tiang mulih. Batis tiangé baat lakar matindakan. Di kenehé tusing lakar ngemang Luh Kanti kanti léb. Kéweh ngalih anak luh jegég buka ipun. Jegég di sisi taler jegég di tengah. Nanging, tiang masi tusing nyidang lakar ngalahin mémé bapa ané kamulan ngantiang tiang. Tuah tiang pianakné adiri. Tuah tiang andelanga jumah. Apabuin cara jani suba imang rainan jagat. Yén tusing ada tiang, sinah mémé bapa lakar kewalahan.

Tiang mabalik kuri ngalih tongos mémé bapa majujuk. Geluta tiang tekén mémé bapa laut gisiangina liman tiangé padum besik. Dandana tiang ajakina mulih. Kénkén kadén rasané, tumbén malénan pesan. Ada rasa ané tusing taén rasaang tiang dugas geluta tekén mémé kalih bapa. Disubané majalan, meled tiang makipekan kuri nolih Luh Kanti. Tingalin tiang uling joh ipun majujuk, makenyem sambilang ngeling. Tiang bareng sebet nanging tetep ngalanturang pajalané.

Mémé bapa tekek ngisiang liman tiangé. Nganti suba paek ajak umahé nadak mémé bapa ilang tan pawangsit. Tiang bingung, kaukin tuang tusing ada masaut. Lakar macelep ka umahé, mara atindakan, nadak ukudan tiangé cara ada ngedetin, cara ada ané ngedeng. Paningalan tiangé tusing nyidang nepukin apa. Ulap. Sunarané bas kaliwat galang kadi sunar suarga ané ada di film-film di bioskop. Tiang tusing nawang ada apa sabenehné. Nyansan bingung kenehé. Takut. Kija lakunanga mémé bapa? Ngudiang mémé bapa nadak ilang? Dadi ati ngalahin tiang disubané tiang suba di arep umahé.

Nyansan makelo nyansan tusing inget. Tusing nawang apa. Ané tawang tiang tuah tiang ngidem. Buka keni aji sasirep, karasayang sirep makelo sajan. Dingeh tiang ramé munyin anak. Ada ngortang anak tabrakan, ada ngortaang piranti kanggén ring sétra, saling sautin saling jemakin bakti utawi banten kalayonsekaran. Samar-samar kekidungan pitra yadnya ngiringang pamargi anaké nyiagayang upakara upacara mirib suba galah lakar nyiramin. Nyansan makelo nyansan ramé dingeh munyin anaké ento. Nyansan ngedénang. Kéto masi munyin enjekan batisé suba cara anak mabalih konsér. Ramé pesan. Magrudugan. Marasa ukudan tiangé ada ané ngusud, ada ané ngisi. Tiang bingung. Munyi-munyiné ento suba nepek di koping tiangé. Tusing kuat tiang ningehang nyansan makelo nyansan ngerasang. Uyut. Empeng. Sakit koping tiangé tan nyidang baan nanggehang. Tiang kedat laut makaukan, “Mé... Paa..!”

Buka jangkrik ketebin. Makejang anaké siep. Nanging tuah apanginangan, suud ento laut pada makraik, magrudugan tuun uling balé dangin. Patikaplug, ada ané labuh. Ada masi ané pegat sandalné. Makejang takut. Pedas dingeh tiang makejang anaké makraik cara karauhan masal. Ané di sisi saling sikut dot ningalin. Tiang nyansan bingung. Tusing nawang apa. Ané tawang tiang tuah ukudan tiangé makaput baan kamen batik lan masaré. Dingeh tiang mémé bapa bareng makraik tur jumujug nyagjagin.

“Cening....!”

Kacang Apit, 22 Oktober 2020


avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati" lan 2019 satua cutet mamurda "Antologi Ling". Ipun nyujur genah sunia Sukra Kliwon Watugunung, 29 Januari 2021.

No comments