Puisi-puisi Kadék Widiadnyani; Pengorbanan

Sumber Gagambaran; joannalucy.blogspot.com

Sanja

 

Dugas ainé suba engseb 

Apaké bli nu inget ipidan raga saling kedék pekenyem 

Saling nutur kemu mai ngalih liang  

Lantas jani  tresna sané baang bli tuara mabukti

 

Jani tresna raga suba ilang palaibang blabar

Ngantosang  suka lan duka 

Di kala atin tiang nu deng pedih 

Ngenehang rasa sakit né tusing ngidaang ngensapang 

 

Ngeling sengi-sengi boya ja

Ané tiang dotang jakan ainé sané engseb ngaba tatu teresna 

Tiang né manusa tidong ja tiang gambelan sané ngidaang 

Kecong kemu mai sakitin bli 

     

Pengorbanan 

 

Samudra niki bakal tiang langkar

Makejang halangan bakal tiang langkar 

Siu jelijih cenik pun bakal tiang neen

Apang midep layang galang 

Pajar ané tan pa adeng dalem ati

 

Manis pinucap suara pajar ipian 

Satmaka déwék niki layang ka pertiwi 

Nu marasa pedih perjuangan puniki

Rong puyung ané dalem urip niki

 

Makejang ten  wénten

Mebekel ipian bes terlalu percaya 

Mula yogya niki amerta sid mercapada 

Paripun dalem amerta ané maya 

Sing dot tiang buin nginget

Indik amerta niki   

     

 

Pelung 

 

Dinané puniki di malun panyingakan bli tiang nolih warna pelung

Suba amonto makeloné enu masih warna ento tusing maganti biru 

Masih enu dogén patuh 

Ujan teka lantas tusing nyak masih warna biru lan pelung mabesikan

 

Dinané puniki maklebeh munyin ngamaang lawat rindu tiang 

Bayun tiang marasa kapanggil ring unduk puniki

Nanging tusing lakar mataanan makelo 

Seduné pireng tiang suba ilang lan puun dadi aon

 

Ten dados nginget warna pelung 

Warna pelung ka dadi saksi pilun tiang ring idupé

Warsa sekading warsa suba tiang liwatin ring undukné

Yén rindu bli titipang tekén tiang wantah mawastan aon 

 

Apa gunané tiang hidup di gumi punika tan pa bli

Dinané mangkin tiang nyurat bang bli, ané tusing ngidaang ngengsapang uli atin tiang  Kadék Widiadnyani
saking Br. Pudeh, Désa Tajun, Kec. Kubutambahan, Kab. Buléléng. Embas pinggal 15 Agustus 2000. Mangkin kuliah ring Universitas Pendidikan Ganésha ngambil Jurusan Bimbingan Konseling. Email: widikadek382@gmail.com.

No comments