Luh, Atoang Bli Meli Dulang!

Olih: Manik Sudra

Sumber Potrekan: nimadesriandani.wordpress.com

Nang Lecir masuk golongan STI alias Suami Takut Istri. Bedik ia sing bani tempal tekén munyin kurenané. Orahina nyakan, nah. Orahina manting, nggih. Kuting manting cawet kurenané, Nang Lecir masih nyak. Yén nuju rahinan, Nang Lecir ané makupuk matanding, kurenané tuah mabelék usak, yén sing kéto mecil HP, yén sing kéto tunggang-tungging senam di natah umahné macelana léjing ngepet.

Nuju odalan gedé di Pura Kawitané, cara biasané Nang Lecir maan tugas matanding. Uli semengan ia suba ka peken meli bunga, meli buah-buahan, kanti nyait canang masih Nang Lecir. Uli di Pura Kawitané, ia koné jani maan duman ngaé banten tebasan.

Nanging lacur, rikala nyemak dulang di lenggatané, dulangé totonan tepukina suba amah tetani. Dasdasan pegat pagisian dulangé rotrot tetani.

Nepukin dulangné amah tetani, makeneh ia lakar meli dulang anyar ka peken.

“Luh atoang bli pesu nah.”

“Pesu kija Bli?”

“Meli dulang Luh.”

“Adi icang ajakin Bli. Pedidi ja Bli majalan kemu, kénkén?”

“Anu Bli sing biasa meli dulang pedidi.”

“Makané purukin uli jani meli dulang pedidi. Men dulangé ané pidan kija?”

“Amah tetani Luh. Harus ganti aji dulang baru.”

“Mih, to sing dadi uleh-ulehang malu?”

“Kénkénang carané nguleh-ulehang Luh? Suba kanti telah amah tetani. Buina tusing juari ngaba dulang kakéto ka pura.”

“Pedidi dogén meli. Masak meli dulang nagih atoang. Icang nu sibuk senam, pang langsing awak tiangé. Sing demen Bli nepuk kurenan leh?” kurenané mamunyi nengkik.

Butuhné Nang Lecir prajani kisut mara dengkika tekén kurenané. Kisah-kisah Nang Lecir ka kamarné ngungkabang lemari, nyemak pipis di betén lepit-lepitan bajuné.

Sambilanga ngaba pipis, ia pesu nengokin kurenané. Tepukina kurenané tunggang-tungging senam di natahné macelana ngepet kanti ngenah glendag-glendugan awakné. Apabuin tepukina baong kurenané belus misi pelih. Pihhh ber bangun buluné...

Buin kisah-kisah Nang Lecir maakin kurenané.

“Luh!”

“Apa buin? Bli sing nawang icang nu sibuk?” kurenané nengkik. Nyajaang maklisutan butuhné Nang Lecir.

“Anu.. a... anu Luh?”

“Anu kenapa? Bani anun Bliné tendang icang? Aéng getap Bliné dadi muani, meli dulang pedidi dogen tusing bani.”

Baanga munyi kéto, bibihné Nang Lecir caket.

Sakéwala, yadiastun Nang Lecir golongan STI, nanging di sisi ia masih agak ames. Demen ngalih ané prai-prai.

Inget ia tekén I Yayuk, janda muda anak satu paak umahné. Macuet Nang Lecir nyemak HP ka kamarné, laut morahan tekén kurenané: Bli majalan Luh.

Kurenané tusing masaut ulian enu iteh senam di natahné.

Sing dadi adéngan ia ngilut gas montorné. Ilid cunguh kurenané, montorné dongkraka di malun sekolahané. Nang Lecir nyeluk HP, laut nga-WA I Yayuk.

“Yuk, Yayuk sibuk jani?”

Tusing ada 30 detik, saget WA-né Nang Lecir suba bacana tekén I Yayuk.

“Tusing Bli, kenapa kéto Bli?”

“Anu Yuk, dulang bliné di jumah amah tetani. Bli sing nyidaang nanding tebasan. Nyak Yayuk ngatoang bli meli dulang?”

“Jani Bli?”

“Ae jani Yuk.”

“Tiang ondén kayeh Bli.”

“Ah sing perlu kayeh Yuk. Mai bli suba ngantiang di malun sekolahané. Nyanan suud meli dulang Bli rencana ngajak Yayuk mandus ka kolam renang di hotél.”

“Ajak dua dogén Bli? Men Mbok Luh sing ajak?”

“Ajak dua dogén Yuk, Bli dot rileks ajak Yayuk. Mbok Luh nu sibuk, sing nyidaang milu.”

“Men nyanan Mbok Luh sing ya gedeg?”

“Nang do ja oranga ajak Mbok Luh. Né kan rahasia iraga jak dua Yuk.”

“Adi misi rahasia? Tiang takut Bli, nyanan ulian tiang rumah tangga Bliné berantakan.”

“Ngujang takut Yuk, santai dogen ajak Bli. Né rahasia. Tusing lakar ada ané nawang.”

“Tiang sing bani Bli.”

“Ayuk, Bli ngidih olas, isinin ja keneh Bliné Yuk.”

“Auk, tiang sing nyak Bli.”

“Aduh, Ayuk, Bli sing ada maksud kénkén-kénkén, Bli cuma menawarkan sesuatu yang terbaik untuk Ayuk.”

“Sing Bli.”

“Nah lamun kéto, lakar baang Bli uang transport. Kuda Yayuk nangih? 500 ribu? Lakar baang cash.”

“Sing Bli.”

“Nah lamun kéto lakar imbuhin dadi 1 juta, Yayuk nyak?”

“Éh Bli, Bli lakar meli dulang apa lakar ngalih kolam renang hotél? Di kolam renang hotélé ada anak ngadep dulang?”

Mara ukananga balesa WA-né I Yayuk, sagetan foto profilné I Yayuk ilang, magenti lingkaran putih.

Ndasbedag, Nang Lecir kena blokir.   

 


No comments