Mandor Bawak

Olih: Agung Wiyat S. Ardhi

 

Gagambaran Manik Sudra

Pragina Pangarep: 

1.      Pan Buana

pemborong, 36 tiban 

2.      Putu Brata

mandor, adegé bawak, 34 tiban 

3.      Ni Sutri

buruh, jegég, 21 tiban 

4.      Mudira

buruh, kurenan Ni Sutri, 24 tiban, bagus

5.      Jro Wayahan

panglingsir, 47 tiban. 

6.      Jro Alit

prajuru désa, ganggas, 38 tiban

 

Sargah Kaping Siki 

Ring kamar tamu umahné Pan Buana. Sahanan barang sané wénten ring kamaré punika mapangharga mael. Barangé becik-becik, maciri umah anak sugih, sakéwanten genahné mabladuran. Betén, wénten plalianan raré mabrarakan tan parunguan. Putu Brata macelep saking jelanané ring ajeng, saab-seeb, manyambrama, sakéwanten ten wénten nyaurin. Ipun ngambil plalianan éléktronik sané maura betén, kaidupang, kéwanten ten nyak idup. 

Putu Brata

Amoné luung barangé, jeg awaga ngejang. (Mréksa plalianan pesawat ruang angkasa). Biihh, telah pegat kabelné, sinah amah bikul. Aduh baturainné béncél. Sembrono san jlemané ené. Liu ja ngelah pipis, kéwala otaké nol. Né buin, ada unduk kamar tamu mabladuran buka kéné cara kapal bencah. Né, anduk belus di duur TVné. Baju kaos apek, cawet daki di duur sofané, biihh. jijik aku. 

Pan Buana sané ngelahang umahé punika ngranjing saking jelanan di uri.  Putu Brata tan rungu, kadung ngutak-utikin plalianan sané mael-mael punika. 

Pan Buana

Yiihh Putu Brata. Suba uli tuni dini? 

Putu Brata

Suba Beli. Dadi bani nyuwungin umahé buka kéné? Amoné barangé makacakan luung-luung, sing sumangsaya kapalingan? 

Pan Buana

Ah, barang tuara maaji, anggona apa malingé mamaling barang rongsokan. Ento, apa plali Putu? 

Putu Brata

Né, apa adanné ené Beli? (Ngédéngang plalianan éléktronik ané nu gisianga) Ngudiang barang mael kéné jag jlepotaang? 

Pan Buana

Apa mael, barang jelék, buatan dalam negeri. I Gedé, pianaké, ia sing pesan demen tekén barang buatan dalam negeri 

Putu Brata

Béh, agem Beliné, sesukat sugihé jani. Sing dadi iraga tuara ngajiang pagaé putra-putra Bangsa Indonésia. Yén sing kanggoanga, tiang nyuang nah.

Pan Buana

Aluh bibih Putuné makemikan, jag nagih nyuang. Ento, tivi kaler pondong aba mulih mu. Anu, sanggah suba ngelah jumah? Yén tondén, ento sanggah Beliné maukir maprada, tingting kisidang aba ka umah Putuné mu. 

Putu Brata

Béh tenget Beliné. Bantas barang rongsokan buka kéné, sing dadi idih, kalingké tivi kaler, apabuin sanggah maukir maprada, méh belah prajani bol beliné. (Negak di korsiné). Men kénkén unduk borongané Beli? 

Pan Buana

Bérés. Sing ada ané sing bérés yén boss turun  tangan (Negak mapapasan ajak Putu Brata

Putu Brata

Jenis borongané, apa Beli?

Pan Buana

Ruang belajar SMP dua lantai masing-masing  empat lokal, lengkap teked mobilérné 

Putu Brata

Boss mula hébat

Pan Buana

Tugas Putuné jani, ngalih buruh. Sejabaning tukang pangarep, yén maan apang liunan ané luh-luh. Alih di désa-désa, terutama di désan iragané, apang sing liunan tuntutan, kéwala apang ngenah iraga nulungin .

Putu Brata

Cocok boss. Né mara otak canggih. Jlema belog dija bani lakar nuntut. Nah tiang lakar majalan jani. (Matindakan lakar magedi)

Pan Buana

Ento apa tatad Putu. Kambuh kliptomaniné.

Putu Brata  

Yiihh engsap. (Ngentugang plaliané betén). Cupar san jlemané. 

Wénten suaran gending gegilakan 

 

Sargah Kaping Kalih 

Balé dauh. Ring bataran baléné, I Mudira sedekan munduhang prabot jagi baktana magaé. Prabotné kawadahin kampil. Seming goban I Mudirané riantukan ipun gelem pepedan saking dibi sandé. Rauh Ni Sutri, kurenanipuné, néngténg rantang mawadah tas krésék, jangkep rauh isinnyané, pinaka bekelnyané majalan magaé rahinané mangkin. 

Ni Sutri

Beli, ngoyong ja Beli jumah, da magaé acepok, tiang ngorahang sig Pak Mandoré.

Mudira

Sirahé kebut-kebut, basangé klias-klies, cara maid ngorahin pules. Kéwala kopingé tipis, sing bisa ningehang munyi kasar. Yén jag aliha maakin mandoré maimbuh mamisuh ngubat-abit, tudang-tuding, aéng lek atiné. 

Ni Sutri

Mandor bawak, basangné alengkat sing dadi ajak mapangrasa jlema, sing ngelah perikemanusiaan. Buruh gelem paksana orahina magaé. 

Cicingé ngongkong diwangan, Putu Brata rauh natad tas. 

Putu Brata

Mudira, maan ngulehang ngalihang buruh buin slaé, buruh luh-luh. Liu san kuangan buruh. 

Mudira

Nyén men alih tiang Beli Putu. Bungut tiangé bungut mangkug, nyén sing ada ngugu munyin tiangé. 

Ni Sutri

Di samping ento, tongos magaéné joh pesan, laut buruhé majalan uli dini. Mirib, yén jemputa ja baan montor proyéké, aluhan buin abedik. Yén sing kéto, baang anaké tambahan ongkos kendaraan, Beli. 

Putu Brata

Apa, nyai nuntut ongkos kendaraan, kéto? Biihh, aéngan kin pegawé negeri keneh nyainé. Masan gumi sayah kéné, krisis, maan magaé dogén patutné suba anggon legan keneh. Da mangid-mangid nah. Otaké anggon makeneh, da dakin basangé anggona makeneh, nah. 

Mudira

Yén tiang anggon Beli nyama tiwas tur belog, suba ja jag basangé ané anggon dasar makeneh. Kéwala nyak bantas sing makenta, lega suba keneh tiangé. Lén Beli Putu anak duweg, disubané wareg basang Beliné, nu Beli makita nyimpen, pang madugdug kesugihan Beliné, sing telah baan Beli nahar pitung turunan, yadiastu buruh Beliné berag makenta nandang kalaran aidupan, berag cégréh cara gerang, kodag masi baan beli ngorok. 

Putu Berata

Yiihh, nyén ngorahin dadi jlema belog, nyén ngorahin dadi jlema tiwas. Da mekejang anaké ubat-abita. Pokokné, lamun kanggoang majalan ka proyék pp, nu magaé. Lamun sing, boréh kayu... cat. Alihang ibané gaé di tongosé lénan, apang nyidaang nyimpen belian baas akarung awai.

Ni Sutri

Beli Tu, da ja tiang pecata, kéwala tiang sing nyidaang lakar ngalihang buruh buin. 

Putu Brata

Kéto naké, Beli suba masang plakat buka kéné. (Mesuang kertas magulung uli tasné lantas kakebatang). Pengumumané ené suba témpélang Beli sabilang bucu. Nyén ja ingin maju, perlu gaé, apang mendaftar sig Beliné. Bantas ento dogén orahin timpal-timpalé. (Putu Brata nyelepang plakaté ka tasné, madab-daban lakar magedi). 

Ni Sutri

(Nyagagin Putu Brata). Bli Putu, kurenan tiangé uli dibi nyakitang basang. nyakitang sirah. 

Putu Brata

Kal nglengit sing magaé, kéto? Béh, belum mati. Pengeng gigis, pulesang, sakit basang gigis, dengkulang. Yén terus kéto, buin pidan lakar maju dadi jlema, buin pidan lakar maju Indonésiané. Harus magaé. Proyéké ené, sing dadi kasép pragatné. (Magedi tan papamit, ngringking). 

Ni Sutri

Kéné suba, tumbuhé dadi jlema belog maimbuh tiwas, mekejang ngupet, mekejang nganistaang. Né aget tondén ngelah pianak. Buin pidan, kayangé ngelah pianak, pasti mawuwuh-wuwuh pakéwehé teka. 

Mudira

Yén suba ngelah pianak, semangat magaéné pasti meningkat. Dulurin baan bhaktiné satulusa majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Washa. Yén suba kéto, pasti iraga lakar nyidaang miara pianaké, nyekolahang, apang sing belog cara reramanné. Cutetné, dinané jani apang luungan tekén dinané dibi, dinané buin mani apang luungan tekén dinané jani. 

Ni Sutri

Tiang sing taén engsap nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi, apang iraga nemuang kerta rahajeng, dirgahayu, dirgayusa. (Heneng) Suba tengai, Beli kénkén....? 

Mudira

Lan, lakar angsehang Beli majalan. 

Suaran tabuh lelambatan. 

 

Sargah Kaping Tiga 

Ring sekretariat proyékné Pan Buana. Wénten korsi tiing asetél. Ring bucu, wénten méja kayu jangkep rauh korsinné. Duur méjané wénten mesin ketik miwah map-map. Ring témboké ring ajeng, ring samping jendélané, wénten plakat mamlisan:

Pengumuman

Ddicari buruh bangunan sebanyak-banyaknya. Diutamakan yang wanita.

Sanggup bekerja keras, kreatif dan inovatif.

Yang berminat agar mendaftaar pada Bapak Putu Brata. 

Sampun soré duk punika, sawetara pukul 4. Ring sekretariat suung pisan, ten wénten pegawénné Pan Buana majlawatan. Raiuh Jro Wayahan kasarengin Jro Alit, ngadeg ring arepan sekretariaté.

Jro Wayahan

Di tongosné magaé sing ada, dini masi sing ada. Kija ya kalahina baan bossné ené? 

Jro Alit

Mandorné masi ten wénten.

Jro Wayahan

Mula nasibné Pan Buana luung. Ipidan, dugasé ia nu dadi panglentiran, jag sing siep-siep idihina pipis, dong nyilih ngorahang, kéwala sing taén nyak ngulihang.

Jro Alit

Tan pasangkan, ipun jag dados pemborong berhasil mangkin. Boronganné setata wewangunan sané mageng. (Matolihan) Nah, niki napi ipun rauh sareng Putu Brata.

Pan Buana

Yiihh, Jroné sareng kalih, lédangang, kanggéang ten wénten genah malinggih.

Jro Wayahan

Dini, saja sing ngelah genah malinggih. Dingeh ortané, di kota, suba koné Pan Buana ngelah balé matingkat.

Pan Buana

Inggih, kéwanten wénten. Ajin tiwasé kanggéang bantas saté kambing.

Jro Alit

Ngelah dogé Pan Buana, enu dogén sabukné kéto. (Nundikin Putu Brata) Né, Tu Brata kénkén, nyak maangkaban bedik? 

Putu Brata

Napi maangkaban, tileh ja bawak éndép buka kéné.

Jro Alit

(Sambilanga kedék) Sing, maksudné di bidang ekonomi. 

Putu Brata

Ten, kantun  ja nunas ring bossé, (Nudingang Pan Buana antuk inan lima)

Jro Wayahan

Né, Pan Buana ajak Putu, teka uli dija, maileh-ilehan alihin mara tepuk. 

Pan Buana

Tiang rauh saking ngecék bahan-bahané. Patutné kali mangkin sampun rauh, nembé kasép pisan. 

Putu Brata

(Makesiab) Yiihh, nyén ngisinin tanda X plakaté 

Jro Wayahan

(Ngwacén tulisané) Nyén masang kéné dini? 

Putu Brata

Tiang. Tuni ten madaging tanda silang. Yén séntimen kin jlemanné, jlemané arepin. Boléh iri, sawiréh Tu Brata suksés. (Ngedig tangkahné). Tu Brata ngelah nyali. Nyén ja, yadiastun awakné amun gajahé, magetih adanu matulang waja, rangkep mirib angkihanné, Tu Brata sing lakar makirig (Terus ngedigin tangkahné padidi). Ané kéné ené, nyekjek tendas adanné, nyekjek hak azasi, sing ngelah toleransi, sing nawang partisipasi apabuin.... kontrasépsi. 

Jro Alit

Tu, eda ngawag mesuang munyi. Anaké ané mapaawakan gedé, bisa salah tampi ningehang raos Putuné. Yén tiang sing nyak lakar ngrusak pagelahan anak lén, apabuin ulihan sing ada sangkut pautné kin tiang. 

Putu Brata

Sampunang Jroné tersinggung. Niki, pengumuman penting niki, menyangkut kepentingan umum, témpélang tiang ring tempat umum. Amoné luung plakaté, kodag baana nyilangin. (Ngusapin tanda silangé baan limanné. Marasa matadah belus, lantas limanné kedusina) Biihh, tain cicing anggona molés, amah temah. 

I Mudira ajak kurenanné rauh. Putu Brata prajani nuding sang wawu rauh 

Nah, né ia teka. Cai suba, nyai suba, pasti, ané masekaa molésin plakaté baan tain cicing. (Matur ring Jro Makalihan). Tuni, niki sampun sané macem-macem kin tiang. Pokokné sing ada lénan, cai suba. (Putu Brata nyekuk baong I Mudirané

Jro Wayahan

(Ngedeng Tu Brata) Kénkén né, sing karuan unduk, jag suba nagih nyagur timpal. 

Putu Brata

Sampun pasti ipun. Wawu ten dagingin tiang tuntutanipuné, plakat tiangé polésina tain cicing. (Makipekan tur nuding I Mudira) Cicing nyaman cainé aahh.

Jro Wayahan

Endén malu Putu. Sang widnyan tan mahyun amojaraken salwiring karna sula. Anaké pradnyan sing nyak mesuang raos ané nyakitin koping. Kéto ja ujar sastrané. Putu anak duweg, plapanin ngraos, Tu. 

Ni Sutri

Sampun biasa, kasar-kasar san raosné. Biasanné madaging cicing ngamah tai, panak ubuhan.

Jro Wayahan

(nakénin I Mudira) Dira, saja cai molésin plakaté ento baan tain cicing? 

Mudira

(Kebilbil, jejeh) Nggih, ti... ti... tiang sampun.

Jro Wayahan

Ngudiang cai nyemak gaé ané sigug buka kéto.

Ni Sutri

Sampun ten wéhin tiang molésin antuk tain cicing. ‘Da tain cicing anggona, Bli, kanggoang tain sampi’. Minab ten polih ipun ngrereh tain sampi, tain cicing durus anggéna. 

Pan Buana

Tain sampi, tain cicing patuh. Menghina mandor, patuh tekén menghina boss. Kénkén kenehé. 

Jro Wayahan

Sujatinné, apa dasar iyegé ené? (Patakonné katuju ring I Mudira

Mudira

Tiang nagih pecata kin Blitu Brata.

Putu Brata

Terus terang, betul. Masak kécé buka kéné nuntut macem-macem

Jro Alit

Apa tuntutan cainé, Dira?

Mudira

Niki, panyeroané, kurenan tiangé, nuntut ongkos kendaraan, duaning buruhé bas doh mamargi ka proyék 

Pan Buana

(Makesiab) Bah, kadén suba masuk itungan to, Putu. Sing baang Putu buruhé ongkos kendaraanné? 

Putu Brata

(Kebilbil) Boss, né kan urusan intern, rahasia perusahaan. Ngudiang ané kéné dini raosang 

Mudira

Naahh, ketara, prajani nuké anyud, patigrapé. Suba uli mekelo dadi ahli kebatinan, Beli Putu? 

Ni Sutri

Semangat juang Beli Putuné tinggi san, juang-juanga hak timpalé. Pantes suba sing ada anak nemenin. Pisaga selat témbok duga baan Beli nguluk-uluk. Tiang nunas icaang apang Beli Putu sing mati-mati aidupan. 

Pan Buana

Béh, sing madaya. Beneh baang motor proyék anggon nyemput buruhé, sing taén nyak tampina. ‘Motor pepesan usak, kereng mogok, ongkos kendaraan baang’, pragat kénten pajaripuné ring tiang. Né, Mudira ajak I Luh, dong sing taén baanga ongkos kendaraan? 

Ni Sutri

Mekejang buruhé sing ada baanga.

Jro Alit

Béh, né Tu Brata ngelah proyék tandingan, beneh jag ngamokohang dogén. Buruhé berag cégréh, naka mati naka idup, sing suba taén runguanga. 

Jro Wayahan

Tu, yén Putu ngamanggehang tata managemen, suba pelih san tindakan Putuné. Buruhé ané  umahné joh, lantas majalan ka proyék, atenga bayunné telah di jalan. Artinné tuah atenga sisan bayunné anggona magarapan. Yén suba kéto, dija lakar nyidaang nincapang asil, meningkatkan produktivitas, apabuin meningkatkan kualitas. Pamuput, rentabilitas perusahaan pasti sayan medikang.

Ni Sutri

Napi malih buruhé sedekan gelem, masi paksana orahina magaé, sekadi kurenan tiangé puniki. 

Jro Alit

Beneh seming san. Ento, suba gelem, da ja magaé.

Mudira

Koping tiangé tipis. Nika Pak Mandor Bawak, kereng ngacuh mesuang munyi, kasar-kasar, ten ngitungang buruh gelem, pragat nagih mecat.

Jro Wayahan

Né né kéné. Pan Buana. Pan Buana patuté ané paling bertanggungjawab tekéning kondisi kerja dini apang sida buruhé trepti, raharja. Yén ada buruh gelem, cara I Mudira, lantas paksa ia megaé, dija lakar nyidaang magaé seken.

Pan Buana

Tiang uning. Sampun serahang tiang indiké punika ring mandor tiangé, Tu Brata.

Ni Sutri

Blitu Brata, tiing petung mentik kapal.

Mudira

Apa ento Luh?

Nu Sutri

Ngalih untung nyekit timpal 

Jro Wayahan

Ngelah gén wewangsalan. Yén alih benehné, yén ada buruh gelem perlu maubad, Pan Buana patutné ngemaang prabéa. Yén suba seger, masi Pan Buana ané lakar nganggo.

Jro Alit

Yén suba kéto, buruhé sayan hormat kin Pan Buana. Apa préntahang Pan Buana pasti laksanaanga.

Jro Wayahan

Saling ajiang. Kesatuan kerja di tongosé magaé perlu san. I semut anggon wimba, setata gotong-royong rikala nglaksanaang gaé, mekejang pragat pada lasia. Yén suba kéto, nyén lakar maan duman ageté, masi Pan Buana, masi Putu Brata. 

Pan Buana

(Nundikin Putu Brata ané ngun tul cara siap matatu di baong) Tu, nu Putu demen magaé dini? 

Putu Brata

Ngidih pelih tiang, Beli

Pan Buana

Kéné tingkah Putuné sing ngajiang boss, ulihan lobané kaliwat, asin plakat Putuné olésina tain cicing. Ento aget, sing bibih Putuné olésina. 

Jro Wayahan

Masang plakat pengumuman buka kéto sing dadi ngawag-awag. 

Jro Alit

Liu pesan krama désané keberatan sawiréh Putu ngawag masang plakat. Di témbok Purané, di Palinggih Catur Buana, di angkul-angkul paumahan kramané ulihan Putu sing masadok, ditu Putu némpélang plakat pengumuman, ento mencemarkan lingkungan adanné. Ento mawinan tiang ngiring Jro Wayahan ngruruh Pan Buana ajak Putu Brata, ngorahang unduk kaberatan krama désané 

Jro Wayahan

Saja Putu, ajak mekejang mabuat apang lingkungané asri lan lestari. Jalan utsahayang ajak mekejang. 

Wénten suaran gong semarpagulingan nabuhang Tabuh Gari ciri sandiwarané sampun puput.

Bhadrika Ashrama Keramas; 02 Juni 1989.

Kaparipurnayang rikala warsa anyar 01-01-2013 

 

No comments