Puisi Arthanegara; Gaguritan Pianak Bendéga

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Gaguritan Pianak Bendéga

 

jéning wengi sampun medal rainané mangkin

sang bendéga raris ngrauhin peraun ipun

marérod mapinunas swétjan widhi

njeladjah segara biru

ngereh tatedan anggén somah pianak ipun

 

inggih punika karjan ipun sawai-wai

saantukan ipun sajuakti lédang

saantukan ipun sajuakti nresnin djagat druwéné

 

sang bendésa medal

mairingan pudja rahaju somah pianak ipun

ipianak njagdjag raris matakén

-bapa, bapan titiang

bapa lunga kidja?

 

i mémé raris engsek, ngajat batara sagara

-ratu, ratu déwan sagara

makudang taun papa puniki 

ngrauhin pandjak druwéné?

 

asapunika karjan ipun sawai-wai

asapunika karjan ipun sawai-wai

 

sang bendéga sané marérod ring sagarané biru 

kapantigang antuk ombaké sané magulung-gulung

  

tur panes surja sané tan sida-sida 

nanging ipun tetep pageh 

saantukan ipun sajuakti lédang 

saantukan ipun sajuakti nresnin djagat druwéné

raris, jéning surja sampun medal ring sisi kangin 

sang bendéga budal makta suétjan widhi

somah ipun matakén ring manah ipun

tur pianak ipun njagdjagin liang matakén 

-bapa, wénten redjeki rainané mangkin?

  

sanggar olég tambulilingan

 

 

 

No comments