Puisi-puisi I Gdé Nyana Kesuma; Liangé di Layangan

Sumber Potrekan; pixabay.com
Kéweh

 

Kéweh saja 

Kéweh pesan misi pesaja

Yén sing runguang 

Pelihé kaliwat 

Yén runguang masih tusing pantes

Iraga tusing ngelah ageman di duur

Kéweh makita ngoraang kéweh dogén

Kéné tusing dadi

Nyalih ané kéto 

Nyangetang tusing dadi

Kéwala kasujatiané tusing maarti

Ané nombang sai nungkasin

Ané katombang stata tinut

Patut tekén piteket

Mirib nungkalik suba 

Mirib ené saja

Panglimbak guminé

Kaliuga

 

 

Liangé di Layangan

 

Kebus bara sinar matan ainé

Kulité kadisara puun

Uli putih kedas

Jani suba ngangsan selem

Tamis nuju badeng sengeh

Ulian ngalih liang

Liang ané utama 

Dipanglimbak jamané jani

Ngalimurang manahé lara

Ulian marérén magaé

Ulian panglimbak virusé

Tuah ené dogén liangé jani

Ngeberang layangan

Kanti belus mapeluh

Kanti telah lemahé maganti peteng

Kanti telah petengé maganti lemah

Liangé tan kadi-kadi

Yening suba maan malayangan

 

 

Patinget

 

Uli limang dina suba 

Tusing ada sawat

Tusing ada narawang

Gadabang tusing ngidang

Apa buin rasayang

Ampehané kéweh ngalih

Minab Ida sirep

Mararaian ulian suba ngangsan telah

Masané maliang-liang

Suba ada patinget 

Ada ané edot ngusak-asik

Agem-ageman agama Baliné

Dong ento jani suluhin

Eda nengil

Cara kebo mabalih gong

Tindakang batisé

Jalanang paminehé

Mogi sida jagat Bali 

Ajeg lan lestari

 

 

Malayangan

 

Ulurang indriané

Kedetang adéng-adéngin

Nuju pangrauh Sang Hyang Bayu

Liangé suba pasti bakat

Kanti tusing kena baan ngorahang

Digantiné makeber tegeh

Kenyelé ngréré menék

Tusing ja taén marasa

Ulian liangé suba bakat

Satondéné ento liu ané patutang

Ngalih lakar madéwasa

Meli tali madéwasa

Ngakit madéwasa

Kanti nukub madéwasa

Apang sinah melah keberané

Kéto suba tetujoné

Ada tradisiné 

Madan malayangan


I Gdé Nyana Kesuma
magenah ring Br. Yéhtengah, Kelusa, Payangan, Gianyar, prasida kahubungin ring email: nyanakesuma10@yahoo.com.

No comments