Satua I Bulan Kuning

Sumber Gagambaran; pixabay.com

Nah, ada anak luh balu mapungkusan Mén Balu. Ia ngubu di sisin alasé, gagaénné sai-sai ngalih paku, adep-adepa ka désa. 
Kacrita sedek purnama suba sanja, Mén Balu enu koné di tengah alasé kesul-kesul di beté ngalih paku. Tondén matengah sokné mjsi paku, laut dingeha koné ling anak cerik, lantas sengsenganga koné kupingné. Pedas lantas baana tibaan tongos anaké cerik ngeling, kaja kangin uli tongosné ngalih paku.
”Nyén sih ngelah anaké cerik ento ngeling? Tegarang ja bakal delokin kema.” Kéto kenehné Mén Balu, lantas ia majalan. Mara ja neked ditu, maclekes koné mendep anaké cerik ento. 
Anaké cerik ento luh, sawatara ada jenenga matuuh petang tiban. Matakon Mén Balu, ”Cening-cening, cening nyén adané, nyén ngelah panakné?”
Masaut anaké cenik, ”Ten tawang nika.”
”Men Cening nyén kajak mai?”
”Ten tawang nika.” Sabilang takonina anaké cerik, begbeg pesaurné, ten tawang dogén. Déning kéto kapiolasang koné kenehné Mén Balu, lantas anaké cerik ento ajakina ka kubunné.
”Cening, lan ka kubun Méméné lan ning, ditu nongos ajak Mémé!”
Nyak koné anaké cerik ento, lantas ajaka koné anaké cerik ento ka kubunné, tur lantas anggona panak, kaukina I Bulan Kuning. 
Kacrita buin maninné Mén Balu lakar ka désa ngadep paku, ngomong koné ia tekén pianakné, ”Cening Bulan Kuning, Mémé ka désa ngadep paku, nyen Cening da nyen kija-kija. Lamun, takut dini padidiin, jumahan metén abeté tongosang ibané, kancing jlanané!”
”Nggih Mémé.”
Suba kéto majalan lantas Mén Balu nyuun paku, I Bulan Kuning lantas kumah metén makancing jlanan. 
Kacrita mara dauh telu, teka lantas Mén Balu, ”Cening Bulan Kuning.”
”Tiang Mémé.”
”Mai pesuang ibané, ené gapgapan.” Memesu koné I Bulan Kuning. Béh, aéng koné kendelné I Bulan mara gapgapina jaja tekén méménné. Suba kéto ka paon koné lantas Mén Balu nyakan. Suba lebeng nasinné, lantas madaar.
Nyanan lingsirné kalahina koné I Bulang Kuning tekén méménné. Kéto dogén gegaénné Mén Balu sai-sai, kanti I Bulan Kuning bajang. 
Kacrita sedek dina anu, dadi tumbén koné I Bulan Kuning nagih nutug méménné ka alasé ngalih paku. Suba tusing baanga, masi kedeh kenehné koné I Bulang Kuning nagih milu. Dadi ajaka koné lantas ia, ngaba sok pada mabesik. 
Di subanné neked di alasé, katungkul pada itep ngalih paku, dadi Mén Balu tusing lingu koné tekén pianak, ngansan mejoh-johan koné, nganti pada ilid. I Bulan Kuning nu dogén koné ngatengahang, kanti joh pesan tekén tongos méménné. 
Nah di subanné bek sokné Mén Balu misi paku, mara makita mulih, ditu koné mara makebiah nyetné inget tekén pianak. ”Béh, dija né I Cening? Cening, Cening, Cening Bulan Kuning!” Nganti sesek koné kakolonganné kauk-kauk, sing koné masi masaut pianakné. Asing bet ané paek-paekan ditu suba sabsaba tekén Mén Balu, masih tusing koné tepukina pianakné. Ngeling koné lantas ia sambilanga ngalih-ngalihan I Bulan Kuning. 
Kacrita I Bulan Kuning paling pajalané nglaku-laku di tengah alasé, nepukin lantas ia goa linggah tur dalem pesan. Ditu di bungut goané koné ia marérén, ngeling nyambat-nyambat mémé. 
Critané goané ento umah rangsasa. Ngembo koné lantas rangsasané, mara ngadek bon jlema, ”Manusa bona, nyén bani clapat-clapat mai? Bakal kretek tulangné nguda-nguda.” 
Mara kéto rangsasané, apa ngejer koné lantas awakné I Bulan Kuning makaukud. Mara ja ukana malaib, lantas mamesu koné I Rangsasa uli goané, nakep I Bulang Kuning. Makiayangan koné latas I Bulang Kuning ngeling. ”Mendep cucu mendep, da cucu ngeling!” Encong-enconganga koné lantas I Bulan Kuning tekén I Rangsasa. ”Sayang cucu sayang.” Kéto abetné Rangsasa, lantas I Bulang Kuning ajaka ka tengah goané.
Makacakan koné tulang jlemané ditu tingalina tekén I Bulang Kuning. Nyumingkinang koné ngejer awak I Bulang Kuningé mara nepukin tulang jlema makacakan ditu. Matakon I Bulang Kuning, ”Kaki, kaki, bakal kénkénang tiang kaki?" ”Sing, kaki sing ngéngkénang apa cucu, cucu sayangan kaki. Dini cucu nongos bareng ajak kaki. Nah mai malu cucu madaar bareng kaki!” Ajaka lantas I Bulan Kuning ka paon. Mara tingalina amah-amahan I Rangsasané, seneb koné basangné I Bulan Kuning. Wiréh bénné, céléng muah kidang makejang enu mabesik-besikan. Dadi tusing koné I Bulan Kuning bareng madaar, ngorahang basangné suba betek. 
Kacrita mani semenganné, mara bangun koné I Bulan Kuning suba ngeling, déning inget tekén kalacuranné dadi jlema. Matakon lantas I Rangsasa. 
”Nyai Bulan Kuning, ngapirpir edon kesuna, manguda nyai mangeling? Tiang mangipi gelut truna.” 
”Talin céngcéng talin kempul, talin kendang di punapi, bungan sandat bungan camplung, bungan sémpol nagasari, ada andap ada landung ané cébol ajak mati.” 
Suba jena kéto, ngomong I Rangsasa, ”Cucu Bulan Kuning, jumah cucu keneng-kenengin, kaki luas ngalihang cucu dedaaran, kéné tusing kanggoang dedaaran kakiné. ”
”Nggih kaki. ” Majalan koné lantas I Rangsasa. 
Tondén ada adauh I Rangsasa magedi, suba teka koné ia ngaba kidang. ”Né cucu bé, kema lebengin padidian! Kaki tra bisa nglebengin. To di paon, bakal basa magenep ditu suba ada.” 
”Kaki, kéné bé dogén alihang kaki, bé dogén daar tiang? Sing alihang anaké tiang baas?”
”Nah alihanga jani cucu baas.” Luas koné jani buin I Rangsasa ngaba baas. Nyakan koné lantas I Bulang Kuning muah ngaé daarang nasi. 
Kacrita makelo koné suba I Bulang Kuning nongos sig goan Rangsasané tur sayanganga pesan, asing kitaanga baanga. Yan ané tusing ada ditu tagiha, alihanga, muah asing takonanga orahina. 
I Rangsasa ngelah koné ia manik telung soroh, manik api, manik yéh muah manik angin, makejang magantung-gantung di luananné medem. Ento koné takonanga tekén I Bulan Kuning, “Kaki, Kaki apa ento paglayut di luanan pasarén kakiné?”
”Manik ento cucu, ané tanggu kangin manik api, ané di tengah manik yéh, ané tau kauh manik angin.”
”Anggon kaki gena nika maniké ento?”
“Nah ento manik apiné, saluiring entungina ia dadi puun, manik yéhé, yan entungang dadi blabar, manik anginé dadi angin baret.” 
Kacrita jani nuju I Rangsasa luas ngalih amah, apa jemaka koné lantas maniké maketelu ento tekén I Bulan Kuning, tur lantas ia malaib. Nota koné tekén I Rangsasa, lantas I Bulan Kuning ubera. Ngangsarang dogén koné palaibné I Bulang Kuning. Déning I Rangsasa tungkanganné dawa-dawa, énggal ja ia paek tekén I Bulan Kuning. Di subanné I Rangsasa paek pesan, entungina koné lantas ia manik api. Lantas I Rangsasané puun nganti dadi au. Suba kéto entungina lantas manik yéh, dadi blabar nganyudan abun I Rangsasané. Buin koné entunganga manik angin, dadi angin baret ngampehang gantul-gantulan abuné nganti kedas buka sapuhang. I Rangsasa lantas dadi déwa tur ngandika tekén I Bulan Kuning, ”Putu Bulan Kuning, yan sing Putu olas nyupat kakiang, méh kakiang enu sengsara dadi Rangsasa. Nah selérang layahé! Kakiang rajaha men, apang Putu sidi ngucap, mandi maubad-ubadan.” Nikel koné I Bulan Kuning nyumbah tur lantas nyelerang layah, lantas layahne rajaha. Suba kéto, ngandika buin Ida Betara, ”Nah jani kema alih Mén Balu, né rurung ngelod kanginang tuut, beneng pesan suba tekén kubunné. Teked Putu ditu, ajak men ia ka negara, suud Putu ngubu ditu!”
Nyumbah-nyumbah koné I Bulan Kuning, matur sairing tekén Ida Betara. Suba kéto lantas Ida Betara mantuk ka suargan. 
Majalan koné I Bulan Kuning ngelod kanginang dogén, teked lantas ia di kubun Mén Baluné dapetanga suba berag arig, réh ia tusing pati madaar, kabatek baan sedihné kélangan I Bulan Kuning.  
Mara I Bulan Kuning teka, béh apa kadén kendelné Mén Balu, rasa maotonan ko tusing kéto legan nyemé. Ditu lantas ia matutur-tuturan, pada nuturang undukné uli dugasé mabelasan di alasé, nganti buin macepuk buka jani. 
Suba kéto, ajaka koné Mén Balu ka negara, Mén Balu saturut. Disubanné Mén Balu suud mataki-taki lantas majalan. Pajalan Mén Baluné ajaka pianakné ngungsi désané sig jalanné ia ngadep-adep paku. Suba ia ditu, madunungan koné Mén Balu sig kakasihanné. 
Di désanné ento liu anaké gelem ngebus mising, tur sawai-wai ada dogén koné anak mati dadua tetelu. Dugasé ento pianak anaké dunungina tekén Mén Balu masi gelem sanget, lantas I Bulan Kuning koné matujuhin ubad. Mara acepok koné terapanga ubadné patujuhanga tekén I Bulan Kuning, seger koné lantas anaké cerik. 
Unduké ento dingeha koné tekén désané ditu, dadi makejang koné anaké ané ngelah gelem ngidih ubad tekén I Bulan Kuning, tur asing ubadina tekén I Bulan Kuning makejang énggal seger. Lantas kasub koné ortané maileh-ilehan, I Bulan Kuning dadi balian sandi.
Kacrita jani Ida Anaké Agung di Lingganegara sungkan rahat, suba akudang-kudang balian ané nambanin Ida tusing nyidaang. Ada lantas panjakné ningeh orta I Bulan Kuning sandi pesan maubad-ubadan, ento lantas tangkil tekén Ida Anaké Agung, ngaturang di désa anu ada balian luh sandi, madan I Bulan Kuning. Ida lantas ngandikayang parekanidané duang diri ngalih I Bulan Kuning. I Parekan ajaka dadua lantas majalan. 
Kacrita I Parekan suba koné nganteg sig jalan I Bulan Kuningé madunungan, tur suba katepuk tekén I Bulan Kuning. Ditu lantas I Parekan midartayang kabuatanné tekén I Bulan Kuning, tur I Bulan Kuning sumanggup Iakar nambahin Ida Anaké Agung. I Bulan Kuning lantas ajaka ka puri. 
Di subané neked di puri ngandika Anaké Agung tekén I Bulan Kuning, ”Nyai madan I Bulan Kuning?”
”Inggih titiang Ratu Anak Agung.”
”Nah tegarang nyai ngubadin gelahé, sing nya kaget nyai apa nyidayang.” 
Matur I Bulan Kuning, ”Inggih Ratu Anak Agung, makasujatinipun titiang jadma tambet, durung tatas pisan ring pidabdab matetambaan. Yan pada wénten suécan Ida Sanghiang Kawi ring anaké sakadi titiang minakadi ring Palungguh Cokor I Ratu, sida Palungguh Cokor I Ratu kénak, sampunang Palungguh Cokor I Ratu bas lédang. Pada ring tané, tan mrasidayang raris titiang nambanin panyungkan Palungguh Cokor I Ratu, sampunang Palungguh Cokor I Ratu duka.”
”Nah buat entoné, da suba dawananga.” Kéto pangandikan Ida Anak Agung, lantas katambanin koné Ida. 
Kacrita di puri koné I Bulan Kuning mamondok nambanin Ida Anaké Agung. Déning I Bulan Kuning anak jegég, kesenengin lantas ia tekén Ida Anak Agung Putra. 
Nah di subanné Ida Anak Agung kénak, dadi matur lantas putranida, buat Idané seneng tekén I Bulan Kuning. Mawanan kalemes-lemesin lantas I Bulan Kuning baan Ida Anak Agung lanang istri, apang mangdené ia ngiring pakayunan Ida lakar kapetemuang tekén putrané. Baan sai-sainé I Bulan Kuning kapangandikain baan Ida Anaké Agung, dadi kairing lantas pakayunanidané. Disubanné I Bulan Kuning dadi rabi suka koné Mén Balu bareng di puri. 

Catetan; Kaambil saking cakepan Satua-satua Bali (VII) sané kapupulang olih I Nengah Tinggen


No comments