PMI

Olih: I Nyoman Agus Sudipta
Sumber Gagambaran; pixabay.com
Putu Merta Intaran. Tuah besen ento ané tepukina ditu. Di tongos déwékné duduka. Mawadah dus, makaput baan kamben batik. Besené ento katulis di dluang abidang. Tusing ada besen apa buin. Déwékné dugasé ento suba makepus pungsed. Miribang suba maan ajaka. Suba maan runguanga, nanging ngujang kutanga? Dija tanah tongosné mendem nyama caturné? Di natahné nyén? Di umahné nyén? Di jelanané ané encén mapendem? Miribang sekancan patakoné ento tuah guru rupakané ané nyidayang nyautin. Men, nyén guru rupaka ané ngutang buah basangné? Ngutang buah tresna ané sujati begeh anaké edot milu ngelahang. Putra pinaka sentana ané lakar ngliwatang kasengsaran idup apang tusing nemu neraka. Nanging ngujang disubané putra pinaka sentana ané arepang ada di mercapada lantas kakutang? Nyén sujati dadi ati malaksana buka kéto? Patakon ané setata kasautin baan suaran sepi.
Makelo pesan Putu Merta Intaran bengong di malun jendéla tongosné jani makarantina. Peliatné joh sawat nuduk pajalan ané suba makelo liwat. Pajalan ané suba selaé tiban kajalanin. Pajalan idup ané kajalanin pedidi. Tusing ada mémé, bapa lan nyama. Nanging di tongosné Putu Merta Intaran ipidan ngoyong, sujatiné makejang ditu suba rasananga cara nyama. Di Yayasan Panti Asuhan Tatwamasi, Putu Merta Intaran nongos. Ditu déwékné ngidih angkihan. Ditu déwékné melajah. Ento makada Putu Merta Intaran nyidayang nyalanin sekancan pakéweh idup. Pakeh lan pait idupé suba biasa karasayang. Asah, idup lan matiné patuh. Di Yayasan, Putu Merta Intaran kapiara olih Mbok Madé Oka. Uling mara duduka, Mbok Madé Oka miara lan nyayangin Putu Merta Intaran. Ditu Putu Merta Intaran mutang lampah lan tresna. Kujang baan ngwales trenané ento? Diastun tusing dadi guru rupakané Putu Merta Intaran, nanging tresnané Mbok Madé Oka kadi samudra tan patepi. Kadi langit ané tusing tepuk dija watesné. Men jani kénkén kabarné Mbok Madé? Enu ragané di Yayasan? Kéto patakon di kenehné Putu Merta Intaran. Prajani déwékné suud bengong. Tinggalina HPné ané ngalintik di pasaréané. Makita déwékné nélpun, lantas buung. Putu Merta Intaran ngojog pasaréané, pejanga sirahné di galengé. Edot déwékné nyidayang masaré lelep, lantas tusing bangun buin. Ngujang buin idup buka kéné, apa buin arepang? Paningalané Putu Merta Intaran ngidem, nanging ngrébég pesu yéh. Usapina yéh paningalané nganggo tisu. Bejeka tisuné lantas kutanga di tong sampahé. Buin déwékné negak di malun jendéla kamar tongosné makarantina. Buin kenehné ngumbara mompong peteng ané dedet. Nundunin sepi ané sebilang wai teka nimpalin déwékné.
Dugasé mara nyumunin berangkat kemu magaé ka kapal pesiar, tunangan lan keluarga tunangané milu ngatehang neked di Bandara. Timpalné ané ajaka magaé di réstoran milu masih ngatehang. Satondén berangkat, tunangané Putu Merta Intaran ngelut tekek déwékné tur mabesen, “Énggalin mawali nah Bli, tiang dini pastika setata rindu ngajak Bli.” Munyiné ento setata ingetanga. Nanging jani, disubané déwékné mawali uling kapal tusing ada taén nélpun. Tusing ada ané nakonang kabar. Kadirasa tusing taén kenal. Satmaka suba pegat batu. Sujatiné ané makada déwékné enu égar nyalanin idup, tuah tunangané. Ané setata kaarepang lan sekancan ipian yéning suba suksés magaé di kapal, tuah lakar nyalanin idup ajak dadua. Nyalanin suka lan duka. Lakar nambunang pagaé meli umah apang ada tongos buin pidan nangun grhastha asrama. Nanging jani makejang ipiané pured. Ilang sekadi anyudang blabar. Putu Merta Intaran nyeselin padéwékané ane setata pedidi uling cenik. Kakutang baan guru rupaka. Jani buin kaengsapang baan anak ané sanget tresnain. Apa pelih déwéké numadi? Nadak Hpné mamunyi. Ada télpun. Timpalné ané ajaka magaé di kapal nélpun déwékné. Timpalné bareng ajaka makarantina. Ditu lantas ajaka dadua matuturan.
“Ngujang cai di kamar Putu?”
“Tiang tuah bengong duén Bli, suba med pesan dini makrangkeng cara kedis, men Bli ngujang?”
“Patuh masih bengong, men apa jemak gaéné awak makarantina dini. Yén Putu enu luungan kondén ngelah keluarga ané anggon beban. Yén Bli suba kangen pesan tekén pianaké jumah, suba dot makumpul bareng.”
“Bli suba aget adané ngelah keluarga ané ada lakar ojog yéning suba suud makarantina. Men tiang, nyén lakar ojog? Uling cenik tiang sing ngelah umah, tusing ngelah nyama, tusing ngelah braya, tusing ngelah désa ané lakar tekain yéning mulih. Yén dadi idih depang suba tiang mati dini di tongos karantinané. Tiang sujatiné tusing jejeh ajak virus korona, tusing ada rasa takut mati. Makejang ané arepang suba ilang.”
“Tusing dadi kéto Putu makeneh. Bli ipidan dugasé enu lacur tusing ada ngrunguang. Disubané Bli magaé ka kapal kanti suba pang pitu jani, mara anaké ngakuin nyama. Sabilang mara teka uling kapal begeh nagih gapgapan parfum luar negeri, baju lan minuman luar negeri. Makejang ngaukin bos, makejang maekin. Pepes pisagané melali mulih ngorta sambil ngajakin minum. Ibi Bli maan nélpun I Doglér ané suba mulih malunan uling karantina. I Doglér matuturan déwékné cara cicing berung, kemu mai ulaha. Mulih ka désané tolaka ajak krama désané. Nyamané tusing ada bani paok, kaléngen lakar nakonang kabar. Ané ipidan ngaku manyama prajani puik. Ané pepes enjuhina gapgapan parfum prajani ngejoh. Pisagané ané banga ngidih baju sabilang teka, prajani ngorahin I Doglér apang tusing nongos di umahné, jejeh nyanan tertular virus. Sujatiné I Doglér suba ngaba surat keterangan séhat tusing terdampak covid-19. Apa buin déwékné majanji lakar isolasi diri di jumah dogén tusing kija-kija, masih tusing banga. Lantas jani I Doglér numpang nongos di misané ané kramané ngerti lan madalem nyamané ané magaé dadi PMI.”
“Men iraga yéning suba dadi pesu kija laku Bli?”
“Bli pastika mulih, krana krama désa lan panyamaan Bliné suba ngerti lan nerima. Men yén Putu lakar kija ngojog?”
“Ento suba ané kenehang tiang Bli. Kija laku? Yén ka umah tunangané sinah tusing trimana, apa buin kayang jani tusing nyambung ortané. Hpné tusing aktif, suba kenyel nélpun lan nga-WA tusing ada walesan.”
“Mih.., ngujang kanti kéto tunangan Putuné? Miribang keluargané tusing maang buin nglanturang pajalan ngajak Putu.”
“Miribang kéto Bli. Nanging yén mula saja déwékné tresna ngajak tiang, pastika tusing ento anggona jalan lakar nyaru-nyaru buka kéné.”
“Eda ento sangetanga, jani Putu maan galah melajah lan pengalaman. Ulian cara kéné guminé dadiné Putu nawang nyén sujatiné ané tresna ngajak Putu. Nyén sujatiné inget ngajak Putu, apang tusing kadung makelo bakat jalanin.”
“Nah Bli, suksma banget suba matuéling tiang. Amon ento malu Bli, tiang lakar nyempang malu.” Lantas Putu Merta Intaran nutup télpuné. Sujatiné déwékné sebet pesan, nanging kujang baan nuturang. Mula paduman idup cara kéné. Uling cenik setata mondong lara lan sengsara pedidi. Guru rupaka tusing tawang. Panyamaan masih tusing tawang. Kawitané uling dija, masih tusing tawang. Miribang déwéké cara satua Jayaprana. Idup pedidi ulian selamet uling gering agung. Nanging luungan nasibné Jayaprana, duduka baan raja lan kapiara di Puri. Nanging pamuputné mati ulian tresna lan lara. Men, déwéké idup ulian apa? Ulian tresna I mémé lan bapa ané tusing karestuin? Apa ulian dadi pianak bebinjat, lantas apang tusing dadi kakedékan gumi, payu kutanga. Kudu-kudu enu idup buka kéné. Luungan jani suba déwéké mati dini. Baang mati uyak gering Korona. Apa buin arepang? Miribang besené ané katulis di dluangé ento nyihnayang padéwékané. Adanina Putu, sinah déwéké pianak kapertama. Maimbuh adan Merta ané sujatiné maarti mati uling kruna mrtyu. Intaran ené nyihnayang punyan kayu intaran ané donné maanggo srana tatkala anaké mati. Ané mapejang di alisé apang tatkala numadi alisné luung cara don intarané tur tusing tuyuh buin masulam alis cara artis-artis. Don intaran munggah di lontaré anggona loloh pinaka ubad tatkala anaké kena gering. Apa padéwékané ené ada paiketané ngajak unduké ento? Ah…tusing ada unduk buka kéto. Mula karman idupé buka kéné. Miribang arepanga apang mati, nanging tusing mati, lantas kutanga. Yéning anaké mati jani ulian kena gering Korona kujang misi srana don intaran? Ngusudin lan ngayehang tusing dadi. Makejang nganggo prosedur uling tenaga keséhatan. Karasa kawah sajan yéning mati ulian kena gering Korona. Yéning déwéké mati tusing dadi masalah. Nyén lakar ngusudin? Nyén lakar ngelingin? Nyén lakar nyumbah? Makalukan kenehné Putu Merta Intaran. Sujatiné déwékné magantungan pesan tekén tunangané. Tuah tunangané ané arepanga enu nyak nerima lan nyadia nyalanin sisan angkihané di mercapada.
Suba ada dasa dina Putu Merta Intaran ditu makarantina di hotél ané siapanga ngajak pemerintahé. Makejang timpalne ané dadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulihanga ke daérah asal. Ané uling Bali ada ajaka satus duang dasa mulih ka Bali. Saja buka tuturné Bli Sudarma, jani PMI makejang ngamusuhin. Orahanga makejang mulih ngaba penyakit. Ipidan mulih orahanga bos, sawiréh liu ngaba pipis. Saja anaké ngorahang yéning di jeléké tusing ada nyak nerima, yéning diluungé apa buin liu ngaba pipis, makejang ngaku nyama. Nanging tusing makejang buka kéto. Ada masih ané ulian nawang kénkén sujati gering Korona ento lan ngelah rasa manyama ané lascarya tusing kanti nolak nyamané. Men nyén orain nerima krama lan nyama gelah? Kéto ada masih ngelah keneh.
Putu Merta Intaran enu negak di duur kursi samping balé tongosné masaré. Paliatné enu joh sawat mompong langit. Sambilanga majemuh nantang matan ai, déwékné enu sebet mapangenan. Sagét télpuné mamunyi. Tinggalina Hpné. Sagét nomer baru ané nélpun. Makelo tingalina Hpné. Nyén ané nélpun ené? Apa tunangané nganggo nomer baru. Ngejer limané Putu Merta Intaran lakar nyawab télpuné. Lantas ngawanénang raga, Putu Merta Intaran ngangkat télpuné.
“Om Swastyastu, sira niki nggih?”
“Om Swastyastu, sareng Putu Merta Intaran nggih?” Makleseg kenehné Putu Merta Intaran. Sambilanga ngunjal angkihan, Putu Merta Intaran ngingetang munyiné ento. Miribang munyiné ento sasai pirenganga. Munyi alus banban ané setata ngaé Putu Merta Intaran liang bagia.
“Nggih nike Mbok Madé, tiang sampun niki Putu.”
“Mih..Putu dija ené? Uling makelo Mbok Madé ngalihin nomer Hp Putuné. Nomer Putuné ané ipidan ilang ulian Hp Mbok Madé ulung di peken tusing tepuk buin. Astungkara Mbok maan matepuk ngajak kurnané Sudarma, ditu lantas Mbok nakonang nomer Hp Putuné.” Prajani Putu Merta Intaran caket sing nyidayang mamunyi apa. Yéh paningalané ngrébég. Boya sangkaning sedih, nanging ulian kenehné lega pesan.
“Putu…pireng munyi Mbok Madéné?” Buin Mbok Madé Oka negesang matakon. Lantas Putu Merta Intaran makesiab lan ngénggalang nyautin.
“Nggih nika Mbok Madé. Munyi Mbok Madé pedas pesan pireng tiang. Daweg Putu jagi berangkat, Putu polih nélpun Mbok Madé nanging néntén naan nyambung. Sekat punika Putu ten purun malih nélpun.”
“Ento suba ulian Hp Mbok Madé ilang. Men Putu buin pidan suud makarantina? Mbok Madé maan orta uling kurnané Sudarma.”
“Malih petang dina nika Mbok Madé.”
“Nah Putu, kanggoang malu jalanin duén titah guru wisésa apang makejang pada luung. Dumadak Putu setata rahayu lan seger ditu. Inget jaga kondisi lan istirahat.”
“Nggih niké Mbok Madé, matur suksma dahat.” Lantas matianga Hpné ngajak Putu Merta Intaran. Sujatiné déwékné enu dot makelo matuturan, nanging kenehné kimud. Ada rasa pelih di kenehné Putu Merta Intaran ulian makelo sing makabar. Apa buin déwékné makita matuturan, masadu ngajak Mbok Madé. Uling sekat ento Mbok Madé tusing buin nélpun. Miribang Mbok Madé sebet, sawiréh nadak sara Putu Merta Intaran ngamatiang télpun. Ada rasa pelih di kenehné Putu Merta Intaran. Makita déwékné nélpun Mbok Madé lakar ngidih pelih. Nanging, Putu Merta Intaran tusing bani. Suba duang minggu Putu Merta Intaran makarantina. Suba ping pindo déwékné macék SWAB lan asilné négatif. Ditu lantas Putu Merta Intaran orahina ngimpesang barang-barangné lakar mewali mulih. Putu Merta Intaran buin runtag kenehné.
“Mulih kija?, tiang tusing ngelah umah. Tusing ngelah braya. Tusing ngelah désa. Tusing ngelah nyama, apa buin guru rupaka? Kija lakun tiang Pak?” Kéto patakonné Putu Merta Intaran tekén petugasé ané ada ditu. Sagét ada anak nganggo masker nyautin uling duri.
“Mai Putu, mulih ngajak Mbok nongos buin di Yayasan cara ipidan.”


avatarI Nyoman Agus Sudipta
Embas ring Karangasem, 29 Séptémber 1984. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

No comments