Puisi-puisi Putu Oka Sukanta; Pangaptin Tiangé

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Pangaptin Tiangé

tiang mapengapti
nyidaang ningehang anak ngetok jelanan
ané setata unebang tiang
yadiapin tusing makunci

tiang mapengapti
ningalin lawat
ngenah ilang di kaca jendélané, nanging
tuah kuwusan angin
nimpalin ujan misbisé ané dingin

tiang mapengapti
ningehang anak ngetok jelanan,
yén tusing, lawatné dogén kanggo
di kaca jendélané
apang tiang nyidaang nuturang
rasa bagiané, kangen ragané*

Rmangun,17.05.20Timpal

Liu ané teka majlawatan
Teka laut ngilang, magilihan
Énggal-énggal ngepungin déwékné pedidi

Dingeh ada ané ngaukin uli di sisi
“ragané seger?”
“seger, tiang mara bangun
uli rasa tresnané ené”

Rikala tiang mukak jelanan
Ia malaib tur macelep
Galang semengané ngelut awaké*

Rmangun,07/05/20

Catetan: Puisi puniki kabasabaliang olih I Putu Supartika

No comments