Puisi-puisi Ni Luh Putu Puspita Agustini; Manyantos Sang Raré

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Manyantos Sang Raré

Ring dija I Déwa Ning?
Kadi ya I Bojong ngantosang ulung ya I Bulan Ibu, Ning
Paketéltél paes ibuné
Doté suba kaliwat..
Gelis idéwa rauh Ning…
Mriki ring pabinan ibuné meneng…

Peteng lemah, sedih kingking
Megaleng-galeng yéh mata

Sampun sué ibu nyantos sapengrauh idéwané ning
Mailehan suba ibu ngruruh idéwa, nanging tuara tepuk
Mailehan suba ibu matakon, nanging tanpa gatra

Dija idéwa ning?
Gelis idéwa rauh
Apang suud ibu tuyuh
Yan sampun idéwa dini lakar gendingang ibu pupuh-pupuh
Sabilang wai lakar sayagayang ibu bubuh
Lakar jaga ibu pang ten idéwa kanti labuh

Gelis idéwa rauh Ning….
Ibu Rindu……..

Anggara, Pon, Langkir
14/11/2017
Semara Ratih P.ARerama

Mémé sané banget tresnain
Bapa taler sane sayangan
Dahat tuna ya titiang manados pianak
Tambeté kalintang….

Kadi ya anak buta, nénten nyingakin napi
Kadi ya anak bongol, tuara bisa ningeh
Kadi ya anak lumpuh, tusing ngidang majalan

Lekadé ka gumi malalung, tuara mabekel apa
Mémé lan Bapa satmaka reraman titiang tuyuhé kalintang
Mémé megantung bok akatih nglekadang titiang
Kekantenang bocok ring anaké siosan, santukan waduké ritatkala mobotang titiang
Nanging, tan ja mrasa sebet, santukan Mémé merasa bagia ring kawéntenan titiang
Bapa sané tuyuh ngrereh pangupajiwa anggén kauripan titiangé
Mangkin, napi sané sida aturang titiang anggén ngwales punika?
Kadirasa angkian titiangé katur tuara ja nyidang masaih
Tekéning napi sané sampun picayang Mémé lan Bapa ring padéwékan titiang

Asapunika sayang I Rerama maring I Tuna puniki
Diastun makéh kaiwangan titiang, nanging nénten ngawé sungsut ring manah

Ampurayang titiang Mémé lan bapa
Sasidan titiang subakti ring linggih Sang Rerama meraga Guru Rupaka
Astungkara stata bakti, stata satinut maring bebaosé
Nénten tulad napi malih alpaca
Riantukan I Rerama satmaka angkihan I Pianak

Wrehaspati, Kliwon, Langkir
16/11/17
Semara Ratih P.AIbu

Angkianné ngangsur..
Getihé ngecor…
Tur ngetelang yeh mata
Kadirasa pacing megatin angkihan
Ngembasang titiang I Jadma Tuna

Sayangé tan patandingang
Tresnané tan pasaihang
Kadirasa melalung, makenta, tusing kenapa
Sané utama wantah titiang, satmaka ipianak

Munyiné stata nglangenin, ngawé rindu
Tuturné satmaka senjata anggén nyalanang kauripan

Ibu………..
Kadirasa nglintangin tambet titiangé
Tan sida ngwales napi sané sampun kapica
Ibu boya ja mekelin titiang kasugihan idup di guminé
Kaweruhan sané kapica puniki, satmaka bekel titiang sané nénten telas nyantos kawekasan

Ibu………….
Wantah suksma sané sida aturang titiang
Stata ngrastiti ngaturang bakti
Mangda Ibu stata kénak rahayu lan panjang yusa
Tresna lan sayang ibu kapining titiang lakar aba titiang kantos titiang mati

Ibu………….
Ampurayang titiang I Tuna
Titiang uning makeh kaiwangan titiang dados pianak
Baktin titiang tan lémpas ring linggih Ibu
Stata tuntun titiang Ibu
Stata élingin titiang
Mangda kawekas sida titiang dados ibu sekadi ibu

Sukra Umanis Merakih
22/12/2017
Semara Ratih P.ASemaya Urip

Sedih tanpa pegatan rasayang jani
Nyingakin beli sirep ring baléné
Beli makenyem kerasa bagia
Tur mesaput kasa kuning

Tauké beli tiang sebet?
Tauké beli nu liu janji beliné kén tiang?
Lakar hidup bareng natadin tis panese padaduanan

Beli…..
Sepiné jani rasayang titiang
Tanpa ragan beli, apaké gunané titiang ada di guminé?
Kadi kaputin gulem idup tiangé
Peteng dedet tanpa kenyuman beliné

Jani….
Beli suba bagia dikadituan
Sampun nunggal ring Hyang Kawi

Beli…..
Bakta tresnané beli..
Ajak tiang sareng beli
Jalan bareng-bareng ngerasayang bagiané
Diastunké mamesik ring niskalané
Nak tuah beli ané edotin tiang
Krana, tiang tanpa beli patuh tekéning mati

Wrehaspati Wagé Medangkungan
4/1/2018
Semara Ratih P.A


Ni Luh Putu Puspita Agustini, S.Pd.
embas ring Dénpasar tanggal 16 Agustus 1991. Makarya dados Penyuluh Basa Bali sané polih amongan ring Kelurahan Panjer. Puisi sané kakawi puniki kangkat saking pengalaman pribadinnyané.

No comments