Ubuan Tunu

Olih : IDG Trinandita
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com

Satunggil paumahan utawi pakarangan warginé ring Bali. Utaminé sané magenah ring wawidangan padésaan minab kantun prasida miara ubuh-ubuhan. Minakadi siap, bébék, kucit, kelinci, kambing, dolong, klirik, angsa lan sané tiosan. Biasané ubuan punika kagenahang ring teba. Teba wantah genah sané tongosné di duri utawi tebén. Tebén punika raris kanikayang teba.
Ring teba biasané kantun wénten sarwa tumuwuh makadi punyan nyuh, sandat, tiing, biu, nangka, gedang, poh, blimbing, sotong, juuk, buluan, lémo, janggar ulam, tebu, jerungka, sumaga lan akéh sané tiosan. Punyan-punyan punika wantah tatanduran sané banget ngawantu kramané.
Kramané tan kirangan merta sangkaning kawéntenan teba punika. Rikala ngaryanang lawar, sampun wénten nangka utawi gedang, taler punyan biu lakar arés, don anggé ngaput tum, tiing anggé makarya sanggah cucuk. Tebu anggé mayadnya, don sotong anggé tamba sakit weteng, buluan anggé mitegepin aturan, taler tatanduran tiosan makadi isén, cekuh, jaé, tabia, seré, kecarum lan akéh pisan malih.
Ring teba kramané kantun wénten genah miara ubuh-ubuhan, irika kagaénang kandang. Wénten kandang (bada) kucit, kandang ayam, kandang kelinci, kandang kambing lan sané tiosan. Ring teba taler wénten genah mupulang luu. Luu plastik kapupulang dados asiki. Luu don lan sisan-sisan ajengan lan sisan buah dados katanem anggén rabuk. Ring teba akéh parikrama warginé. Irika kramané ngulati kamertan satios ring carik utawi tegalan.
Dumunan akéh warginé miara ubuhan ring teba. Irika wénten ngubuh bawi selem. Bawi punika kapiara warginé dados tatakan banyu. Kanikayang tabungan. Ri kala Galungan bawi punika kaadol. Kramané mapatung numbas bawiné punika raris katampah kabagi. Sané mapatung polih duman patéh nganggé timbangan. Sami kabagi asah. Saking getih, balung, jejeron, babi, limpa, ati, isi, ngantos batis céléng kebagi sami rata.
Yéning indayang bawi duk punika mapangarga telung atus tali. Kapatung sareng roras diri. Pastika soang-soang krama ngamedalang jinah padum selaé tali. Kramané sampun prasida makarya lawar, tum, kuah balung, urutan muah bé magoréng. Indiké punika mamargi nganembulan ring panampahan Galungan lan Kuningan.
Ring aab jagaté mangkin ring padésaan minab teba kantun prasida dados genah miara ubuh-ubuhan sakadi sané kawacak ring ajeng. Yadiastun  wénten taler tan maduwé teba. Riantukan akéh masameton. Ngantos teba sampun kajujukin umah. Mawinan akéh warginé ring désa nénten maduwé genah ngutang luu. Warginé ngutang luu ngarereh tukang sampah sané rauh tigang rahina apisan.
Awinan akéh ring diwangan warginé wénten luu madugdug mawadah kranjang utawi kampil. Luu sampun dados pikobet sané méweh midabdabin. Minab yéning sami warginé prasida mapidabdab sakadi maduwé teba genah milah tur milih luu. Minab prasida pikobet punika nginganan. Napi malih luu plastik dados kaadol.
Yéning uningang ring wawidangan  perkotaan. Pastika arang pisan prasida maduwé teba. Napi malih tanah kirang saking siki are. Teba wantah satua kémanten. Tan kauningin napi kasujatiané lan suksemané. Yowanané ring kota takénin minab tan uning napi teba punika. Ring kota abungkul paumahan punika sampun sami dados siki. Wénten genah sanggah utawi merajan. Wénten ruang keluarga, kamar sirep, dapur utawi paon, kamar mandi, minab wénten ambén tebén (belakang).
Ring ambén belakang irika biasané kagenahang tetamanan. Kamar gudang taler kagenahang ring tebén. Minab tebén puniki taler kadadosang teba. Yadiastun wantah genah tetaneman hias sané wénten irika riantuk genah sané cupit.  Genah matetanduran yadiastun wantah bunga kémanten kemawon becik asri pekantenané. Yéning wénten tetaneman ring arep paumahan minab punika taler becik pisan.
Yéning rerehang ring wacakan Tri Hita Karana. Teba rumasuk wacakan palemahan. Palemahan punika genah jatmané nunas kahuripan antuk sarwa tumbuh lan maurip. Mekadi beburon lan tetaneman. Yéning palemahan nénten kapiara becik. Mekadi beburon lan tetaneman. Minab i manusa tan prasida ngalanturang kahuripan puniki. Midabdabin palemahan puniki wantah utama pisan. Sakadi sané kawedar ring ajeng. Warginé midabdabin teba kaanggé miara ubuhan mekadi ayam, kambing, bébék, kelinci, angsa, lan setiosnyané. Sami punika kanikayang ubuan tunu.
Ubuan tuna mapiteges ubuhan sané kapiara dados kaanggé mitegepin yadnya utawi kaanggé ajengan i manusa dados panglantur kahuripan puniki. Ring Bali sampun ketah indik ubuan tunu punika. Nak lingsir maosang sampun lumrah céléng, siap, bébék lan sané tiosan ketampah mapan punika wantah ubuan tunu. Punika sané naenin kapiragi.
Baburon mekadi lelipi, uled, lelawah, semal, kedis, lelasan, bikul, landak, méng, asu, lipan, celedu, singa, macan, lan beburon alas tiosan nénten rumasuk ubuan tunu. Élingan yéning ngeyun sané boya ubuan tuna minab ngawinang sengkala ring angga. Napi malih yéning tan uning napi pikenoh nyané.
Kémaon yéning kadadosang tamba minab nénten ngawinang duhkita nanging akidik kémanten. Cutetné ubuan tunu punika sané patut kadadosang merta utama kaanggé ngamertaning lan ngupapira kahuripan puniki. Raris medal pikayun sané taler utama. Ngelantur embas parilaksana utama ring jagaté.  Dumogi sareng sami tan kirang merta utama yadiastun jagaté kantun keni pinyungkan COVID-19.
30 April 2020


I Déwa Gedé Trinandita
urati lan seneng ring parikrama Bali.

No comments