Puisi-puisi I Wayan Kuntara; I Cupak Mabuk

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Kaduhkitan

Minab saja suba wayah,
Jagaté ané kaloktah,
Jani suba nyansan bah,
Nyansan tusing ada ané nyembah.

Tuara ada ané rungu,
Tuara ada ané tau,
Tungkulan majogjag ngalih kalegan ati,
Nanjung tanah nguber matéri.

Tusing ada ané sanget,
Apa buin ané nyet,
Bobabé setata kasingal,
Taru-taruné kagalgal,
Tusing peduli diastun angkihané sengal-sengal.

Entikané dadi bulan-bulanan,
Jagaté kasakitan,
Buroné kilangan,
Pertiwiné dadi korban.

Suudé ento?
Mentik kasedihan,
Embas yéh paningalan,
Mupu kaduhkitan,
Ngamuk I Grubug,
Ulian I Manusa begug.

Nengil, nengil !!!
Kondén suud,
Ngoyong ndén!,
Eda melihang nyén-nyén!!!.

Disubané makejang mulih dadi Déwa Hyang,
Nyén ané lakar pelihang???Maliang-liang

Tri Hitta Karana,
Pinaka dasar utama,
Tiga dasar ngripta bagia,
Ring kauripan I Manusa.

Tri Hitta Karana,
Aab kaliyuga,
Tiga dasar agama ilang,
Ngutamayang rasa liang,
Saling ngamatiang.

Ané paak engsapin, ané joh alih,
Ané lacur puikin, timpalin ané sugih,
Ané suba luung benahin, Ané usak tuah katolih,
Yadnya tulus, urati lan upapira, rasa asah tur asih,
Suba makelo joh anyud ka tengah pasih.

Déwané diap mata tengilin,
Déwané joh gumi uberin,
Nyama Ané lacur sebengin,
Anak ané sugih ajak-ajakin,
Tetamian panglingsir nyagin,
Wewangunan anyar jujukin.

Ané joh alih, ané paak kakutang,
Anak lén jangkutin, tugelan padidi aniang,
Ané kondén karoan luung gaénang,
Ané suba majujuk cager benyahang,
Makejang ulian nguber ané madan liang.

Liang... Liang... Maliang-liang...
Kamulan padidi sing ingetang,
Nyama padidi matiang,
Kakawian panglingsir asahang.

Mirib buka kéto Tri Hitta Karanané mangkin,
Empeng kupingé mirengin,
Paling kenehé nelebin,
Inguh paningalané nyingakin,
Sebet tiang ngenehin,
Meed tiang ngaksinin.I Cupak Mabuk

Aduh gedé gaé é né,
Sengkala gedé né adané,
I Cupak Mabuk,
Ngeling misi ngamuk-ngamuk.

Awakné gedé ganggas,
Sebengné rengas,
Setata nyapa kadi aku,
Sujatiné apa ia tuara tau.

Paliatné dengang,
Setata nagih menang,
Nyamané tusing buungan kauluh,
Mapas kangin, mapisuna kauh,
Ngorta kelod, mamunyi kaja jeg patuh,
Kadi anak tusing taén masuluh.

Di nuju pisagané rahayu,
Ia masebeng munju-munju,
Ngaé pawarah apang ibané kagugu,
Satmaka ibané paling luwih saking tuhu.

Aduh I Cupak Mabuk.
Makejang kaamuk.
Makejang benyah,
Tusing terima ibané kalah.

Suba dadi orta,
Mabusana bungah tugas di kota,
Munyine ngaé-ngaé,
Sujatiné tusing bisa magaé.

Semuné tolih,
Jeg blengih!,
Suud ngaé benyah,
Nyaruang ngeling aji punyah.

Duh, padalem pesan I Cupak,
Idupné setata ngurusang pisaga,
Tusing taén ngelah nyet nyelehin raga.


I Wayan Kuntara
Magenah ring Désa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupatén Gianyar. Alumnus Himasaba Undiksha warsa 2011. Sané mangkin makarya dados Penyuluh Bahasa Bali.

No comments