Lawat-lawat; Déwasa Ayu

Olih: IGA Darma Putra
Idup di Bali, yén tusing karoan ngerti padéwasan, eda ngéndah ngangken suba dadi Panglingsir apa buin anak lingsir. Ané makada, wiréh di Bali makejang idupé kilit ketékan padéwasan. Uli mara lekad kanti suba mati pidan kadén, nu iraga tegul déwasa magenepan. Mara lekad, suba iraga gaénanga surat pretiti misi ketékan déwasa palekadan. Dong mulan ja lekadé saja tusing tawang buin pidan. Kéwala disubané lekad, ditu iraga adung-adunganga ngajak dedinan.
Ngalih dedinan palekadan, aluh-aluh kéweh. Yén orahang aluh, nak bisa pelih. Sing kuangan anak pelih ngeték dedinan palekadan. Yén orahang kéweh, nak aluh. Ingetang dogén kasal suba ainé endag, ento madan dina anyar. Yén kondén ngenah kenyitan ainé, kondén madan masalin dinané. Ané ngranang kéweh, yén ada anak lekad nepék pangalihan peteng nuju galang. Pradé ada buka keto, tua-tuané ngentungang pis bolong ka natahé. Kéwala suba ngenah pis bolongé, suba koné maganti dinané. Tangarin masih, apang beneh ngentungang pis bolong. Madak tusing bakat entungang bes joh, kanti tusing ngenah. Apa buin entungang ka kantongé, ento buin nyangetang tusing ngenah. Nyak pis bolongé misi gambaran rejuna mentang panah, nyangetang bisa sing ngenah-ngenah pis bolongé.
Apang caluh baan ngeték dedinan, musti iraga nawang ketékan wewaran, wuku, tanggal panglong, miwah sasih. Sakéwala ketékané ento, tusing makejang milpil. Ada wewaran ané nongklang-nongklang. Musti ingetang buin pidan ia teka, buin pidan ia luas wewarané. Lénan tekén ento, wewarané nak patuhanga cara jlema ané idup. Ngelah kone wewarané urip. Wuku masih buka keto. Ingetang masih, wewaran ajak wukuné ngelah umah. Umah wewaran ajak wukuné, ada ané patuh ada ané malénan. Dini suba likadné ngingetang urip kalawan umahné.
Amonto malu suba inget? Yén amonto kondén ngidang ngingetang, luungan jang malu aksesorisé. Melahang ngejang apang ada masih anggon ngangkabin timpal ané mapi-mapi dueg. Tangarin masih apang seken anak ané angkabin nyak ngugu munyi ané pesu uli bunguté. Sekenang apang nyak mataksu bunguté. Cara bungut aungan, uagang apang linggah. Makejang ané teka ento caplok, suba kéto ingetang mesuang masih uli bunguté ané lénan. Kéto patapan bungut aungan. Kéwala apang seken buka kéto, eda matapa nenga-nenga.
Iraga malajah ngeték padéwasan, masih buka kéto patapané. Selegang malajah apang seken resep baan paplajahan warigané. Disubané kéto, nyanan aturang ring ida dané ané meled masih nawang ketékan. Ané patut tangarin, ada masih unduk indik nyén dogén ané dadi nibakang déwasa. Cara tutur tua-tuané, sing dadi iraga ngawag madedinan. Bisa kalawan dadiné gisiang. Patuté masih sekenang. Tua-tuané masih pasaja baana ngajahin, ané dadi nibakang déwasa tuah anaké maraga lingsir. Lingsir ulian umur. Lingsir ulian gegunan ajak geginan. Apa buin maraga lingsir ulian padiksan.
Jani tegarang keték-ketékin malu dedinané. Buin pidan lakar ada déwasa ayu nyumunin malajah. Yén ada wuku tan paguru, eda pesan entasina. Sing mupu koné paplajahané. Kéto masih, yén lakar ngantén, keték patemoné. Alihang dedinan ané manut. Ditu apang bisa iraga ngaruang musuhin dedinan. Eda matemuang yén ada dedinan madan sampar wangké. Dina pepedan, sing dadi nibakang margi tekén anaké tusing enu. Apa buin lakar tibakang tekén anaké lakar ngupakara kalayu sekaran. Kéwala yén nyumunin matetanduran luung. Ada buin agombang ketékan padewasané, anggon nyekenang jalan idup kalawan mati. Ené plajahin sakabedikin. Cara bramara munduhang sarin bunga.
Yén iraga ngetékin padéwasan, apang nawang masih uger-ugerné. Orahanga makejang undagan warigané ento alah dening ning. Ané orahanga ning, tuah kenehé ané pasaja inget, paseken éling. Sarat kenehé buka kéto, sing koné panelah wariga. Enu ada uger-uger patut gisiang, ‘manah éling déning pati’.


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments