Hafal Pancasila?

Olih: I Gusti Lanang Suteja Narendra
Sumber Gagambaran; www.vippng.com
“Celekotokané... calon Putri Indonésia sing hafal pancasila...mau dibawa ke mana bangsa ini?” gerimutan basang tiangé mabalih tivi, dugas calon Putri Indonesiané blala-blélé nyambatang sila pancasilané. Béh, pelajahan és dé ento... I Wayan pianak tiangé kelas satu suba hafal di luar kepala.
“Nyai hafal Pancasila,” tiang nakonin I Luh kurenan tiangé, ané mabalih tivi sambilanga nyilsil kacang kedelé malablab. Ia manggutan dogén.
“To... Selével Nyai dogén hafal Pancasila, masak calon Putri Indonésia sing hafal. Apa kata dunia?” Piiih... Semangat pesaja tiang ngaraos, kanti kacang kedeléné makeplis uli bibihé.
I Luh ber dangsah dogén panampiné. Tusing sanget cara dugasé mabalih kurenané BCL mati. Dugasé ento ia ngeling sigsigan, buka ia ané balu. Héran tiang, dadi kurenan pisaga pangelingina, kurenan gelah pisuh temaha? Léngkongé...
“Kénkén pendapat Nyainé?” matakon tiang sambilang ngémpos kedeléné abatu.
“Biasa dogén,” dangsah pasautné.
“Maksudné?”
“Anak ya grogi. Di panggung pabalih anak sa-Indonésia, ambat ngetor bayuné. Sing hafal bukan berarti sing nawang!” kinyukané I Luh sayan rames.
“Ga boléh gitu dong... Ini lével Putri Indonésia.” Tiang sayan sengit ngaraos, sambilang nyokot kedelé buin abatu. Sagét liman tiangé tampokanga. Matané I Luh nengéng buka matan barongé colékin balsem!
“Nah... Jani icang nakonin bli. Nyén adané anaké luh uli Badung ané ajak bli masayang sayangan di hapéné!” sahasa ia ngablukin tiang hapé. Celekotokané... Hapé tiangé bukaka...
Mbééé... Cara maling cawet kedapetan Hansip, prajani ngetor bayuné....
“A... A... Ané kén?” pegat pegat pasaut tiangé.
“Mbééé... misi matakon ané kén... Artiné liu né selingkuhan bliné?” I Luh nyansan brangti, jani gisina baong bajun tiangé cara préman nagih kakécér.
Kinceh bol tiangé...
“Orahang... Nyén dogén?!” mimih... cara peréntah Nipong...
Tiang kalah nyali... terpaksa ngaku...
“Satu...Stévy Wulandari Déwi
Dua... Nély Puspita Wati
Tiga... Stény Ratih Paramita
Empat.... eee.... eee... Nia... eee...
Lima... eeee... Ayu... eee... eee...”
“Sing hafal bukan berarti sing nawang. Sing kéto?!” I Luh brangti karurakara, kedeléné makulit pakpak ilaga....
Adah...cawet tiangé belus....

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem tur makarya dados guru.

No comments