Tegarang Kenehang!

Olih: Déwa Ayu Carma Citrawati
Taén ké jeroné makeneh, acepok dogén. Yén mentas di arep TPAné, kénkén asané? Apa buin nongos ditu, tiban-tibanan. Paak-paak ditu ngelah umah?kénkén asané? Yén tiang matakon kéto sumingkin tiang pelihanga, nyén ngorahin ditu meli tanah, nyén ngorahin ditu nyujukang umah, Yén ngorahin ngelah pipis ané tuah nyandang anggon meli tanah ditu, nyén ngorahin?nyén ngorahin?
Yén kemu saja aba, mula saja tiang ané pelih. Mirib saja. Yén joh buin aba, pelih tiangé bakat numitis dadi jelema. Bani-bani nagih ajak Bhatara, nagih lekad dadi manusa. Sing tawang kén kéné kewehné. Yén suba dadi buron sinah tusing lakar ada melihang. Tiang tusing dot pasaut nyén beneh tekén nyén pelih. Ané tagih tiang, tegarang kenehang cepok dogén, asanin dadi tiang, sabilang semengan, mukak jendela kamar, pengit maarungan bon umahé. Yén sing bukak, umahé tusing maan sinar. Umah tiangé cenik makrepekan, makejang ulah majujuk. Tanah cupit apang ada tongos masaré.Ento dogén suba aget.
Tengai teka uli magaé, di sedeng kenyel, dot masaré, tusing nyidaang masaré. Krana liu pesan tiang ngelah tamiu. Buyung bangké ané gede-gede ento teka melali ka umah tiangé. Yadiastun, kasujatiané tusing taén tiang ngundang buyung apa teka mlali. Cepok pindo, saru-saru tiang, sakewala buyungé sayan ngedegin, sayan ngebekang teka. Yén teka melali tusing ja nengil, makeber makejang encegina. Dedaaran, yéh, awak tiangé ané sedeng kenyel, apa ja, sakita kenehné.
Taén tiang matakon ajak buyungé, ngudiang demen pesan malali ke umah tiang. Miih…tawang jero pasautné? Lén suba sigug, bin misi nyengahin.
“Nak kija nak sing cang melali, kal ngudiang?Nyén ngorahin ngaé umah dini?”
To..To..kéto pasautné. Kanti buyung melihang tiang masi. Taén jero nepukin tamiu degag kéto?Lén suba magenep encegina, ngaé penyakit, ngaé sakit basang, bin misi sing ngelah sopan santun dadi buyung. Uli sesukat siguguna kéto, tiang tusing nyak macapatan biin ajak buyung-buyung sigug ané macelep ka umah tiangé. Nak ngudiang yé ajak makejang di jumah tiangé, tiang sing peduli. Mula pelih tiangé né, mula!ngerti suba tiang.
Leluu ané matumpuk di TPA dajan umah tiangé ento leluun nyén kadén. Leluu uli sejebag gumi. Uli kelod, uli kangin, uli kauh. Makejang dadianga besik ditu. Cutetné, ento leluu uli anaké ané mayah pipis kebersihan lan sampah ngabulan. Cara janiné, leluuné tusing dadi borbor, tusing dadi tanem tusing dadi depin. Kudiang?ajeng?Sing masi ada anak nawang! Aa…saja umahné kedas, krana luuné abana sik TPA dajan umah tiangé. Madugdug, saling jangkutin, saling tumpukin. Sabilang wai nglekadang uled, nglekadang buyung. Nah..nyén pelih?Tiang!ngudiang ngaé umah dajan TPAné.
Jeroné pastika ngerti jani, kenapa tiang gedeg. Tiang gedeg ajak dewék tiangé pedidi. Tusing ajak nyén-nyén. Tiang ané tuah nyidaang meli umah dini, dajan TPAné, ulian tiang tuah guru SD. Dadi Guru SD, guru honor ané pipisné tusing karuan. Sing nyak cara tumpukan leluu di TPA pipis tiangé. Yén karuan pipisné, yén tumpukanné cara luu di TPA suba pasti makejang dot dadi guru. Sing kéto?
Biin tiang lakar ngraosang leluu di dajan umah tiangé. Yén urusan tiang dadi guru, ampunang sanget runguanga. Tiang suba nem tiban dadi Guru, suba magenep asanin tiang. Uli gonta ganti menteri, gonta ganti kurikulum kanti jani gonta ganti status. Honor, kontrak, kontrak, honor, Pengabdian nomor satu!Yéé…ampura jero, tiang buin nglantangan satua indik geginan tiangé. Biin tiang lakar ngraosang leluu dajan umah tiangé. Di TPA ané luuné suba mauled, matumpuk mesuang parfum pengit ento, idup meong ajak kuluk ané setata teka ka umah tiangé, masadu.
Apa saduanga?
Apa men lenan tekén jaané idup di tumpukan leluu, ané sabilang wai setata ngemaang dedaaran ané jaan. Sisan bé, sisan nasi, uli KFC kanti pizza suba ada ditu. Inget tiang dugas gajih tiangé tusing pesu-pesu telung bulan makeloné, tiang tuah madaar nasi ajak uyah dogén. Cicing mabulu putih ajak meong poléng kantenané ento ngrikik makedékan di arep tiangé. Ané raosanga tuah amah-amahan ané bakatanga di TPA dajan umah tiangé. Dugas ento, aéng demené i meong ané makatang tulang bé ané diselagané enu misi isi, legit koné asané. I cicing nyautin sada tusing nyak kalah, balung céléng ané bakatanga, enu misi tulang nguda buin misi isi ngatut. Tiang ané ningeh ortané tusing marasa gelek-gelek. Poos tiangé karasa ngetél. Basang tiangé nadaksara mamunyi, maaduhan. Seduk tiangé mati.
“Ngudiang dini ngorta né kéné-kéné, sing tepuk timpalé sing madaar. Magedi…hussst...husstt...” Ulah tiang cicing ajak meong totonan, ulian gedeg basang tiangé ningehang raosné indik dedaaran ané bakatanga di TPA. Méong ajak cicingé ngadebras makecos, ulian sanget masi makesyab. Méongé nabrak pot bunga kanti belah. Tiang sumingkin gedeg, apa buin tiang ningeh cicingé makraikan. “ Yén ngorahin dadi guru!dadi cicing mai…apang seken maan balung!”
Engsek tangkah tiangé. Ané ngawinang engsek tusing ja ulian pot bunga ané misi bunga mawar ané sedeng mabunga ento belah. Sakewala tiang ngrasaang cara keneh tiangé bareng belah. Nyesel tiang dadi manusa, tusing nyidaang tiang mrebutin balung cara cicing. Tuah nyidaang dadi guru, ané maan pot misi punyan bunga. Pot bungané ento murid tiangé ané ngemaang. Murid ané duang bulan ajahin tiang maca puisi, kanti maan juara. Disubané maan juara, tiang abaanga punyan bunga mawar, ulian legané maan juara.Tiang mula cocok dadi guru, pangus. Kéto dugas ento tiang makeneh. Kéwala jani, disubané tiang gelek-gelek ningeh ortan cicing putihé ento, keneh tiangé belah. Aah..jeroné tusing ja lakar ngerti. Abedik tusing lakar nngerti, né tusing ja indik pipis. Né indik pengabdian!
Sabilang sanja, tiang suba biasa masi ningehang petugas kebersihan majéjér lakar ngutang luu. Makejang gerobagné bek misi luu. Ada masi ané kanti makacakan di jalan ulian bes bek misi luu. Di warung Bu Nyoman makejang majéjér ngampigang peluh. Ortané maendahan, uli ngortaang pianak masuk kanti banjir di Jakarta. Makejang tusing mrasa sesek tangkahné, ngaap peningalané nepukin leluu ané matumpuk cara gunung. Ditu sesai tiang makeneh. Tuah makeneh niki jero. Tusing ja bani lakar ngrimik. Ngudiang pemrintahé tusing nyak ngutsahayang leluuné dadi pipis. Olah melahang apang tusing kanti matumpuk-tumpuk cara jani. Agumi ngalih tongos lakar kuangan lamun depang dogén kahanané kené. Tiang, guru ané pelihang cicing, meong lan buyung ulian nongos di dajan TPAné suba sesai ngipi urug leluu. Uruga kanti ka tengah awak tiangé.
Tegarang ja jani tolih. Melahang nlektekang. Awak tiangé anak suba maraga leluu. Leluuné suba ngrasuk keneh tiangé. Jeneng tiangé suba nyak cara leluu. Kanti bon engkah tiangé suba mabo leluu. Keneh tiangé suba mauled. Tiang tusing demen buin ngajahin, ulian inget ajak tangkah tiangé ané belah. Ento awinan tiang tusing demen buin dadi guru. Jani, lakar suud tiang dadi guru. Lakar bareng ajak cicing lan meong ngalih aas-aasan di TPA dajan umah tiangé. Apang tusing saling endepin ajak buyung, apang tusing mrasa belah tangkahé ulian pot bunga.
Ené makejang ulian pelih tiangé meli tanah dajan TPAné!
Jani disubané maca ené, jeroné bareng masi lakar melihang tiang???


Déwa Ayu Carma Citrawati
embas ring Getakan, Banjarangkan, Klungkung, 24 Fébruari 1990. Sané mangkin dados guru ring SMP Negeri 3 Dénpasar. Cakepan sané sampun kamedalang inggih punika pupulan satua cutet “Smara Réka” (2014) lan “Kutang Sayang Gemel Madui” (2016). Ngamolihang Hadiah Rancagé 2017 antuk cakepan “Kutang Sayang Gemel Madui.

No comments