Sundih

Olih: Ida Bagus Rama Mahendra
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com
Langité suba makenyit barak nyihnaang suryané lakar endag uli kangin. Siapé pada makruyuk nyagjagin lemahé ané lakar ngliwat di guminé. Kéto pailehan Sang Kala sabilang wai, patuh tekén paundukané I Gedé Sastra dadi sisya kelas XI SMK di wewidangan Dénpasar. Swaginané Gedé Sastra dadi murid mula jemet malajah lan nulungin reramané nyait cepér lakar adepa di peken Badungé.
“Dé, jemakang Mémé busungé ené!” Mén Sastra ngaukin pianakné sambilanga mageréndotan nyuun keranjang lan nyangkil busung duang gabung. Mén Sastra geginané mula ka peken Badungé sabilang wai dadi tukang suun sambilanga ngadep cepér busung. Pan Sastra suba petang tiban ané suba liwat ngalahin somahné ka Jember. Pan Sastra lascarya ngutang somah lan pianakné ulian kaliput semara ngajak dagang kopi jegég ané i pidan madagang di wewidangan lapangan Puputan Badungé. Ento makada Mén Sastra jengah ngidupang déwék lan pianakné yadiastun nyemak gaé dadi tukang suun.
“ Eh, Mémé! Nah Mé…!” Gedé Sastra nyagjagin reramané. Gedé Sastra uli tuni suba ngantosang reramané. Tetuasan cepéré suba telah jaitné. Limané becat kadi sepuré majalan majejaitan. Kenehné jani liu maan nyait cepér sawiréh mangkin dina redité. Gedé Sastra tusing taén kimud nyalanang swaginané sawiréh ento ané nyidaang nekaang pipis lakar anggona nugtugang masekolah di Dénpasar.
“Mé, tuésang buin tiang cepér nah. Koné Mémé lakar mulih buin mani…” Gedé Sastra ngéncolang nyemakang  busung méméné.
“Men, ané ibi suba telah baan Gedé nyait?” Mén Sastra nakonin pianakné. Mén Sastra setata bungah kenehné ngelah pianak buka Gedé Sastra. Lén saja tekén anak lénan. Timpalné liu gruang-gruéng negakin montor cara janiné.  Kema mai nénténg tuak lan arak sabilang peteng. Mamunyah di pos kamlingé. Liu timpalné tusing nyak matimpal tekén Gedé Sastra ulian lacuré bes kaliwat, nanging Gedé Sastra tusing taén sebet. Ia mula jemet, tusing bani matetagihan ngajak reramané. Inget ia tekén unduké i pidan dugasé nyumunin nawang madunungan ka Dénpasar. Di Buléléng, reramané tusing ngelah tegalan utawi carik ané sedeng kagarap. Makejang gegaéné suba taén jemaka di desané. Dot masé Pan Sastra ngajak pianak somahné ngadu nasib ka Dénpasar.
“Suba Mé! Tuésang buin nah Mé!” Mén Sastra tengkejut ningehang pasaut pianakné.
“Nah, Dé! Jani kema malu mabanten rarapan. Suud kéto lautang madaar, mara tugtugang nyait cepéré. Buin mani liu anaké mesen cepér.”
Mén Sastra ngéncolang nués busungé apang tusing kasépan. Kenyel tusing taén karasayang, ulian jengah ngalih isin basang. Ento ané ngranaang Gedé Sastra bisa matilesang raga. Mén Sastra bengong ngenehang pianakné ané nglintik padidiné kadi batun buluané. Liu guruné di sekolah sayang tekén paukudané Gedé Sastra. Bu Dharmika, guru basa Baliné marasa bangga tekén kaduegan Gedé Sastra dugasé taén milu lomba nyurat Lontar.
“Dé, Ibu lakar milunin Gedé lomba nyurat lontar ring Unud. Mén éngkén? Gedé sanggup?” Bu Dharmika ngandika di kelasé daweg punika.
“ Sampunang Bu Guru, matutup nyanan dagang cepéré.” Kadék Panjul matur majeng guruné.
“Uuuuuuuuu…..!” makejang timpalné masuryak kadi  paduan suarané magending.
“ Cepér..cepér..cepér…!” Gus Wi buin nimpalin. Gedé Sastra mendep dogén, nanging limané suba magemelan tusing nerima déwékné kanistaang.
“Nénten dados kéntén nggih, napi sané gaéna ento tuah geginan adané. Apanga payu madaar. Idupé jani ngangsan ngéwehang.” Bu Dharmika kitak-kituk sambilanga nglémékin sisyané makejang. Timpal-timpalné nadak sara mendep madingehang pitutur guruné.
“Engkén Dé? Ibu ngidih tekén déwék ceningé mangda sekolahé ada ané ngwakilang.” Bu Dharmika buin ngapul-ngapulang déwékné Gedé Sastra.
“Nggih Bu Guru. Titiang jagi mautsaha jagi ngiringang lomba,” Gedé Sastra nimpalin baos guruné. Dugasé ento, Gedé Sastra maan jayanthi cihna paling luunga sesuratanné. Méméné marasa bangga pesan tekén pianakné. Tusing suud-suud ia ngrestitiang pianakné di sanggah. Lemah peteng ia ngalih gaé pangaptiné tuah abesik. Gedé Sastra tamat masekolah tur nyidaang  dadi karyawan di hotél.
Suba nyaluk sanja, Gedé Sastra pesu uli kamar kontrakané. Cepéré ané suba maiseh, penpenanga ka tengah tas plastiké ané gedé. Inget buin ia tekén awig awig sang guru wisésané jani, tusing dadi nganggo sarwa tas plastik. Kenehné dong suba tinut tekén awig-awigé punika..
“Yén cepéré tuh kal kujangin? Payu déwéké tusing madaar buin mani,” Gedé Sastra makeneh sambilanga ngasgas sirahné, yadiastun tusing marasa genit. Disubané suud magarapan, mara ia nugtugang swaginané dadi murid. Tugasné tusing taén kanti madugdug sawiréh ia bisa ngatur waktuné malajah.
 ***
Kacrita semengan Gedé Sastra lakar majalan masekolah, dapetanga uyut diwangan kontrakané. Mara tlektekanga méméné suba nyelempang di jalané. Kadi madon kléntang batisné nyaup paukudan méméné. Lélor.
“Mé……….!” Gedé Sastra ngusap-usap sirah méméné.
“ Pak…….! Sira nabrak mémén tiangé niki?” Gedé Sastra jengis nakonang anaké ané milu nulungin reramané. Getihé sayan  membah digidat Mén Sastrané.
“Mé…..bangun Mé! Bangun Mé………….!!!” Gedé Sastra ngeling gerong-gerong sambilanga ngujegin awak méméné. Aget pesan ada pisagané mapitulung ngatehang ka rumah sakit.
“Dé….Gedé Sastra…..!!” Mén Sastra ngaukin pianakné sambilanga ngisi sirahné ané malelet aji perban. Gedé Sastra ngencolang maekin reramané.
“Astungkara Mé…..! Mémé suba inget.” Gedé Sastra mlekuk awak méméné.     Kenehné masriang galang sawiréh uli tuni jejeh bayuné lakar kalahina tekén reramané.
“Nyen buin lakar ajak natakin tis panese jani?” Kéto Gedé Sastra ngenehang. Ngelah rerama buin tugel suba ngalahin ngantén. Ulian nguber liangé mamitra ngajak dagang kopiné. Kanti jani tusing taén nelokin paukadané Gedé Sastra ka Bali. Sebet pesan ningalin méméné sirep diduur kasuré ané sarwa putih ento.
“Kanti kéné I Mémé ngubuh déwéké…!” Gedé Sastra kitak-kituk mapangenan. Kadi pitik kélangan ina ia ngenehang méméné jani. Aget masé ada buin anak mapitulung maang ngidih pipis di rumah sakit. Ada anggona meliang reramané bubuh. Ada dasa lemeng makeloné Gedé Sastra tusing masekolah ulian nongosang méméné di rumah sakit. Peteng-lemah ia ngrestitiang méméné apang énggalan seger.
“Dé, mai malu..!” Mén Sastra ngaukin pianakné.
“Engkén, Mé?” Gedé Sastra ngéncolang nyagjagin méméné. Ditu Mén Sastra nuturang déwékné suba dadi mulih. Gedé Sastra makenyem laut ngelut awak méméné ané siteng ento.
 ***
 Disubané neked di kontrakané, Gedé Sastra bengong kadi keboné mabalih gong. Dapetanga jlanan kamarné kelés, bukuné telah mauyag di keramiké. Ngéncolang ia macelep ka tengah kamaré. Tengkejut ia nepukin jlanan lemariné masé benyah macungkil.
“Miiihhh! Laptop tiangé ilang Mé……..!” Gedé Sastra ngelur sambilanga ngetor.
“Dewa Ratu…., kadi puniki nasib titiangé?” Gedé Sastra macepol sahasa ngentungang déwékné di duur kasuré ané neplék di duur keramiké ento.
Nyag, remuk karasa tangkahné napetang laptopné plaibang maling. Laptopé ento gelah sekolahané ané siliha  ri kala anggona ngamiletin Lomba Karya Tulis Ilmiah. Mén Sastra tusing nyidaang masaut nepukin pianakné maguyang di duur kasuré.
“Mé……..! Nguda kéné nasib iragané Mé..!” Gedé Sastra nyagur-nyagur kasuré ané tuara ngelah dosa ento. Mén Sastra sedih kingking ngenehang pianakné.
“Apa lakar anggo nguliang ka sekolah Mé..!” Gedé Sastra maselselan. Ada masé luungné, naskah karya tulisné ento suba koné makirim.
“Dé…! Eda ento selselang bes sanget. Ené mula pajalan hidup iragané…!”Mén Sastra ngurut-urut tundun pianakné.
“ Buin mani matur tekén guruné, apanga icéna matémpo sawatara a tiban. Nyén nawang nyidaang munduhang pipis lakar anggo meli laptop. Ditu mara serahang tekén sekolahané Dé,” Mén Sastra nayuhin pepineh pianakné.
“Tiang lakar nglaporang malu ka kantor polisi, Mé!” Gedé Sastra nadak sara bangun tur bangras ulian jengahé. Laut ngidupang montorné tur macueng ka kantor polisi. Ditu ia ngundukang umahné kabolbol maling.
 ***
 Semengan sebet pesan kenehné Gede Sastra majalan ka sekolah. Pajalané srayang-sruyung sambilanga makeneh.
“Kénkén carané matur tekén guruné jani, “ Gedé Sastra ngumik padidiné sekadi anak buduh.
“Bu Guru, ampura titiang wau prasida ngranjing, santukan nongosin reraman titiangé opname ring rumah sakit.” Gedé Sastra nguntul nuturang déwékné kasengsaraan. Bu Guru Dharmika jengis mireng aturné Gedé Sastra.
 “ Dé Sastra…!” Bu Dharmika ngusud tunduné Gedé Sastra.
“Malih jebos Ibu lakar matur sareng Bapak Kepala Sekolah, dumogi icena pamargi. Gedé tusing pelih.” Bu Dharmika ngusap-usap yéh paningalané Gedé Sastra ané sayan membah.
“Antiang Ibu di mulihné, Dé! Ibu lakar nelokin mémén ceningé…!” Bu Dharmika ngicénin pabesen.
“Nggih Bu Guru..!” Gedé Sastra mapamit ka kelasé lakar malajah.
Saget Bapak Kepala Sekolahé rauh koné saking rapat ring kantor dinas. Irika Pak Susila, peséngan Bapak Kepala Sekolahé,  ngicénin pawarah-warah majeng guru-guruné.
“Mula jemet pesan ceriké ento, Gedé Sastra buin ngamolihang jayanti ring lomba karya tulisé sane kalaksanayang daweg niki.” Pak Susila nuturang paukadan Gedé Sastra ring ajeng guru-guruné di ruang guru. Nanging sami guruné nadak sara sedih, mireng aturné Bu Dharmika ri kala nuturang unduk reramané Gedé Sastra tamplig montor lan indik kélangan di jumahné.
“Yéning kénten unduké, ngiring tiang sareng merika nelokin reramané Gedé sastra,” Pak Susila malih mabaos.
Suba nyaluk sanja bél sekolahé mamunyi nyiriang murid-muridé suba dadi mulih. Bengong makejang timpalné nepukin guru-guruné ngiring Pak Susila milu nelokin méméné Gedé Sastra. Neked jumah Gedé Sastrané, makasami guruné ngadeg diarepan kontrakané. Tusing ada kursi di ambén umahné. Barang-barangné enu mauyag milehan di ambéné sawiréh méméné tusing nyidaang milpilang. Gedé Sastra becat limané nyemak tikeh tur kebatanga di pos kamlingé ané tusing joh uli kamarné.
“Malinggih dumun Bapak lan Bu Guru sami!” Gedé Sastra matur sareng guruné sahasa mapamit ngaukin reramané. Gedé Sastra mapah reramané pesu nuju pos kamlingé. Makejang ngembeng yéh paningalan guruné ngantenang.
“Ampura Bapak Ibu Guru sami, nénten wenten genah…” Mén Sastra matur adeng. Munyiné enduk tusing mabayu. Gedé Sastra nguntul negak disisin reramané sambilanga ngelut awakné Mén Sastra. Ditu Pak Susila ngundukang sapangrauh idané sami. Yéh paningalané Mén Sastra kadi blabaré nuuk tukadé dakén. Membah tusing nyidaang pegat rikala ningehang baos guruné.
 “Puniki pajalan idup titiangé iriki madunungan…” Mén Sastra ngundukang pianakné ané jemet magarapan.
“Ipun satmaka sané negul urip Titiangé mangkin, sané jagi glantingin Titiang kawekasan. Nénten wénten malih…” Mén Sastra buin negesang sambil ngusap-usap yéh paningalané.
“Mé, yén dadi idih tiang, eda Mémé maselselan buka kéto,” Pak Susila ngamel limané Mén Sastra.
“Titiang sami meriki tuah jagi mapiteges tekén Mémé, eda buin ngenehang laptopé ento. Jani lakar baang tiang malih Gedé Laptop, sawiréh lombané daweg niki, Gedé Sastra ngamolihang jayanti Mé,” Pak Susila ngenjuhang Gedé Sastra Laptop anyar.
“Niki kanggéang akidik saking sekolah, Mé!” Pak Susila nyerahang amplop tekén Mén Sastra.
“Suksma nggih Pak Guru. Napi sané anggén Titiang ngwales pasuécan Bapak Ibu Guru sami..,” Mén Sastra ngaturang suksma majeng guruné.
“Suud Mémé sebet. Jelé melah wiakti matimpal. Tiang bangga tekén paukudan  pianak Méméné Gedé Sastra,” Pak Susila ngawitin ngicenin pitutur.
 “Yadiastun asapuniki kawéntenan Méméné tekén Gedé iriki, nanging yéning Gedé suba seleg malajah, seleg magarapan, napi malih sekadi mangkin Gedé prasida ngajegang Basa, aksara lan sastra Baliné…,” Pak Susila adéng-adéng mabaos.
“Sekadi guminé ané peteng detdet, ada lantas endih makenyit, ditu galang asané guminé. Sida i raga lakar nugtugang pajalané,” Pak Susila nglanturang mabaos.
“Yéning pageh baan ceningé miasa, nah…nyén nawang sida cening nemuang sané madan bagia,”Pak Susila ngumpamiang parisolahné Gedé Sastra kadi ia I Sundih.
No comments