Puisi-puisi Kukuh; Da Ngeraos Dados Dangerous

Potrekan Supartika
Pasikian Buka Segehan

Madaging warna selem, yén indayang
Wénten jadmané mameteng
Buduh ulian kasemsem
Guna kaya sané ngawinang empeng
            Madaging warna barak, yén indayang
            Panesné Surya nyunarin
            Sabilang rahina tan surud-surud
            Sekadi raos sané manesin
            Pasikian sayan rered
Madaging warna kuning, yén indayang
Jagat trepti tur landuh
Kausik papineh buduh
Ngawinang isin guminé tandruh
            Madaging warna putih, yén indayang,
            Parilaksana becik tur suci
            Kausik antuk désti
            Sané ngawinang pati
Madaging warna brumbun
Punika satmaka tatujon
Kahuripan sané adung
Sami warna manados siki
Cihna Bhinéka Tunggal Ika
Nyujuh bangsa lan negara trepti.Da Ngeraos Dados Dangerous


Bedik mamunyi bedik pelih
Lengkara raos mangkin
Kocap tusing bisa mamilih
Saling gedé lantangin
            Ané betén kapah bani
            Merasa sing maaji
            Ané baduur ririh
            Ulian merasa ajerih
Maka sami pateh
Pada-pada ngelah
Mangda tan leteh
Ulian masalah
            Ngiring bareng ngeraos
            Mecikang Negarané mangkin
            Mecikang jadmané boros
            Ulian pelih ngeraos, baya sané ngenain.Sepat Negara

Embasnyané ngulangunin
Suka, duka, lara lan pati manados siki
Ngiterin dagingnyané sujati
Jengah ipun Sang Pengawi
            Kakawian adi luhung
            Prasida ngawinang buung
            Buung antuk melaksana corah
            Kagentos antuk laksanané melah
Sampunang dahat bendu
Sepat puniki patut kagugu
Para pejuang ngəlingang (n/b: mengingatkan)
Iraga tan dados ngélingang
            Sepat suci tur maarti
            Indonésia sané ngapti
            Pusaka sané siki
            Pancasila Sakti.Menahin Pelih, Mayah Peluh Ipidan

Ngricik kadi toyané membah
Melusin awaknyané
Mabela ring negara sané kajajah
Ngemasin bawak uripnyané
            Ipidan kocap sangsara
            Antuk ngrereh bagia
            Mangkin sapunapi nyaga
            Mangda manahé lega
Ngobah sekancan kapelihan
Becikang laksanané malih
Tegarang élingang peluhné ipidan
Sepatutnyané sutindih
            Utang emas dados tawur
            Nanging atmané tuah asiki
            Dados jadma sané suputra lan jujur
            Mangda tan nemu baya patiPateh Nanging Lian

Kadi minyak ring toyané
Tan prasida dados siki
Nanging madampingan ring siki genahnyané
Nyungsung linggih sang sané suci
            Lima kocap wénten ring Indonésia
            Ngamargiang soang-soang bakti
            Gagendingan mwah sarana
            Nunas karahayuan jagat puniki
Sampunan bebeki
Ruruh jagaté sané trepti
Merdéka boya ja lémpas kapining janji
Janji antuk negarané santih

No comments